Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/009-03
Наименование: Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта:  Да подобри физическата и жизнена среда в централната градска част на Разград чрез прилагане на интегриран подход в развитието на всички взаимосвързани елементи и компоненти върху целевата територия за постигане на максимална концентрация и комплексно въздействие на предвидената инвестиция, както и за осигуряване на устойчива екологична градска среда, нови възможности за икономическо развитие и социално включване
Дейности: дейност 1 за основен обект Организация и управление на проекта, отчетност, вътрешен мониторинг и контрол
Дейност 4: за основен обект Изпълнение на СМР за създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград
Дейност 3 : за основен обект Действия за информиране и публичност за финансовия принос на ЕФРР
Дейност 7 : за основен обект Осъществяване на одит на проекта
Дейност 5 : за основен обект Осъществяване на авторски и строителен надзор
дейност 2 за основен обект Изготвяне на документация за участие и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 6: за основен обект Въвеждане на строежа в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 899 556 BGN
Общ бюджет: 4 760 660 BGN
БФП: 4 514 624 BGN
Общо изплатени средства: 4 189 120 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 514 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 629 102 BGN
2015 2 560 018 BGN
4 189 120 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 837 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 457 618 BGN
2015 2 290 542 BGN
3 748 160 BGN
В т.ч. Национално финансиране 677 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 171 484 BGN
2015 269 476 BGN
440 960 BGN
Финансиране от бенефициента 359 759 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 работни места: временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз