Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/007-06
Наименование: „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги”
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на физическата и жизнена среда на град Добрич, като необходимо условие за постигане на интегрирана, устойчиво развита и екологична градска среда с нови възможности за икономическо и социално развитие, включително на групите в неравностойно положение и етническите малцинства.
Дейности: дейност 6 за основния обект Осигуряване на информация и публичност.
дейност 1 за основния обект Организация и управление.
дейност 3 за основния обект Строително-монтажни работи по реконструкция на градски парк „Свети Георги”.
дейност 4 за допълнителни обекти Авторски надзор
дейност 2 за основния обект Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители.
дейност 5 за основния обект Авторски надзор
дейност 3 за допълнителни обекти Строителен надзор.
дейност 1 за допълнителни обекти Организация и управление.
дейност 4 за основния обект Строителен надзор.
дейност 5 за допълнителни обекти Осигуряване на информация и публичност.
дейност 2 за допълнителни обекти Строително-монтажни работи по реконструкция на гра...
дейност 7 за основния обект Одит на проекта.
дейност 1 - резервни обекти Управление на проекта
дейност 2 - резервни обекти СМР
дейност 3 - резервни обекти Строителен надзор
дейност 4 - резервни обекти Авторски надзор
дейност 5 - резервни обекти Геодезическо заснемане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 152 890 BGN
Общ бюджет: 9 743 591 BGN
БФП: 9 743 591 BGN
Общо изплатени средства: 8 341 193 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 743 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 566 327 BGN
2014 2 233 754 BGN
2015 4 541 112 BGN
8 341 193 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 282 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 401 451 BGN
2014 1 998 622 BGN
2015 4 063 100 BGN
7 463 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 461 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 164 877 BGN
2014 235 132 BGN
2015 478 012 BGN
878 020 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 индикатор: Създадени нови работни места: - постоянни и временни
Индикатор 7 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабил за ДО пеше ...
Индикатор 8 (Д) Брой квадратни метри за ДО подобрена паркова среда, озел ...
Индикатор 9 (Д) Икономия на енергия за ДО от въвеждането на енергоспестя ...
Индикатор 10 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - за ДО
Индикатор 11 (Д) Създадени нови работни места:за ДО - постоя ...
Индикатор 12 (Д) Население,облагодетелствано на ДО от обновената градска ...
Индикатор 13 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - резервни обекти
Индикатор 14 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - резервни обекти
Индикатор 15 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - резервни обекти
Индикатор 16 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари - резервни обекти
Индикатор 17 (Д) Създадени нови работни места - резервни обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз