Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001-03
Наименование: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение цели да допринесе за: повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на град Сливен като център на агломерационен ареал, посредством подобряване на физическата, жизнена и екологична среда, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие.
Дейности: Дейност 2 за основен обект Разпространение на информация, публичност и визуализация
Дейност 1 за основен обект Организация и управление на проекта
Дейност 3 Подготовка и провеждане на тръжни процедури 3.1. Избор на консултант за подготовка на тръжна документация
Дейност 3 Подготовка и провеждане на тръжни процедури 3.2. Подготовка на тръжна документация
Дейност 5 за основен обект Строителен надзор
Дейност 7 за основен обект Приемане и въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 6 за основен обект Авторски надзор
Дейност 4 за основен обект Изпълнение на СМР
Дейност 3 Подготовка и провеждане на тръжни процедури 3.3. Провеждане на тръжни процедури
Дейност 8 за основен обект Одит на проекта
Дейност 1 за допълнителен обект Организация и управление на проекта
Дейност 2 за допълнителен обект Разпространение на информация, публичност и визуализация
Дейност 3 за допълнителен обект Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност 4 за допълнителен обект Изпълнение на СМР
Дейност 5 за допълнителен обект Строителен надзор
Дейност 6 за допълнителен обект Авторски надзор
Дейност 7 за допълнителен обект Приемане и въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 8 за допълнителен обект Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 247 365 BGN
Общ бюджет: 4 965 322 BGN
БФП: 4 965 082 BGN
Общо изплатени средства: 4 289 113 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 965 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 177 119 BGN
2015 1 111 994 BGN
4 289 113 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 220 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 842 685 BGN
2015 994 942 BGN
3 837 627 BGN
В т.ч. Национално финансиране 744 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 334 434 BGN
2015 117 052 BGN
451 486 BGN
Финансиране от бенефициента 240 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони .
Индикатор 8 индикатор:Създадени нови работни места:временни
Индикатор 9 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда-допълнителен обект
Индикатор 10 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп-допълнителен обект
Индикатор 11 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки-допълнителен обект
Индикатор 12 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари-допълнителен обект
Индикатор 13 (Д) Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа-допълнителен обект
Индикатор 14 (Д) Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони-допълнителен обект
Индикатор 15 (Д) Създадени нови работни места-временни -допълнителен обект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз