Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0107-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Екип за включваща заетост
Бенефициент: Фондация “Институт за социални услуги в общността”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 22.05.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Разработване, тестване и популяризиране на иновативен модел за включваща заетост на хора с увреждания в ролята на обучители и консултанти на работодатели.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проектните дейности Дейността се осъществява от екипа за управление (ръководител, координатор и счетоводител) с почасова заетост, като включва: Поддейности: 1.1. Организиране на офис пространство за проекта - ще бъде отделена 1 стая в офиса на кандидата, оборудвана с 1 компютърно място (осигурен от собствените ресурси) и отделен мобилен телефон само за нуждите на проекта. 1.2. Провеждане на среща на директора на ИСУО с екипа за управление и договаряне на дейността му. 1.3. Сключване на договори с членовете на екипа. 1.4. Разпределяне на конкретните ангажименти в екипа, в съответствие с договорите и проектните дейности. 1.5. Скайп конференции на партньорите за координиране на ангажиментите и организация на дейностите (на 3 месеца). 1.6. Разработване на детайлен график на дейностите (със съпътстващи организационни и технически дейности). 1.7. Разработване на график за провеждане на процедурите по ЗОП. 1.8. Разработване на инструменти за мониторинг и оценка на резултатите от проектните дейности. 1.9. Провеждане на мониторинг и оценка на публичните дейности на проекта. 1.10. Срещи на екипа за управление (на 3 месеца).
Дейност 2. Учебно посещение в Австрия и обучение на екип за включваща заетост Дейността включва 1 пътуване до Австрия, гр. Инсбрук и 1 пътуване на ЕС екипа в България, като се организира от функционален експерт и се осъществява от екип консултанти, както следва: - 1 ЕС Консултант стратегия х 5 дни; - 1 ЕС Консултант методически продукти х 5 дни; - 2 ЕС Обучители х 11 дни (общо 22 дни); - 1 БГ Експерт проучване и анализ х 5 дни (общо 5 дни).
Дейност 3. Разработване на модел за включваща заетост на хора с увреждания 3.3. Прецизиране и финализиране на модела за включваща заетост на хора с увреждания и изготвяне на финален вариант. 3.2. Консултиране на модела за включваща заетост на хора с увреждания с целевите групи чрез предварително предоставяне на текста на модела и провеждане на 1 среща за обсъждане на модела с 15 представители на целевите групи. Поддейности: 3.1. Изготвяне на модел за включваща заетост на хора с увреждания от ЕС експерти и БГ експерти, основан на приложимия австрийски опит в българската практика.
Дейност 4. Обучение на работодатели за изграждане на включваща работна среда за хора с увреждания Поддейности: 4.1. Сключване на граждански договори с обучените лица с увреждане и без увреждане. 4.2. Сформиране на 3 обучителни екипа (х 2-ма обучители и 1 ко-обучител). 4.3. Сформиране на 3 обучителни групи х 12 участника (I група - представители на държавна администрация, II група - представители на общинска администрация, III група – представители на доставчици на социални услуги). 4.4. Разработване и консултиране на дизайн на учебна програма и учебни материали за изграждане на включваща работна среда за хора с увреждания 4.8. Събиране на база данни с потенциални желаещи за консултиране по темата включваща заетост на хора с увреждания. 4.7. Провеждане на три 2-дневни обучения с х 12 участника – представители на държавна администрация, местна администрация и доставчици на социлни услути. 4.5. Провеждане на процедура по ЗОП за избор на фирма за логистична подкрепа (избор и наемане на зала, покани до участниците, нощувки, логистична подкрепа). 4.6. Организиране на обучението (изпращане на покани до участниците, наемане на зали, размножаване учебни материали).
Дейност 5. Консултиране на работодатели за наемане на хора с увреждания 5.1. Информиране на работодатели за възможностите за консултиране на процеса на наемане на хора с увреждания чрез изпращане на писма до браншови организации, държавна и общинска администрация, НПО, др. 5.2. Консултиране по заявка на работодатели за организиране на работната среда спрямо спецификата на увреждането и необходимите ресурси (индикативно 12 консултации). 5.3. Анализ на препоръките от проведените консултации. 5.4. Разработване и издаване на Наръчник за включваща заетост на хора с увреждания за работодатели Наръчникът включва най-често задаваните въпроси от работодателите за изграждане на включваща работна среда и възможните отговори. Наръчникът ще бъде публикуван на сайта на ИСУО за ползване от всички заинтересовани.
Дейност 6. Наблюдение и анализ на социалния експеримент за включваща заетост на хора с увреждания 6.1. Разработване на инструментариум за провеждане на проучването 6.3. Анализ на резултатите от проучването и изготвяне на доклад с изводи и препоръки от проведения социален експеримент 6.2. Провеждане на проучване на нагласите на екипа за включваща заетост и на работодателите. Проучването ще се проведе преди и след провеждане на дейностите, свързани със социален експеримент. Ще се проследят и оценят промените в нагласите на екипа за включваща заетост след провеждане на социалния експеримент, чрез провеждане на полуструктурирани интервюта. Проучването сред работодателите ще се осъществи чрез входяща и изходяща анкетна карта.
Дейност 7. Публичност и популяризиране на проекта и иновитивния модел Дейността има за цел широко и регулярно популяризиране на проектните дейности и резултати, целите на ЕСФ и иновативния модел за включваща заетост на хора с увреждания сред целевите групи и заинтересованите страни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 453 BGN
Общ бюджет: 113 959 BGN
БФП: 113 959 BGN
Общо изплатени средства: 113 952 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 891 BGN
2014 67 147 BGN
2015 18 914 BGN
113 952 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 707 BGN
2014 57 075 BGN
2015 16 077 BGN
96 859 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 184 BGN
2014 10 072 BGN
2015 2 837 BGN
17 093 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Екип за управление проект 0107
Индикатор 2 Брой срещи на екипа за управление - проект 0107
Индикатор 3 Брой инструменти за мониторинг и оценка - проект 0107
Индикатор 4 Брой пресконференци проект 0107
Индикатор 5 Брой дипляни - проект 0107
Индикатор 6 Брой банери по порект 0107
Индикатор 7 Брой плакати по проект 0107
Индикатор 8 Изработена уеб секция на проекта - проект 0107
Индикатор 9 Брой дискове с Модела за включваща заетост на хора с увреждания
Индикатор 10 Брой конференции - проект 0107
Индикатор 11 Брой информирани лица - проект 0107
Индикатор 12 Учебно посещение в Австрия
Индикатор 13 Брой лица участници в учебно посещение в Австрия
Индикатор 14 Брой участници в обучение на екип за включваща заетост
Индикатор 15 Разработен модел за включваща заетост на хора с увреждания
Индикатор 16 Брой проведени обучения на работодатели от екип за включваща заетост
Индикатор 17 Брой проведени консултации на за наемане на хора с увреждания
Индикатор 18 Разработен и издаден Наръчник за включваща заетост на хора с увреждания за работодатели
Индикатор 19 Проучване на ефекта от социалния експеримент
Индикатор 20 Изготвен и широко консултиран иновативен модел - проект 0107


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз