Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0003-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-2
Наименование: Предоставяне на социална услуга "Център за настаняване от семеен тип" - 2 бр. в гр. Карнобат
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.04.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 23.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца с умствена изостаналост, за деца с физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи на територията на страната
Дейности: Дейност 7 : Подготовка за преминаване към държавно делегирана дейност Дейността включва: 7.1 Изготвяне на докладна записка до Общински съвет – Карнобат за преминаване на дейността като държавно делегирана; 7.2 Подготовка на документите и депозирането им в АСП за издаване на заповед за делегиране на дейността като държавна; 7.3 Включване на дейностите по предоставянето на социалната услуга „ЦНСТ” в проекто –бюджета за 2014 г., считано от 01.11.2014 г.
Дейност 4: Обучение и консултиране на персонала за предоставяне на услугата Дейността включва: 4.1 Провеждане на въвеждащо обучение на персонала. Обучението ще се проведе в рамките на дейностите по Компонент 1. 4.2 Провеждане на индивидуални и групови консултации на персонала, предоставящ услуги в ЦНСТ, методическа подкрепа в кризисни ситуации. Предвижда се извършването на индивидуални консултации за всеки от персонала, потребителите и техните семейства.
Дейност 3: Подбор и наемане на персонал в новоразкритата социална услуга „ЦНСТ” Дейността включва: 3.1 Провеждане на процедура за подбор на персонал за предоставяне на услугата. При определяне на персонала на социалната услуга „ЦНСТ” ще се спазват изискванията на Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. 3.2 Провеждане на процедура за подбор на специалисти, предоставящи подкрепящи дейности, касаещи подготовката, преместването и настаняването на децата в новоразкритите центрове. 3.3 Изготвяне и подписване на договори с одобрените кандидати. Персоналът ще бъде нает 2 месеца преди реалното стартиране на услугата „ЦНСТ”. Същият ще бъде ангажиран в подготовката, преместването и настаняването на децата в социалната услуга „ЦНСТ”.
Дейност 8: Мониторинг и отчетност на проекта Дейността обхваща изработването на : подробен времеви график за изпълнение на дейностите, система за комуникация и документооборот с ясни и точни процедури, които ще се спазват стриктно по време на изпълнението на проекта с цел прозрачност и бърз и лесен достъп до всеки документ. Ежемесечно ще се провежда вътрешен мониторинг на предоставянето на услугата, консултации и обратна връзка за удовлетвореността на целевите групи. Ежемесечно ще се провеждат работни срещи на екипа за обсъждане на дейностите по проекта, достигнатия напредък, закъснения и проблеми, набелязване мерки за преодоляването им.
Дейност 5: Подготовка, преместване и настаняване на децата в социалната услуга „ЦНСТ” Дейността обхваща следните под-дейности: 5.1. Групова и индивидуална работа с децата. С цел психологическа и психо-социална подготовка и предварително запознаване с новия начин на живот в семейна среда ще бъде проведена групова и индивидуална работа с децата и представители на тяхното семейно обкръжение от специалисти в продължение на 2 месеца. 5.2. Подготовка и изготвяне на наръчник за деца и младежи – Наръчникът ще бъде подготвен от експерти, ангажирани с психологическото и психо-социално консултиране в подготовката за предоставянето на социалната услуга в Центъра и ще включва практически съвети за справяне с житейски ситуации и умения за самостоятелен живот. 5.3 Преместване и настаняване на децата в услугата – предвиждат се дейности за предварително запознаване на децата с жилищните условия в ЦНСТ, както и с възможностите за ползване на съпътстващи услуги в новото населено място; извършване на транспорт от институцията до ЦНСТ за окончателната настаняване на децата, вкл. използването на специализиран транспорт, когато това е необходимо.
Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта. Управление и координация. Дейността включва: 1.Сформиране на екип за управление на проекта в състав: ръководител на проекта, координатор, експерт „Подготовка на тръжни процедури” и счетоводител; Изготвяне на технически задания и длъжностни характеристики и подписване на договори. 2. Разпределение на отговорностите между експертите, включени в екипа и пряко ангажирани с осъществяването на дейностите по проекта. 3. Провеждане на седмични срещи за координация и планиране на предстоящи дейности.
Дейност 6: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо) Дейността включва изпълнението на следните поддейности: • Разкриване на услугата „ЦНСТ” в гр. Карнобат със заповед на Кмета на общината; • Разработване на процедури за предоставяне на услугата, съгласно действащите нормативни актове; • Задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и осигуряване на условия за тяхното надграждане; • Осигуряване на безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да израстват и развиват пълноценно своите възможности; • Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.; • Осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността; • Осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване; • Предоставяне на набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; • Оказване на съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване; • Подготовка на порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността; • Планиране и индивидуализиране на грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение; • Осигуряване адаптацията на детето в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип; • Да се интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват. Постигнатите резултати ще бъдат популяризирани чрез местните и регионални медии
Дейност 2: Информация и публичност Тази дейност ще се реализира по време на цялата продължителност на проекта, с цел осъществяване широко популяризиране на обществеността относно осъществяваните по проекта дейности и финансовия принос на ЕСФ. Стартирането на дейностите по проекта ще започне с официална пресконференция, на която ще бъдат поканени представители на местни и регионални медии. Ще бъде представен проекта и целите, които следва да постигне. Ще се представят и дейностите и резултатите, които ще бъдат постигнати в края на изпълнението му. Успешното изпълнение на проекта ще завърши с официална заключителна пресконференция. На нея ще бъде раздадена информационна брошура, съдържаща информация за целите, дейностите и постигнатите резултати от проекта, снимки и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 361 858 BGN
Общ бюджет: 337 167 BGN
БФП: 337 167 BGN
Общо изплатени средства: 337 163 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 337 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 115 654 BGN
2014 184 203 BGN
2015 37 306 BGN
337 163 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 286 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 306 BGN
2014 156 573 BGN
2015 31 710 BGN
286 588 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 348 BGN
2014 27 630 BGN
2015 5 596 BGN
50 574 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги - Карнобат
Индикатор 4 Брой проведени обучения - Карнобат
Индикатор 5 Закрити специализирани институции
Индикатор 6 Брой сключени трудови договори с одобрените кандидати да предоставят услугата
Индикатор 7 Брой обучен персонал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз