Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0038-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „С грижа към бъдещите поколения”
Бенефициент: "СПЕРМАКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: „С грижа към бъдещите поколения”
Дейности: Дейност 1: Сформиране на Екип по проекта и Екипна комисия
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на предвидените по проекта доставки и услуги.
Дейност 3: Подбор на технически персонал за наемане на работа
Дейност 4: Вътрешен мониторинг и оценка
Дейност 5: Извършване на услуга – изграждане на уебсайт
Дейност 6: Одит
Дейност 7: Публичност и визуализация
Дейност 8: Извършване на маркетингово проучване.
Дейност 9: Разработване на маркетингов план
Дейност 10: Разработване на рекламна стратегия - планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите
Дейност 11: Развитие на национална и международна дистрибуторска мрежа.
Дейност 12: Доставка, инсталиране и тестване на технологичното оборудване, както и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 550 809 BGN
Общ бюджет: 766 691 BGN
БФП: 536 683 BGN
Общо изплатени средства: 536 683 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 536 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 536 683 BGN
2015 0 BGN
536 683 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 456 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 456 181 BGN
2015 0 BGN
456 181 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 80 503 BGN
2015 0 BGN
80 503 BGN
Финансиране от бенефициента 236 061 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Сформиранне на екип и комисия.
Индикатор 4 Изготвени очети.
Индикатор 5 Тръжни процедури
Индикатор 6 Изготвени тримесечни отчети, изработен доклад и финален отчет
Индикатор 7 Изготвен доклад за външен одит на счетоводната документация по проекта
Индикатор 8 Осъществена публичност и визуализация
Индикатор 9 Маркетингово проучване.
Индикатор 10 Маркетингов план
Индикатор 11 Маркетингов план
Индикатор 12 Рекламна стратегия
Индикатор 13 Стратегия за развитие на национална и международна дистрибуторска мрежа
Индикатор 14 Доставено оборудване .


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз