Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0051-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване и внедряване на иновативна система за мониторинг на вибрации и налагането й на пазара"
Бенефициент: "АНСИСОФТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на ЙОБЕКС БЪЛГАРИЯ ООД чрез внедряване в производство на иновативен продукт
Дейности: Дейност 1. Избор на доставчик на оборудване
Дейност 2. Избор на доставчик на софтуерната разработка
Дейност 3. Доставка, монтаж и първоначално изпитване на оборудването
Дейност 4. Доставка, монтаж и първоначално изпитване на софтуерната разработка
Дейност 5. Избор на Консултант и изготвяне на маркетингови анализи и стратегия за пазарна реализация на иновативния продукт.
Дейност 6. Визуализация и публичност
Дейност 7: Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 907 164 BGN
Общ бюджет: 1 288 906 BGN
БФП: 902 234 BGN
Общо изплатени средства: 902 219 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 902 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 580 585 BGN
2014 321 634 BGN
2015 0 BGN
902 219 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 766 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 493 497 BGN
2014 273 389 BGN
2015 0 BGN
766 886 BGN
В т.ч. Национално финансиране 135 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 088 BGN
2014 48 245 BGN
2015 0 BGN
135 333 BGN
Финансиране от бенефициента 388 784 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведена процедура за избор на доставчик
Индикатор 2 Доставено оборудване.
Индикатор 3 Доставен софтуер
Индикатор 4 Проведена процедура за избор на консултант;
Индикатор 5 Доклад за изготвените маркетингови анализи и стратегия за пазарна реализация на иноватвния продукт
Индикатор 6 Поставени бр. табели
Индикатор 7 Поставени стикери на оборудването
Индикатор 8 Изготвен доклад за външен независим одит от дипломиран експерт-счетоводител
Индикатор 9 Брой въведени иновации
Индикатор 10 Брой новоназначени служители
Индикатор 11 Брой предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз