Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0128-C0001
Номер на проект: A12-22-102
Наименование: „Компетентна, ефективна и прозрачна Общинска администрация – Кърджали”
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.05.2013
Дата на приключване: 22.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията, подобряване на професионалните компетентности и мотивация на служителите в общинска администрация Кърджали.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта” Административното управление на проекта ще се извърши от екип, включващ ръководител, координатор, и счетоводител. Екипът ще бъде сформиран от служители в общинска администрация, с които ще бъдат сключени договори. Община Кърджали ще предостави оборудван офис за нуждите на екипа. В рамките на целия перод на изпълнението на проекта, екипът ще провежда ежемесечни технически срещи, на които ще се планира изпълнението на предстоящите дейности и ще се отчитат постигнатите резултати. На първата работна среща ще се подготви и приеме план за изпълнението и мониторинг на проекта с подробно разписани срокове и отговорности.
Дейност 2. „Провеждане на процедури за избор на изпълнители” Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки в рамките на един месец ще бъдат подготвени документации за провеждане на 3 процедури за избор на изпълнители, както следва: • Процедура за избор на изпълнител за организиране и провеждане на изнесено мотивационно модулно обучение на служители от общинската администрация • Процедура за избор на изпълнител за организиране и провеждане на изнесено специализирано обучение „Прозрачна и ефективна общинска администрация в услуга на гражданите” • Процедура за изпълнител на дейностите по информираност и публичност Обществените поръчки ще бъдат обявени след получаване на одобрението на документациите и ще бъдат проведени съгласно нормативните изисквания на ЗОП. С класираните на първо място участници ще бъдат сключени договори за изпълнението на обществените поръчки.
Дейност 3. „Участие на служители от общинска администрация в обучения, организирани от „Института за публична администрация”(ИПА) Тази дейност е насочена към всички 25 служители с ръководни функции в общинска администрация Кърджали. На база проучване на необходимостта от повишаване на квалификацията на експертите с ръководни функции в различните структурни звена са избрани две обучения, включени в каталога на Института за публична администрация, а именно обученията на тема „Стратегически мениджмънт в държавната администрация” и „Управление и оценка на изпълнението”. В обучението на тема „Стратегически мениджмънт в държавната администрация” ще вземат участие 10 служители на ръководни длъжности, а в обучението „Управление и оценка на изпълнението” – 15 служители на ръководни длъжности. Екипът на проекта ще предложи на служителите на ръководните длъжности да попълнят заявки за участие в обученията, които ще бъдат изпратени на Института за публична администрация за организирането им.
Дейност 4. „Организиране и провеждане на изнесено мотивационно модулно обучение на служители от общинската администрация” Избраният изпълнител ще подготви и проведе тридневно изнесено мотивационно обучение, в което ще бъдат включени темите – «Работа в екип на общинската администрация», «Мотивация и лидерство» и «Предотвратяване и решаване на конфликти». Подготовката на обучението е свързана с ангажиране на лектори, подготовка на план, програма и работни материали, наемане на зали и оборудване, осигуряване на кафе –паузи и материали за участниците. Планът, програмата и работните материали ще бъдат подготвени от лекторите и одобрени от ръководителя на проекта. Работните материали ще бъдат съобразени с принципите на неформалното учене и интерактивния характер на обучението. В мотивационното обучение ще се включат 75 служители в общинска администрация -Кърджали, от които 25 служители с ръководни функции и 50 служители с експертни функции. За да се осигури нормалната дейност на общинска администрация Кърджали, участниците ще бъдат разделени на 3 равностойни по брой групи, в които ще бъдат включени служители от различни структурни звена. Обучението ще се проведе извън гр. Кърджали. Разходите за транспорт, нощувки и дневни на участниците ще бъдат за сметка на Възложителя. Екипът на проекта ще извърши разпределение на служителите на групи, като се съобрази с ангажираността им и служебните задължения.
Дейност 5. „Организиране и провеждане на изнесено специализирано обучение „Прозрачна и ефективна общинска администрация в услуга на гражданите” Избраният изпълнител ще подготви и проведе тридневно изнесено специалзирано обучение „Прозрачна и ефективна общинска администрация в услуга на гражданите”, в което ще бъдат включени темите „Промени в Закона за гражданската регистрация” и „Работа със специализиран софтуерен продукт Актопис”. Подготовката на обучението е свързана с ангажиране на лектори, подготовка на план, програма и работни материали, наемане на зали и оборудване, осигуряване на кафе –паузи и материали за участниците. Планът, програмата и работните материали ще бъдат подготвени от лекторите и одобрени от ръководителя на проекта. Работни материали ще бъдат съобразени с принципите на неформалното учене и интерактивния характер на обучението. В мотивационното обучение ще се включат 45 служители, специалисти в кметствата в община Кърджали За да се осигури нормалната дейност на общинска администрация Кърджали, участниците ще бъдат разделени на 2 равностойни по брой групи, в които ще бъдат включени служители от различните кметства. Обучението ще се проведе извън гр. Кърджали. Разходите за транспорт, нощувки и дневни на участниците ще бъдат за сметка на Възложителя. Екипът на проекта ще извърши разпределение на служителите на групи, като се съобрази с ангажираността им и служебните задължения.
Дейност 6. Информация и публичност За осигуряване на публичността на проекта ще бъдат проведени две пресконференции, ще бъдат публикувани три статии за проекта, както и регулярна информация на интернет страницата на общината. Ще бъдат изработени 3 банера и 1 информационна табела на проекта, както и 200 рекламни папки и 200 рекламни химикали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 217 BGN
Общ бюджет: 77 278 BGN
БФП: 77 278 BGN
Общо изплатени средства: 77 278 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 243 BGN
2014 61 035 BGN
2015 0 BGN
77 278 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 807 BGN
2014 51 880 BGN
2015 0 BGN
65 687 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 437 BGN
2014 9 155 BGN
2015 0 BGN
11 592 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1: Договори с екипа на проекта
Индикатор 6 Дейност 1: План за изпълнение и мониторинг
Индикатор 7 Дейност 1: Присъствени списъци и протоколи от работните срещи
Индикатор 8 Дейност 1: Междинни технически и финансови отчети, както и финален отчет
Индикатор 9 Дейност 2: Подготвени документации
Индикатор 10 Дейност 2: Проведени процедури
Индикатор 11 Дейност 2: Сключени договори
Индикатор 12 Дейност 3: Брой обучени служители в общинска администрация от ИПА
Индикатор 13 Дейност 3: Брой обучени служители в общинска администрация Кърджали- обучени жени от общия брой обучени от ИПА
Индикатор 14 Дейност 4: Брой обучени служители в общинска администрация
Индикатор 15 Дейност 4: Брой обучени служители в общинска администрация Кърджали- обучени жени от общия брой
Индикатор 16 Дейност 5: Брой обучени служители в общинска администрация
Индикатор 17 Дейност 5: Брой обучени служители в общинска администрация Кърджали- обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 18 Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 19 Дейност 6: Публикувани статии
Индикатор 20 Дейност 6: Публикувани информации
Индикатор 21 Дейност 6: Изработени банери
Индикатор 22 Дейност 6: Изработени рекламни папки
Индикатор 23 Дейност 6: Изработени рекламни химикали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз