Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0068-C0001
Номер на проект: A12-22-60
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите от общинска администрация Момчилград чрез обучения
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.05.2013
Дата на приключване: 22.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Момчилград чрез провеждане на обучения за повишаване на техните умения и компетенции
Дейности: Дейност 1. Провеждане на обучения от каталога на ИПА за 2013 г. за кметове на населени места, кметски наместници и служителите от общинска администрация – Момчилград Обучения от каталога на ИПА за 2013 г.: Обученията, избрани от каталога на ИПА за 2013 г. са:  Публичен имидж – Елемент на доброто управление (УА-6 от каталога на ИПА за 2013 г.);  Делова етика (УА-7 от каталога на ИПА за 2013 г.);
Дейност 2. Провеждане на специализирани обучения за служителите от общинска администрация – Момчилград Специализирани обучения: Необходимостта от повишаване на квалификацията на тази целева група, доведе до идентифицирането на следните специализирани обучения:  Екипна ефективност  Строителен надзор и контрол по поддръжка на инженерна инфраструктура  Изграждане и стопанисване на зелена система  Чуждоезиково обучение – английски език
Дейност 3: Дейности за информация и публичност В тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. Още при подаване на проектните предложения кандидатите представят предвидените от тях дейности за оповестяване на финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ).
Дейност 4: Подготовка, управление и отчитане на проекта Под-дейност 4.1: Сформиране на екип и дейности по организация, управление и отчитане на проекта Със заповед на кмета на Момчилград ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му, в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен за мониторинга върху изпълнението на проекта и за неговото отчитане. Под-дейност 4.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта. Разработването на документации ще се възложи на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 994 BGN
Общ бюджет: 88 028 BGN
БФП: 88 028 BGN
Общо изплатени средства: 88 028 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 999 BGN
2014 70 029 BGN
2015 0 BGN
88 028 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 299 BGN
2014 59 525 BGN
2015 0 BGN
74 824 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 700 BGN
2014 10 504 BGN
2015 0 BGN
13 204 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Дейност 1: Брой обучени служители на тема Публичен имидж- Елемент на доброто управление
Индикатор 7 Дейност 1: Брой обучени служители на тема делова етика
Индикатор 8 Дейност 2: Брой обучени служители на тема екипна ефективност
Индикатор 9 Дейност 2: Брой обучени служители на тема Строителен надзор и контрол по поддръжката на инженерна инфраструктура
Индикатор 10 Дейност 2: Брой обучени служители на тема Изграждане и стопанисване на зелена система
Индикатор 11 Дейност 2: Брой обучени служители по Чуждоезиково обучение- английски език
Индикатор 12 Дейност 3: Брой пресконференции
Индикатор 13 Дейност 3: Брой дипляни
Индикатор 14 Дейност 3: Брой изработени интернет банери
Индикатор 15 Дейност 4: Брой граждански договори
Индикатор 16 Дейност 4: Брой отчети за напредъка на проекта
Индикатор 17 Дейност 4: Брой протоколи от проведени работни срещи
Индикатор 18 Дейност 4: Финален технически и финансов отчет
Индикатор 19 Дейност 4: Брой проведени процедури по ЗОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз