Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0202-C0001
Номер на проект: A12-22-93
Наименование: Повишаване компетентността и ефективността на администрацията на Община Роман, чрез обучения в професионални и ключови компетенции
Бенефициент: Община Роман
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.05.2013
Дата на приключване: 22.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Роман
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите на общинска администрация чрез придобиване на допълнителни компетентности и повишаване ефективността на работата на администрацията на Община Роман
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на Община Роман, в чийто състав са включени ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Дейността се изразява в управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. Обученията, включени в дейности 4 и 5 ще бъдат възложени на външни за Община Роман изпълнители, който ще бъдат избрани по реда на ЗОП. В критериите за подбор на изпълнителя ще бъдат поставени следните минимални изисквания: участниците да имат оборот от сходни с предмета на поръчката услуги на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката през последните 3 години; участниците да имат доказан опит в провеждането на обучения за възрастни и провеждане на обучения по предложените теми; предложеният екип от обучители да има необходимата квалификация и доказан опит. Избраният изпълнител ще бъде отговорен за цялостната организация, логистика и провеждане на обученията. Ще организира провеждане на отделните обучения и осигуряване на нужния лектор, ще организира кафе-паузите (два пъти на ден) и обядите по време на обученията, транспорта до избраната база и обратно, кафе-паузи, обяди, вечери, нощувки на обучаемите; изпълнителят ще предостави на всеки обучаем необходимите учебни материали за провеждане на обучението, химикалки, тетрадки, флашпамети, баджове. В края на всяко обучение, участникът в него ще попълва анкета за степента на удовлетвореност от проведения курс. Изпълнителят ще издаде сертификат на всеки служител, преминал през съответното обучение.
Дейност 2 Провеждане на обучения в Института по публична администрация. Дейността предвижда провеждане на обучение в Института по публична администрация по Модул „Ефективни комуникации в държавната администрация” от каталиога на ИПА за 2013 г. През обучения в този модул ще преминат служители от общинската администрация, общо 45 на брой, от които 32 жени. Обученията ще се проведат в гр. София. Темата, която ще бъде застъпена за обучение е „Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията”. Цели на обучението са да се формират умения за по-добра вътрешна комуникацияи да се изградят стратегии за убеждаващо въздействие. Продължителността е 2 дни;
Дейност 3 Провеждане на обучения за работа със специфични групи граждани Това обучение ще бъде проведено за тези служители от администрацията, които работят пряко с граждани и предоставят услуги на гражданите и бизнеса. Общият брой на служителите, които ще преминат през обучението е 39 от тях 29 са жени. Обучаемите ще бъдат разделени в 2 групи от по 17 и 22 човека. Първата група обхваща служителите от кметствата в общината, а втората група – служители в общинска администрация. Ще бъдат застъпени теми за обслужване на неграмотни лица, на лица без правни познания, на лица със слухови, говорни и зрителни проблеми, служителите ще бъдат обучени в умения за ефективна делова комуникация с граждани със специални потребности с цел ефективно предоставяне на исканата от тях услуга. Продължителността на обучението е 5 дни. Завършилите обучението, ще получат сертификат.
Дейност 4 Провеждане на обучения в ключови компетентности През обучение за екипна ефективност ще преминат служители в администрацията – както ръководни кадри, така и експерти, специалисти и технически сътрудници, общо 45 служители, от които 32 жени. Обучаемите ще бъдат разделени на 2 групи. Продължителността на обучението е 2 дни. Завършилите обучението, ще получат сертификат.
Дейност 5 Дейности за информация и публичност Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от местни и регионални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Ще бъдат отпечатани два броя публикации в местен или регионален вестник. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Роман, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен за Община Роман изпълнител, с който ще бъде сключен договор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 945 BGN
Общ бюджет: 77 184 BGN
БФП: 77 184 BGN
Общо изплатени средства: 77 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 789 BGN
2014 59 394 BGN
2015 0 BGN
77 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 121 BGN
2014 50 485 BGN
2015 0 BGN
65 606 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 668 BGN
2014 8 909 BGN
2015 0 BGN
11 578 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Служители по управление на проекта
Индикатор 9 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 2: От тях процент жени
Индикатор 11 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 13 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 14 Дейност 3: От тях процент жени
Индикатор 15 Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 16 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 17 Дейност 4: От тях процент жени
Индикатор 18 Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 19 Дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 20 Дейност 5: Изработени информационни брошури
Индикатор 21 Дейност 5: Публикувани съобщения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз