Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0141-C0001
Номер на проект: A12-22-116
Наименование: Повишаване на компетеността и ефективността на Общинска администрация Свиленград чрез обучения за професионално развитие, по ключови компетености и чуждоезиково обучение.
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.05.2013
Дата на приключване: 22.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: Да бъде надградена професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Свиленград за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и отчетност на проекта. Изпълнението на настоящата дейност гарантира успешната реализация, управление и отчетност на проекта. През първия проектен месец ще се формира екип за управление на проекта в състав Ръководител на проекта, Координатор, Експерт обществени поръчки и Счетоводител. В рамките на първите три месеца от експерта обществени поръчки ще бъдат разработени и проведени процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта. Процедурите ще бъдат организирани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство – ЗОП, нормативните актове уреждащи допустимостта на разходите по ОПАК и др. По време на изпълнение на всяка от дейностите по проекта ще бъде осъществяван текущ контрол и вътрешен мониторинг с цел избягване на отклонение от заложените дейности, срокове и цели. Екипът за управление на проекта ще подготвя и подава своевременно необходимите за целите на отчитането технически и финансови отчети, окомплектовани със съответната приложима документация и ще осъществява комуникация с УО на ОПАК.
Дейност 2: Обучения за служителите на общинска администрация Свиленград, свързани с техните служебни правомощия и задължения; Общо 40 служители на общинската администрация ще преминат обучения за професионално развитие, съгласно каталога на ИПА за 2013, както следва: 1. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ФС–2) – 5; 2. НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОДИТИТЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОДИТИТЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ФС–3) – 2; 3. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ В БЮДЖЕТА НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ (ФС–5) – 3; 4. УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА (ФС–6) – 2; 5. ПРИЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (за юристи) (ПР–7) - 1; 6. СЕМЕЕН КОДЕКС И КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО (ПР–9) – 1; 7. ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ (ПР–18) - 2; 8. ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ – ЕЛЕМЕНТ НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ (УА–6) – 1; 9. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ (ИТО–4) – 3; 10. ЕЛЕКТРОННИ ТAБЛИЦИ С MS EXCEL (базов курс) (ИТО–8) - 3; 11. ОБМЕН НА ДАННИ МЕЖДУ MS EXCEL И MS WORD (ИТО–11) – 2; 12. АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ С PIVOTTABLE В MS EXCEL (ИТО–13) -1; 13. ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО–23) - 2; 14. LINUX SERVER ADMINISTRATION (ИТО-26) (дистанционна форма) – 2; 15. MANAGING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENVIRONMENT WITH ACTIVE DIRECTORY (BASIC COURSE) (ИТО–27) (дистанционна форма) – 1; 16. MANAGING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENVIRONMENT WITH ACTIVE DIRECTORY (ADVANCED COURSE) (ИТО–28) (дистанционна форма) – 2; 17. УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (ЧР–2) – 1; 18. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В РАБОТАТА НА ЗВЕНАТА ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ (ЧР–6) – 1; 19. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (ЕФ–3) – 1; 20. СПЕЦИФИКА НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ КОМУНИКАЦИИ (ЕФ-5) – 1 ; 21. ДЕЛОВА КОМУНИКАЦИЯ И ЕТИКЕТ (ЕФ–6) – 2; 22. ИЗГРАЖДАНЕ НА СРЕДА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (ИТО-2) - 1;
Дейност 3: Обучения по ключови компетентности на кметовете и служителите на общинска администрация Свиленград, свързани с техните служебни правомощия и задължения; Общо 79 служители на общинската администрация, кметове и наместници на население места 15 на Община Свиленград ще преминат обучения по ключови компетентности (КК) както следва: 1. Компютърна грамотност начинаещи - 19 души, разпределени в 2 групи; Занятията ще се провеждат 2 пъти седмично по 3 учебни часа. Продължителността е 3 месеца ; 2. Презентационни и комуникационни умения - 1 група от 20 души; 3. Лична и екипна ефективност – 2 групи по 20души
Дейност 4: Чуждоезикови обучения на служителите на общинска администрация Свиленград, свързани с техните служебни правомощия и задължения; Общо 57 служители на общинската администрация в Община Свиленград ще преминат чуждоезикови обучения както следва: 1. Английски език начинаещи – за 29 души, разпределени в 3 групи, 2 пъти седмично по 3 учебни часа, с продължителност 6 месеца; 2. Английски език средно напреднали – за 23 души, разпределени в 2 групи, 2 пъти седмично по 3 учебни часа, с продължителност 6 месеца; 3. Турски език начинаещи – за 5 души, в 1 група, 2 пъти седмично по 3 учебни часа, с продължителност 6 месеца.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност При провеждането на дейностите за информиране и публичност, както и при изготвянето на информационните материали ще бъдат представени целите на проекта и постигнатите резултати. Особено внимание ще се обърне на спазването на изискванията на мерките за информация и публичност на ОП „Административен капацитет” и Европейския социален фонд, съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ. Информационната кампания ще включва:  Изготвяне на информационна табела;  Изготвяне и разпространение на брошури, които да представят целите на проекта и резултатите от изпълнението му;  Изготвяне на информационни плакати;  Провеждане на две пресконференции;  Публикуване на четири прессъобщения в регионален ежедневник.  Публикуване на 4 бр.статии и интервюта  Интернет банер
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КОНСОРЦИУМ БРАЯН"ООД
"ММ-Проджектс" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 319 BGN
Общ бюджет: 77 944 BGN
БФП: 77 944 BGN
Общо изплатени средства: 77 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 664 BGN
2014 60 280 BGN
2015 0 BGN
77 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 014 BGN
2014 51 238 BGN
2015 0 BGN
66 252 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 650 BGN
2014 9 042 BGN
2015 0 BGN
11 692 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Служители на общинска администрация Свиленград преминали обучение за професионално развитие
Индикатор 5 Служители на общинска администрация Свиленград преминали обучение за професионално развитие- от тях жени
Индикатор 6 Служители на общинска администрация Свиленград получили сертификат за успешно завършено обучение за професионално развитие
Индикатор 7 Служители на общинска администрация Свиленград получили сертификат за успешно завършено обучение за професионално развитие- от тях жени
Индикатор 8 Служители на общинска администрация Свиленград получили сертификат за успешно завършено обучение за професионално развитие- от тях жени
Индикатор 9 Служители на общинска администрация Свиленград преминали обучение по КК
Индикатор 10 Служители на общинска администрация Свиленград преминали обучение по КК- от тях жени
Индикатор 11 Кметове населени места от Община Свиленград преминали обучение по КК
Индикатор 12 Кметове населени места от Община Свиленград преминали обучение по КК- от тях жени
Индикатор 13 Служители на общинска администрация Свиленград преминали обучение по КК
Индикатор 14 Служители на общинска администрация Свиленград преминали обучение по КК- от тях жени
Индикатор 15 Кметове населени места от Община Свиленград преминали обучение по КК
Индикатор 16 Кметове населени места от Община Свиленград преминали обучение по КК- от тях жени
Индикатор 17 Служители на общинска администрация Свиленград получили сертификат за успешно завършено обучение по КК
Индикатор 18 Служители на общинска администрация Свиленград получили сертификат за успешно завършено обучение по КК- от тях жени
Индикатор 19 Кметове населени места от Община Свиленград получили сертификат за успешно завършено обучение по КК
Индикатор 20 Кметове населени места от Община Свиленград получили сертификат за успешно завършено обучение по КК- от тях жени
Индикатор 21 Кметове населени места от Община Свиленград получили сертификат за успешно завършено обучение по КК
Индикатор 22 Кметове населени места от Община Свиленград получили сертификат за успешно завършено обучение по КК- от тях жени
Индикатор 23 Служители на общинска администрация Свиленград преминали ЧЕ
Индикатор 24 Служители на общинска администрация Свиленград преминали ЧЕ обучение- от тях жени
Индикатор 25 Служители на общинска администрация Свиленград преминали ЧЕ обучение
Индикатор 26 Служители на общинска администрация Свиленград преминали ЧЕ обучение- от тях жени
Индикатор 27 Служители на общинска администрация Свиленград получили сертификат за успешно завършено ЧЕ обучение
Индикатор 28 Служители на общинска администрация Свиленград получили сертификат за успешно завършено ЧЕ обучение- от тях жени
Индикатор 29 Служители на общинска администрация Свиленград получили сертификат за успешно завършено ЧЕ обучение
Индикатор 30 Служители на общинска администрация Свиленград получили сертификат за успешно завършено ЧЕ обучение- от тях жени
Индикатор 31 Дейност 1: Месечни срещи на екипа
Индикатор 32 Дейност 1: Технически отчета
Индикатор 33 Дейност 1: Финансови отчета
Индикатор 34 Дейност 2: Обучени общински служители
Индикатор 35 Дейност 3: Обучени общински служители
Индикатор 36 Дейност 3: Обучени кметове на населени места
Индикатор 37 Дейност 4: Обучени общински служители
Индикатор 38 Дейност 5: Изработен интернет банер
Индикатор 39 Дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 40 Дейност 5: Разпространени прессъобщения в регионален ежедневник
Индикатор 41 Дейност 5: Информационни брошури
Индикатор 42 Дейност 5: Плакати
Индикатор 43 Дейност 5: Статии и интервюта в медиите
Индикатор 44 Дейност 5: Информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз