Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0030-C0001
Номер на проект: Д01-4037/18.05.2013
Наименование: Осъвременяване на учебните програми по специалност „Туризъм” – бакалавърска степен в Международното висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград в съответствие с актуалните изисквания на пазара на труда
Бенефициент: МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ - БОТЕВГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 18.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Генералната цел на проектното предложение е подготовката на кадри за нуждите на сектора, свързан с организацията на туристическата дейност, представен от туристическите агенции и туроператорите, да бъде съобразена в максимална степен с потребностите на сектора.
Дейности: Подготовка на дейност 2 Разработване на пакет от мерки за актуализиране на учебните програми в светлината на резултатите, получени вследствие реализацията на Дейност 1
Изпълнение на дейност 1 Анализ на актуалното състояние на учебните програми по специалност „Организация на туристическата дейност” и изготвяне на насоки за тяхното актуализиране
Изпълнение на дейност 5 Разработване и приемане на механизъм за актуализиране на учебните програми с участието на туристическия бизнес
Подготовка на дейност 4 Въвличане на представителите на бизнеса в обучението на студентите от специалност „Организация на туристическата дейност”
Подготовка на дейност 3 Обучение по сфери на компетентност на преподавателите от МВБУ, ангажирани с курсове по специалност „Организация на туристическата дейност”, с оглед практическата реализация на мерките по Дейност 2 в образователния процес
Подготовка на дейност 1 Анализ на актуалното състояние на учебните програми по специалност „Организация на туристическата дейност” и изготвяне на насоки за тяхното актуализиране
Изпълнение на дейност 3 Обучение по сфери на компетентност на преподавателите от МВБУ, ангажирани с курсове по специалност „Организация на туристическата дейност”, с оглед практическата реализация на мерките по Дейност 2 в образователния процес
Изпълнение на дейност 4 Въвличане на представителите на бизнеса в обучението на студентите от специалност „Организация на туристическата дейност”
Подготовка на дейност 5 Разработване и приемане на механизъм за актуализиране на учебните програми с участието на туристическия бизнес
Изпълнение на дейност 2 Разработване на пакет от мерки за актуализиране на учебните програми в светлината на резултатите, получени вследствие реализацията на Дейност 1
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 041 BGN
Общ бюджет: 92 451 BGN
БФП: 92 451 BGN
Общо изплатени средства: 92 446 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 408 BGN
2014 0 BGN
2015 72 038 BGN
92 446 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 347 BGN
2014 0 BGN
2015 61 232 BGN
78 579 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 061 BGN
2014 0 BGN
2015 10 806 BGN
13 867 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз