Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0014-C0001
Номер на проект: Д01-4025/18.05.2013
Наименование: Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 „Икономика” и 3.7.„Администрация и управление” към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион
Бенефициент: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 18.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване качеството на обучението и за подготовка на икономисти от нов тип, конкурентни на трудовия пазар, отговарящи на потребностите на бизнеса и практиката в Старозагорски регион.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Идентифициране на потребностите и изискванията на пазара на труда по отношение на специалностите в Стопански факултет (СФ) за нуждите от обновяване на учебните планове и програми
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Разработване на нови и актуализиране на съществуващите учебните планове и програми по специалностите в СФ
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Апробиране на актуализираните учебни планове и програми в СФ
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Включване на работодатели и специалисти от практиката в образователния процес на СФ
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Организиране на кампания за осигуряване на информация и публичност
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Инвестиционна дейност
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 262 762 BGN
Общ бюджет: 215 744 BGN
БФП: 215 744 BGN
Общо изплатени средства: 215 661 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 215 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 000 BGN
2014 147 539 BGN
2015 16 122 BGN
215 661 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 183 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 200 BGN
2014 125 408 BGN
2015 13 704 BGN
183 312 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 800 BGN
2014 22 131 BGN
2015 2 418 BGN
32 349 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз