Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0034-C0001
Номер на проект: Д01-4026/18.05.2013
Наименование: Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 18.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване на качеството на образованието и обучението в областта на филологическите специалности в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград.
Дейности: Дейност 1 Анализ на приоритетните специалности (Българска филология, Славянска филология, Английска филология /ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър"/, Приложна лингвистика, Чужд език и етнология, Балканистика, Журналистика ОКС "Магистър"), както и на специалностите в ОНС "Доктор" в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда. Привличане на специалисти от съответния бранш
Дейност 2 Включване на бизнеса в образователния процес на висшето училище – укрепване на връзките между ръководството на филологическия факултет и представители на работодателски организации, работодатели и бизнеса. Приедприемане на подготвителни мерки за актуализиране на учебните програми
Дейност 3 Създаване на нови учебни програми и актуализиране на сегашните
Дейност 4 Апробиране на новите и актуализираните учебни планове и програми и въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване във филологическия факултет
Дейност 5 Привличане на бизнеса в процеса на практическо прилагане на новите учебни програми
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 263 743 BGN
Общ бюджет: 214 983 BGN
БФП: 214 983 BGN
Общо изплатени средства: 214 983 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 214 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 748 BGN
2014 140 507 BGN
2015 21 728 BGN
214 983 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 182 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 836 BGN
2014 119 431 BGN
2015 18 469 BGN
182 735 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 912 BGN
2014 21 076 BGN
2015 3 259 BGN
32 247 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз