Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0037-C0001
Номер на проект: Д01-4029/18.05.2013
Наименование: МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕЖДУ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" -БЛАГОЕВГРАД И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ БЛАГОЕВГРАДСКИ РЕГИОН В КОНТЕКСТА НА ДИНАМИЧЕН ПАЗАР НА ТРУДА
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 30.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е реализирането на синхрон и синергичен ефект от действията на Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" и представители на бизнеса в процес на адаптиране на системата на обучение във факултета и качествата на образователния продукт към задоволяване нуждите на бизнеса, динамиката на пазара на труда и повишаване пригодността за заетост.
Дейности: Изпълнение на дейност 6 Учредяване на мултиниституционална мрежа между бизнеса и академичната общност за обсъждане на учебна документация
Подготовка за изпълнение на дейност 3 Формиране на фокус групи с участието на представители от академичната общност и на активния бизнес
Изпълнение на дейност 1 Управление и отчитане на проекта
Дейност 4* Апробиране на разработените образователно-информационни модули в учебния процес
Изпълнение на дейност 5* Разпространие на резултатите
Изпълнение на дейност 2* Анализ на потребностите на пазара на труда от специаристи и очакванията за реализация на студентите от Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Изпълнение на дейност 3* Формиране на фокус групи с участието на представители от академичната общност и на активния бизнес
Подготовка за изпълнение на дейност 6 Учредяване на мултиниституционална мрежа между бизнеса и академичната общност за обсъждане на учебна документация
Подготовка за изпълнение на дейност 5* Разпространие на резултатите
Подготовка на дейност 2* Анализ на потребностите на пазара на труда от специалисти и очакванията за реализация на студентите от Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 327 BGN
Общ бюджет: 155 712 BGN
БФП: 155 712 BGN
Общо изплатени средства: 155 712 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 865 BGN
2014 20 979 BGN
2015 100 868 BGN
155 712 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 786 BGN
2014 17 832 BGN
2015 85 738 BGN
132 355 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 080 BGN
2014 3 147 BGN
2015 15 130 BGN
23 357 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз