Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0124-C0001
Номер на проект: A12-22-160
Наименование: „Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”
Бенефициент: Община Кочериново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кочериново
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите и ефективността на работата на администрацията на Община Кочериново
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на Община Кочериново, в чийто състав са включени ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Дейността се изразява в управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2 Провеждане на обучения в Института по публична администрация. Дейността предвижда провеждане на обучение в Института по публична администрация по Модул „Ефективни комуникации в държавната администрация” от каталиога на ИПА за 2013 г. През обучения в този модул ще преминат служители от общинската администрация, общо 14 на брой, от които 9 жени. Обученията ще се проведат в гр. София. Темите, които ще бъдат застъпени за обучение са: --Комуникационна стратегия – разработване и план за реализиране. Цел на обучението е да изгради знания и практически умения за разработване на комуникационна стратегия на администрацията. Продължителността е 2 дни; -Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията. Цели на обучението са да се формират умения за по-добра вътрешна комуникацияи да се изградят стратегии за убеждаващо въздействие. Продължителността е 2 дни; -Връзки с обществеността. Цели на обучението са да се формират и да развият практически умения за ефективна работа с медиите; да се представят особеностите на изграждането на персонални, институционални и държавни публични образи и да се обсъдят техники за лансирането им в публичното пространство. Продължителността е 3 дни; -Изграждане на публичен имидж. Цели на обучението са да се подобрят уменията за вербална и невербална комуникации; да се формират умения за по-добро поведение пред медиите; да се тренират уменията за справяне в кризисна ситуация; да се идентифицират особеностите при общуването с различни целеви публики; да се усвоят знания за медийния “dress code”, или как да се облечем за медийна изява. Продължителността е 2 дни; -Специфика на междукултурните комуникации. Целите на обучението са да се развият междукултурните компетентности; да запознае участниците с характерните особености на основни типове култури, както и с правилата на общуване в тях; да представи правила и примери за ефективни вербални и невербални комуникации в междукултурна среда; да развие практически умения за ефективно междукултурно общуване. Продължителността е 2 дни; -Делова комуникация и етикет. Цели на обучението са да подпомогне успешното делово общуване; да предостави нови знания и умения за прилагане на етичните стандарти при вземане на ефективни професионални решения; да предложи начини за преодоляване на проблемни служебни ситуации; да запознае участниците с правилата и механизмите на въздействие в деловия етикет и деловото облекло. Продължителността е 2 дни; -Държавен протокол и церемониал. Цели на обучението са да запознае участниците с нормативната база и с основните насоки при подготовката и провеждането на обществени прояви, делови срещи и посещения на гости в страната и на делегации в чужбина; да представи общоприетите норми и правила, протоколните изисквания и културните различия. Продължителността е 2 дни; -Практически умения за ефективни комуникации. Цели на обучението са да развие практически умения за ефективно общуване; да запознае участниците с комуникационния процес; да представи правила и примери за ефективни вербални и невербални комуникации; да представи начините и средствата за успешна комуникация; да запознае с междукултурните различия в комуникацията. Продължителността е 2 дни.
Дейност 3 Провеждане на обучения за работа със специфични групи граждани Това обучение ще бъде проведено за тези служители от администрацията, които работят пряко с граждани и предоставят услуги на гражданите и бизнеса. Общият брой на служителите, които ще преминат през обучението е 14 от тях 9 са жени. Ще бъдат застъпени теми за обслужване на неграмотни лица, работа с малцинства, на лица със слухови и говорни проблеми, служителите ще бъдат обучени в умения за ефективна делова комуникация с граждани със специални потребности с цел ефективно предоставяне на исканата от тях услуга. Продължителността на обучението е 5 дни в сградата на хотел след избор по реда на ЗОП.
Дейност 4 Провеждане на обучения в ключови компетентности През това обучение ще преминат общо 14 служители, от които 9 жени. Обучаемите ще бъдат разделени на 3 групи за всяка една от предложените теми. Темите, които ще бъдат разгледани в обучението са: Екипна ефективност (2 дни), Лична ефективност (3 дни) и Ефективно лидерство (2 дни). Продължителността на обученията е общо 7 дни и ще се проведе в сградата на хотел след избор по реда на ЗОП
Дейност 5 Дейности за информация и публичност Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от местни и регионални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Ще бъдат публикувани 2 информационни съобщения в местни и регионални вестници. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Кочериново, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 500 бр. брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Електра Консулт
Обединение "Обучения Кочериново 2013"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 900 BGN
Общ бюджет: 58 431 BGN
БФП: 58 431 BGN
Общо изплатени средства: 58 431 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 980 BGN
2014 40 451 BGN
2015 0 BGN
58 431 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 283 BGN
2014 34 383 BGN
2015 0 BGN
49 666 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 697 BGN
2014 6 068 BGN
2015 0 BGN
8 765 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 : Назначени служители за управление на проекта - служители на община Кочериново
Индикатор 9 Дейност 2 : Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 2 : Обучени служители от тях % жени
Индикатор 11 Дейност 2 : Проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 2 : Получени сертификати
Индикатор 13 Дейност 3 : Обучени служители
Индикатор 14 Дейност 3 : Обучени служители-от тях % жени
Индикатор 15 Дейност 3 : Проведени обучения
Индикатор 16 Дейност 3 : Получени сертификати
Индикатор 17 Дейност 4 : Обучени служители
Индикатор 18 Дейност 4 : Обучени служители-от тях % жени
Индикатор 19 Дейност 4 : Проведени обучения
Индикатор 20 Дейност 4 : Получени сертификати
Индикатор 21 Дейност 5 : Проведени пресконференции
Индикатор 22 Дейност 5 : Изработени информационни брошури
Индикатор 23 Дейност 5 : Публикувани съобщения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз