Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0156-C0001
Номер на проект: A12-22-135
Наименование: „Компетентна и ефективна Общинска администрация Омуртаг”
Бенефициент: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Омуртаг
Описание
Описание на проекта: Да се допринесе за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията, чрез провеждане на обучения в страната
Дейности: 1. Създаване на организация за изпълнение на проекта. През този организационен период членовете на екипа ще се запознаят с конкретните дейности. Ръководителят на проекта ще подготви подробни функционални характеристики. Ще се разработят и сключат граждански договори с членовете на екипа. Ръководителят на екипа ще определи ресурсите за изпълнение на отделните дейности и ще предложи система за контрол и оперативно следене изпълнението на проекта.
2. Изготвяне на документации за избор на изпълнител – от служител от Община Омуртаг - изготвяне на документация за избор на изпълнител за провеждане на обученията - от служител от община Омуртаг; - изготвяне на документация за избор на изпълнител за изпълнение на дейностите по информация и публичност - от служител от община Омуртаг; - сключване на договори с изпълнители;
3. Участие на 6 бр. ръководни служители от общинска администрация Омуртаг в обучения включени в каталог 2013 г. Програми за обучения на Институт по публична администрация /ИПА/ Обученията са включени в каталог 2013 г. – програми за обучение на Институт по публична администрация /ИПА/ и ще се проведат съгласно графика за провеждане на обученията на ИПА. 1. В Обучение Деловодна комуникация и етикет (ЕФ-6) с продължителност 2 дни – 16 часа ще участват: - Секретар на Община Омуртаг - Една от функциите вписана в длъжностната характеристика е: организира дейността на общинската администрация.Връзката с обучението е придобиване на нови знания и умения за подържане на етична делова среда и компетентно вземане на решения. - Директор на Дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” - Една от функциите вписана в длъжностната характеристика е: организиране и координиране на административното обслужване. Връзката с обучението е усъвършенстване умения и придобиване на нови за прилагане на принципа уважение към околните и толерантност към културните и идейни различия в деловата комуникация. 2. В обучение Държавен протокол и церемониал (ЕФ-7) с продължителност 2 дни - 16 часа ще участват: - Секретар на Община Омуртаг - Една от функциите вписана в длъжностната характеристика е: Координиране и контролиране организацията на мероприятия в общината при вътрешно и международно сътрудничество, посещения на делегации от страната и чужбина, в. т.ч. и от побратимените градове Връзката с обучението е усъвършенствания на опита и знанията при подготовката, планирането и организирането на официални посещения, обществени прояви и събития, подреждане на държавните институции. Взаимодействие с медиите за отразяване на събитие., - Директор на Дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” - Една от функциите вписана в длъжностната характеристика е: Организира и технически осигурява мероприятията на общината при вътрешно и международно сътрудничество, посещения на делегации от страната и чужбина, в. т.ч. и от побратимените градове. Връзката с обучението е придобиване на опит и знанията при подготовката, планирането и организирането на официални посещения, обществени прояви и събития, подреждане на държавните институции. 3. В обучение Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР-6), с продължителност 1,5 дни – 12 часа ще участват: - Секретар на Община Омуртаг - Основни функции вписани в длъжностната характеристика са: - Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите. - Утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица -Организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив; Връзката с обучението е усъвършенствания на опита и знанията по основните производства по АПК, а именно регистриране, обработка и отговор на жалби, сигнали и предложения. Реда и условията при които се подават и обработването им в Общинска администрация гр.Омуртаг. Права за оспорване на под законови нормативни актове и последици от тях. - Директор на Дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” - Основни функциите вписани в длъжностната характеристика са: -Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите; -Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници; Връзката с обучението е усъвършенствания на опита и придобиване на знанията по основните производства по АПК, а именно регистриране, обработка и отговор на жалби, сигнали и предложения. Реда и условията при които се подават и обработването им в Общинска администрация гр.Омуртаг. - Директор на Дирекция “Местни данъци и такси” - Основни функциите вписани в длъжностната характеристика са: -Установява административни нарушения и изготвя съответните актове по ЗАНН. -Подготвя, комплектова и предава по надлежния ред изпълнителните дела в НАП и Административен съд по реда на ДОПК и АПК Връзката с обучението е усъвършенствания на опита и придобиване на знанията по основните производства по АПК, а именно подготовка, комплектоване и предаване на изпълнителните дела. - Директор на Дирекция”Хуманитарни дейности” - Основни функциите вписани в длъжностната характеристика са: -Да изпълнява държавната и общинска политика в областта на образованието, културата и здравеопазването; -Да организира и контролира изпълнението на финансирането и разхода на делигираните бюджети Връзката с обучението е усъвършенствания на опита и придобиване на знанията по основните производства по АПК. - Директор на Дирекция “Проекти,инвестиции, строителство и обществени поръчки” Основни функциите вписани в длъжностната характеристика са: -Подготвя, организира и провежда процедурите за възлагане на поръчки по Закона за обществените поръчки; - Отговаря за съхраняването на всички преписки за проведените процедури по Закона за обществените поръчки, като досиета за задължение; - Отговаря за реализацията на инвестиционната програма на общината Връзката с обучението е усъвършенстване на опита и придобиване на знанията по основните производства по АПК, а именно подготовка, комплектоване и предаване на преписки при обжалване на процедури или наказателствени постановления. 4. В обучение Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР-9), с продължителност 1,5 дни – 12 часа ще участват: - Секретар на Община Омуртаг - Една от функциите вписана в длъжностната характеристика е: Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване Връзката с обучението е придобиване на опит и знанията при признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове,свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация, необходими постъпки за регистриране в България на граждански брак сключен в чужбина, регистриране в България на раждане на дете в чужбина, регистриране на акт за смърт на лице починало в чужбина и прилагането на Семейния кодекс и въведеният режим на имуществени отношения.; - Директор на Дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” - Една от функциите вписана в длъжностната характеристика е: организиране и координиране на гражданската регистрация и административното обслужване. Връзката с обучението е придобиване на опит и знанията при признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове,свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация, необходими постъпки за регистриране в България на граждански брак сключен в чужбина, регистриране в България на раждане на дете в чужбина, регистриране на акт за смърт на лице починало в чужбина и прилагането на Семейния кодекс и въведеният режим на имуществени отношения. 5. В обучение Политиката на Европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България (за ръководители) (ПР-11), с продължителност 2 дни - 16 часа ще участват: - Секретар на Община Омуртаг - Една от функциите вписана в длъжностната характеристика е: Регистриране на администратор на лични данни, обработването и съхранението им съгласно закона. Връзката с обучението е придобиване на опит и знанията и прилагането на добри практики от Европейския съюз свързани със защитата на лични данни; - Директор на Дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” - Една от функциите вписана в длъжностната характеристика е: Регистрираният администратор на лични данни да обработва и съхранява данните свързани с гражданската регистрация и административното обслужване съгласно Закона за защита на личните данни. Връзката с обучението е придобиване на опит и знанията и прилагането на добри практики от Европейския съюз свързани със защитата на лични данни. - Директор на Дирекция “Проекти,инвестиции, строителство и обществени поръчки” - Една от функциите вписана в длъжностната характеристика е: Регистрираният администратор на лични данни да обработва и съхранява данните свързани с дейността на поверената му дирекция съгласно Закона за защита на личните данни. Връзката с обучението е придобиване на опит и знанията и прилагането на добри практики от Европейския съюз свързани със защитата на лични данни. - Директор на Дирекция “Хуманитарни дейности” - Една от функциите вписана в длъжностната характеристика е: Регистрираният администратор на лични данни да обработва и съхранява данните свързани с дейността на поверената му дирекция съгласно Закона за защита на личните данни. Връзката с обучението е придобиване на опит и знанията и прилагането на добри практики от Европейския съюз свързани със защитата на лични данни. 6. В обучение Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2), с продължителност 2 дни - 16 часа ще участва: - Директор на Дирекция “Финанси, счетоводство и бюджет”- Една от функциите вписана в длъжностната характеристика е: Организира и контролира изготвянето на годишния финансов отчет на Община Омуртаг. Връзката с обучението е усъвършенствания на опита и придобиване на знанията по актуални въпроси свързани с изготвянето на годишния финансов отчет. В бюджета на проекта са предвидени разходи за покриване на таксите за обучение на служителите, съгласно посочените цени в Каталога на ИПА за 2013 г., както и командировъчни разходи за обучаваните лица.
4. Организиране и провеждане на Изнесено обучение, за 60 бр. служители на общинска администрация Омуртаг на тема: „Изграждане на екип и работа в екип. Усвояване на техники за компетентно поведение в деловата среда” Провеждане на тридневно изнесено обучение за 60 бр. служители на Общинска администрация на тема „Изграждане на екип и работа в екип. Усвояване на техники за компетентно поведение в деловата среда”. Предвиждаме обучението да се приложи на Три групи по 20 бр. участници (служители от администрацията), които ще участват в изнесеното обучение. С цел да не се нарушават работните процеси в администрацията, след завръщането на съответната група, ще се организира и проведе изнесеното обучение за следващата. • Първата група която ще участва в изнесеното обучение ще е съставена от служители от Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" - 8 бр. и Дирекция "Проекти, инвестиции, строителство и обществени поръчки" – 12бр., поради функционалната и оперативна свързаност и зависимост на дирекциите изразяваща се в ежедневни контакти на служителите. • Втората група която ще участва в изнесеното обучение ще е съставена от служители от Дирекция "Канцелария, човешки ресурси и Общински съвет" – 9 бр., част от служителите от Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване” – 5 бр., част от служителите от Дирекция "Местни данъци и такси" – 2 бр., Финансови контрольори – 2 бр., Главния архитект на Общината и Секретаря на Община Омуртаг. Тази група е обособена при отчитане на тяхната свързаност изразяваща се в предоставянето на административни услуги (пряко обслужване на гражданите и бизнеса), контрола по изпълнението им и Управлението на човешки ресурси. От Дирекциите Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване” – 5 бр., част от служителите от Дирекция "Местни данъци и такси" – 2 бр. ще участват част от служителите в тази сформирана група, тъй като- функциите на служителите не позволяват – служителите от цялата дирекция да отсъстват и да се преустанови за периода на тяхното отсъствие предоставянето на съответните административни услуги. • Третата група която ще участва в изнесеното обучение ще е съставена от служители от Дирекция "Хуманитарни дейности" – общо 7 бр., останалата част от служителите от Дирекция "Местни данъци и такси", общо 4 бр., служителите от Дирекция "Земеделие, транспорт, търговия и общинска собственост" – общо 7 бр. и останалата част от служителите Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" Обособяването на третата група е продиктувано от тяхната свързаност изразяваща се в предоставянето на административни услуги (пряко обслужване на гражданите и бизнеса). Организацията и провеждането на обучението ще бъде извършено от обучаваща организация, с правоспособност за провеждане на такъв тип обучения. В получените индикативни оферти са включени разходите за организация и провеждане на обучението, в т. ч. разходи за материали за участниците, пътни, храна и нощувки)
5. Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” за 26 бр. Кметове на кметства и 14 бр. Кметски наместници от Община Омуртаг Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване”, за кметове на кметства и кметски наместници от Община Омуртаг. Предвижда се обучението да е за 40 участника (кметове и кметски наместници от общинска администрация Омуртаг) с продължителност 200 часа – по програма за обучение изготвена от съответната обучаваща организация, която да е в съответствие с изискванията за придобиване на на професионална квалификация „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” и да приключи с издаване на удостоверение за придобиване на професионална квалификация. Обучението ще се извърши от външна Организация с правоспособност за провеждане на такъв тип обучения. В получените индикативни оферти са включени всички разходи свързани с организирането и провеждането на обучението, в т. ч. разходите за материали и транспорт на участниците.
6. Дейности за информация и публичност Със стартирането на проекта ще започне кампания за информиране на обществеността, за целите, ползите и резултатите от изпълнението на проекта. Първото събитие ще бъде провеждането на пресконференция за стартиране на проекта. Ще бъдат поканени за участие представители на всички заинтересовани страни, структурите на гражданското общество, бизнеса и медии. Организирането на мероприятието ще бъде възложено на външна организация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПОЛЯНИЦА" ЕООД
"НАУТИЛУС ДИЗАЙН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 805 BGN
Общ бюджет: 85 929 BGN
БФП: 85 929 BGN
Общо изплатени средства: 85 929 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 361 BGN
2014 32 601 BGN
2015 35 967 BGN
85 929 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 757 BGN
2014 27 711 BGN
2015 30 572 BGN
73 040 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 604 BGN
2014 4 890 BGN
2015 5 395 BGN
12 889 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1: Брой сключени граждански договори
Индикатор 6 Дейност 2: Брой сключен граждански договор
Индикатор 7 Дейност 2: Брой изготвени документации по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП
Индикатор 8 Дейност 3: Брой документи за преминато обучение
Индикатор 9 Дейност 4: Брой сключен договор с изпълнител
Индикатор 10 Дейност 4: Брой документи за преминато обучение (удостоверения или сертификати)
Индикатор 11 Дейност 4: брой Приемо-предавателен протокол
Индикатор 12 Дейност 4: Брой отчет за изпълнение на дейността
Индикатор 13 Дейност 5: Сключен договор с изпълнител
Индикатор 14 Дейност 5: Брой документи за преминато обучение (удостоверения или сертификати)
Индикатор 15 Дейност 5: брой Приемо-предавателен протокол
Индикатор 16 Дейност 5: Брой отчет за изпълнение на дейността
Индикатор 17 Дейност 6: Брой проведени мероприятия за информация и публичност
Индикатор 18 Дейност 6: Брой участници в мероприятията
Индикатор 19 Дейност 6: Брой публикации
Индикатор 20 Дейност 6: Брой съобщения в интернет сайта на общината
Индикатор 21 Дейност 6: Брой отпечатани брошури
Индикатор 22 Дейност 6: Банер
Индикатор 23 Дейност 6: Брой плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз