Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0055-C0001
Номер на проект: A12-22-46
Наименование: Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново- добро общинско управление
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната квалификация и развитие на компетентностите на служителите от общинската администрация на община Велико Търново
Дейности: Дейност 1: Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на дейност 3, 4 и 5 по реда на глава XIII a, съгласно ЗОП Основните дейности по проекта ще се извършат чрез възлагането им на изпълнители при условията и по реда на Закона за обществените поръчки по реда на глава XIII a. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени необходимите документации за възлагане на 2 обществени поръчки. Дейността по изготвянето на документацията ще се извърши от експерти от община Велико Търново. Експертите следва да изработят 2 публични покани за провеждането на 2 обществени поръчки. Първата публична покана ще бъде за следните дейности по проекта – дейност 3 и дейност 4. Втората публична покана е за Дейност 5 - Информация и публичност. По 2 обществени поръчки следва да бъдат избрани изпълнители.
Дейности 2: Провеждане на обучение в ИПА на служители на ръководни длъжности В рамките на тази дейност е предвидено да се проведат 4 обучения от ИПА на 24 служители. Темите на обученията са: 1. Стратегически мениджмънт в държавната администрация; 2. Оценка на въздействието на законодателство и политики; 3. Административно регулиране на стопанската дейност; 4. Управление и оценка на изпълнението Служители, които ще бъдат обхванати в обучението са както следва: 9 директори на дирекции, 13 началници на отдели, 1-главен архитект и секретаря на общината. Обученията са подбрани с оглед индивидуалните потребности на служителите за развитие на своите компетентностите и за повишаване на професионалната си квалификация. 1. Стратегически мениджмънт в държавната администрация (УА-1): Обучението ще : 5. предаде теоретични познания за стратегическия мениджмънт в държавната администрация; 6. развие практически умения за разработване, мониторинг и отчетност на стратегически документи; 7. представи и разясни методологията за стратегическо планиране в Република България; 8. разясни основите на управление на изпълнението в държавната администрация; 9. представи същността и практики за мониторинг и оценка на стратегически документи; 10. представи етапите на извършване на предварителна оценка на въздействието; 11. представи и разясни стандартите за провеждане на обществени консултации и механизмите за координация на органите на изпълнителната власт. 2. Оценка на въздействието на законодателство и политики (предварителна и последваща) (ПР-1): Обучението ще: 12. представи европейската и българската практика на предварителна и последваща оценка на въздействието на законодателство и политики; 13. представи Ръководство за извършване на оценка на въздействието; 14. развие практически умения за извършване на предварителна и последваща оценка на въздействието. 3. Административно регулиране на стопанската дейност (ПР-2): Обучението ще: 15. представи практиката по прилагането на нормативната уредба за административното регулиране и обслужване на стопанската дейност; 16. представи ролята на администрацията за насърчаване и развитие на стопанската дейност; 17. представи съвременните концепции за анализ и оценка на въздействието на регулациите върху икономическото развитие; 18. формира умения за анализ на необходимостта от въвеждане на регулации и за идентифициране на потенциални сфери на корупция. 4. Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2). В условията на новата нормативна уредба в областта на оценката на изпълнение на длъжността, нов модел на заплащането в администрацията и прилагането на новия Класификатор на длъжностите в администрацията, Обучението ще:: 19. представи основните моменти в прилагане на метода „управление чрез цели“; 20. изясни и задълбочи новото разбиране на връзката между организационно изпълнение и индивидуално изпълнение; 21. представи техники за разработване и съгласуване на организационни и индивидуални цели и задачи; 22. обоснове новите роли и отговорности на участниците в процеса на оценяване на служителите в администрацията; 23. представи новите роли и отговорности на звената и експертите по човешки ресурси в процеса на оценяване на служителите в администрацията; 24. изясни връзката между оценката на изпълнението на длъжността и оценката на длъжностите в съответствие с прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията. Чрез обучението ще се развият уменията за: – определяне на измерими индикатори за изпълнение на целите; – определяне на индикатори за текущо оценяване на резултати; – оценка на изпълнението /постигане на цели, изпълнение на преките задължения, оценка на компетентностите/;
Дейности 3: Провеждане на обучения за кметовете на кметства и кметските наместници за работа със специализирани информационни системи и софтуерни продукти, които използват при изпълнение на служебните си задължения. В рамките на тази дейност ще бъде проведено обучение за 36 служители - 23 кметски наместници и 13 кметове на кметства за повишаване на професионалната квалификация и развитие на компетентности за работа с информационни системи и софтуерни продукти, необходими за изпълнение на служебните задачи. Обучението ще се проведе извън работното място, на две групи по 18 участника. Мястото на провеждане трябва да бъде съобразено с изискванията за наличие на компютър за всеки участник и добра връзка с Интернет. Поради спецификата на длъжностите и насочеността на дейността по административно обслужване, целите на обучението са: Работа с Word Запознаване с основните понятия и възможности на Microsoft Word, придобиване на практически умения за създаване на документи, тяхното редактиране, оформяне и отпечатване. Работа с Excel Запознаване с възможностите на excel. Обучението ще помогне служителите да научат лесно и бързо да създават и поддържат електронни таблици, да обработват и анализират данните в тях, да извършват изчисления, да създавате професионално оформени справки и диаграми. Power Point Запознаване с похватите за създаване на професионални презентации, прилагането на визуални и аудио ефекти и форматирането им. Крайният продукт представлява малък филм, който може да бъде възпроизведен на екран, на слайдове или на филм. Представена е работа с таблици, графики и диаграми в презентация, добавяне на специални ефекти и хипервръзки. Работа с национални бази данни Запознаване на служителите с възможностите на националната система за гражданска регистрация на физическите лица в България и какво подпомага държавната администрация. Боравене с база от данни и извличане на правилните справки за нуждите на администрацията и гражданите.
Дейности 4: Провеждане на двудневно обучение за цялата общинска администрация по екипна ефективност, вътрешни правила и процедури за координация и отчетност, изисквания към екипното и индивидуално изпълнение, управление на промяната и мотивиране на п В рамките на тази дейност ще се проведе двудневно обучение за цялата общинска администрация по екипна ефективност, вътрешни правила и процедури за координация и отчетност, изисквания към екипното и индивидуално изпълнение, управление на промяната и мотивиране на персонала. Служителите ще бъдат изведени от работната среда и поставени в неформална среда за обучение извън административната сграда на общината. Ще бъдат използвани семинарни и интерактивни форми на обучение, ситуационни игри и разрешаване на казуси. Ще бъдат приложени съвременни техники за изграждане на екипи, мотивиране на персонала и постигане на резултати. В рамките на тази дейност ще се проведат ролеви и ситуационни игри за придобиване на умения за справяне с проблеми, разрешаване на конфликти, вземане на решения и подобряване на работните взаимоотношения. Обучението има за цел:  да се представи връзката между целите на общината и екипното представяне и постигане на планираните резултати;  да се изясни връзката между ефективността на администрацията и индивидуалната ефективност;  да се разясни кога и при какви обстоятелства се налага управление на промяната;  изграждане на организационна култура и кога се налага организационна промяна;  да се развият умения за предвиждане на ефектите от промяната върху организацията и служителите, и разбирането на ролята на комуникацията в условията на промяна;  да се представят техники за управление на промяната и да се усвоят умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна;  да се усвоят правила за определяне на приоритети и стандарти за управление на времето;  да се разяснят основни принципи и техники за справяне със стреса на работното място и практиките за мотивиране на персонала;  да се разяснят вътрешните правила и процедури и изискванията към изпълнението им;  да се конкретизират отговорностите и разпределението на задачите между звената в администрацията за постигане на по-добра координираност и срочност на изпълнението.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще бъдат реализирани съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 за осигуряване на публичност на проекта. Те ще предоставят информация и ще осигурят публичност на изпълняваните дейности по проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. Планираните дейности за информация и публичност са: • Провеждане на кръгла маса за целите и резултатите от проекта Логистика: материали за участниците, кафе-пауза, зала, техника за презентации. • Изготвяне на транспарант, който ще се ползва при всяко публично събитие и обучения с наименованието на проекта, размера на финансирането логата на ЕСФ, ЕС и ОПАК с размери: 200 х 50 см. или 180 х 60 см. • Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта – тефтер(меки корици), работен стенен календар, химикал и флаш-памет с изискуемите лого и надписи за 250 човека. При изпълнението на дейностите за публичност ще се съблюдават правилата за визуализация и публичност на ЕС. Всички информационни материали ще носят задължителните елементи и лога на програма ОПАК, на ЕСФ и на ЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 382 BGN
Общ бюджет: 69 597 BGN
БФП: 69 597 BGN
Общо изплатени средства: 69 597 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 676 BGN
2014 51 921 BGN
2015 0 BGN
69 597 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 025 BGN
2014 44 133 BGN
2015 0 BGN
59 158 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 651 BGN
2014 7 788 BGN
2015 0 BGN
10 440 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Общ брой обучени служители на ръководни длъжности в община Велико Търново
Индикатор 4 Общ брой обучени кметове на кметства и кметските наместници
Индикатор 5 Общ брой обучени служители в община Велико Търново
Индикатор 6 Процент обучени служители от общата щатна численост на общинската администрация
Индикатор 7 Създадени програми за обучение
Индикатор 8 Общ брой обучени служители на ръководни длъжности в община Велико Търново в т.ч. жени
Индикатор 9 Общ брой обучени кметове на кметства и кметските наместници, които са част от общинската администрация в т.ч. жени
Индикатор 10 Общ брой обучени служители в община Велико Търново в т.ч. жени
Индикатор 11 Процент обучени служители от общата щатна численост на общинската администрация
Индикатор 12 Създадени програми за обучение
Индикатор 13 Дейност 1: Брой изготвени документации
Индикатор 14 Дейност 1: Брой проведени процедури
Индикатор 15 Дейност 1: Брой подписани договори
Индикатор 16 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 18 Дейност 3: Разработване програма за обучение
Индикатор 19 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 20 Дейност 3: Проведен тест
Индикатор 21 Дейност 4: Разработена програма за обучение
Индикатор 22 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 23 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 24 Дейност 5: Рекламни материали
Индикатор 25 Дейност 5: Кръгли маси


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз