Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0145-C0001
Номер на проект: A12-22-120
Наименование: Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите от Община Свищов, чрез провеждане и участие в обучителни и квалификационни курсове
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на Община Свищов
Дейности: Дейност 1: Управление, мониторинг и отчетност на проекта В рамките на дейността се предвижда: Състав на екипа: 1. Ръководител; 2. Счетоводител; Координатор. Провеждане на месечни срещи на експертите от екипа на проекта, които ще бъдат отговорни за неговото управление и изпълнение; провеждане на дискусии във връзка с общите и конкретни отговорности, плана за действие, процедурите, отчитане и комуникация с УО и всички необходими дейности за успешното изпълнение на проекта. Тези работни срещи ще включват : 1.Запознаване членовете на екипа с целите на проекта, дейностите и резултатите; 2.Разпределяне на задълженията между експертите, включени в екипа; 3.Определяне на правила за работа и докладване; 4.Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; 5.Контрол върху изпълнението на договорите с подизпълнители. Ръководителят на проекта има основната отговорност за наблюдение и контрол по изпълнението на всички дейности. Докладва на ръководството на общината и отчита проекта към УО на ОПАК. Той ще бъде подпомаган в работата си от целия екип по изпълнението на проекта. Администрирането на проектния бюджет ще се осъществява от счетоводителя на проекта.
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на дейността се предвижда провеждане на следните тръжни процедури, в т. ч. изготвяне на тръжни досиета със съпътстващи документи, изготвяне на методика за оценка на получените предложения и др. 1. Тръжна процедура, съгласно ЗОП за избор на изпълнител/и за извършване на дейност Обучения на представители на целевата група. 2. Тръжна процедура за избор на изпълнител за дейността „Информация и публичност”; 3. Тръжна процедура за избор на изпълнител за услуга – Транспорт на участниците до Базите за обучения.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност 1. Провеждане на пресконференция за информиране и осигуряване на публичност относно целите и дейностите по проекта; Формат на пресконференцията – наем зала, ½ ден; брой участници – 50 /представители на общинската администрация; 2. Изготвяне и разпространяване на информационни материали /брошури/ за дейностите по проекта и източниците на неговото финансиране – 1 000 броя; 3. Изготвяне и отпечатване на публикации в средства за информация, относно етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати – местни печатни издания – 6 броя; 4. Провеждане на пресконференция за отразяване на постигнатите резултати и цели в рамките на изпълнението на проекта; Формат на пресконференцията – наем зала, ½ ден; брой участници – 50 /представители на общинската администрация, медии/; материали, съдържащи информация за изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта; 5. Поставяне на подходяща по размер информационна табела – 1 брой, която ще бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация, Свищов; 6. Предоставяне на текуща информация относно целите, дейностите на проекта, постигнатите резултати и източника на финансиране на уеб страницата на Община Свищов; Всички печатни материали - прессъобщения, материали за медиите, брошури и др. - ще отговарят на изискванията за публичност и визуализация, според Регламента на Комисията (EО) № 1828/2006 и разписаните указания за визуалната идентификация на ОПАК /Приложение 13/.
Дейност 4: Обучения на целевата група за повишаване капацитета и ефективността на служителите от общинска администрация Свищов. Тази основна дейност включва следните поддейности: Обучение 1: „Контрол на рисковите канали за корупционно въздействие при процедурите за ОП – (ПР-23) от Каталога на Института по Публична Администрация (КИПА). • Формат на обучението: 2 дни; брой участници - общо 15 Обучение 2:Професионална етика и етично регулиране в ДА. „Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти” (ПР-25) от КИПА. • Формат на обучението: 2 дни; брой участници - общо – 20 Обучение 3: „Работа с електронно подписани документи” (ИТО-5). • Формат на обучението : 1 ден; брой участници –общо 10 Обучение 4: „Работа с дълги документи с MS WORD” (ИТО – 7) от КИПА . • Формат на обучението: 2 дни; брой участници – 15 Обучение 5: „Електронни таблици с MS EXCEL - базов курс (ИТО - 8) от КИПА . • Формат на обучението: 3 дни; брой участници – 20 Обучение 6: „Електронни таблици с MS EXCEL – за напреднали (ИТО - 9) от КИПА. • Формат на обучението : 2 дни; брой участници –общо 15 Обучение 7: „Бази данни с MS ACCESS” – за начинаещи (ИТО – 20) от КИПА. • Формат на обучението: 3 дни; брой участници – 10 Обучение 8: „Комуникативни умения на английски език” – базов курс (ЧЕО – 2А) от КИПА . • Формат на обучението : 5 дни; брой участници –общо 20 Обучение 9: „Комуникативни умения на английски език” – надграждащ курс (ЧЕО – 2Б) от КИПА . • Формат на обучението: 5 дни; брой участници –общо 20 Обучение 10: „Тим билдинг – техники на управление на екипа – за специалисти от една дирекция/отдел .” • Формат на обучението: 2 дни; брой участници – 3 групи х 15 човека в група Обучение 11: „Тим билдинг – Изграждане на екип и работа в екип – за специалисти от различни дирекции/отдели.” • Формат на обучението: 2 дни; брой участници – 3 групи х 15 човека в група
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Декси Консулт" ЕООД
"Инфовизион" ЕООД
"Феникс 2" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 647 BGN
Общ бюджет: 86 099 BGN
БФП: 86 099 BGN
Общо изплатени средства: 86 022 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 529 BGN
2014 55 493 BGN
2015 0 BGN
86 022 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 950 BGN
2014 47 169 BGN
2015 0 BGN
73 118 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 915 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 579 BGN
2014 8 324 BGN
2015 0 BGN
12 903 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 2 Брой обучителни модули
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията и получили сертификат
Индикатор 6 Проведени информационни кампании
Индикатор 7 Проведени работни срещи
Индикатор 8 Разработени документации за обществени поръчки
Индикатор 9 Сключени договори за изпълнение на дейности по проекта
Индикатор 10 Разработени брошури/диплянки
Индикатор 11 Сключени договори за управление на проекта
Индикатор 12 Дейност 1: Брой проведени срещи на екипа по проекта
Индикатор 13 Дейност 2: Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 14 Дейност 2: Брой успешно подписани договори с изпълнители
Индикатор 15 Дейност 3: Брой информационни материали
Индикатор 16 Дейност 3: Брой пресконференции
Индикатор 17 Дейност 3: Брой публикации
Индикатор 18 Дейност 3: Информационна табела
Индикатор 19 Дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 20 Дейност 4: Брой обучени служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз