Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0076-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-80
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в МОМН чрез специализирано обучение
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на централно и областно ниво чрез обучение в страната
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Цялостното протичане на проекта се ръководи от екип за управление, съставен от служители с богат професионален опит и множество реализирани подобни проекти. Управлението включва координация и ръководство на проекта през цялото му времетраене, изготвяне на технически задания и провеждане на обществени поръчки до крайната им фаза, включително проследяване на резултатите, мониторинг и заключителен отчет за целия проект. Управлението на проекта също включва и изготвянето на всички междинни отчети, извършване на плащания и водене на документация по проекта.
2. Е-правителство: изграждане, умения Ще бъдат изградени знания в областта на ИТ, е-подписани документи, мрежова и информационна сигурност, подобряване уменията за работа с MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, MS POWER POINT на различни нива, в съответните курсове. Спецификите при работа с WINDOWS SERVER ще бъдат изучени чрез дистанционни курсове. Предвидени са и курсове за специализирано управление на ИТ услуги, които ще се ползват от специализираната ИТ дирекция към МОМН
3. Ефективни комуникации на държавната администрация Ще бъдат проведени обучения по изграждане на публичен имидж, междукултурни комуникации, държавен протокол и други практически умения за ефективна комуникация на работното място.
4. Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията Ще бъдат извършени обучения по административна стилистика, производства по АПК, правна уредба и приложения на ГПК, конфликт на интереси – правна рамка и практики, професионална етика и етично регулиране в държавната администрация и др. правно-нормативни теми, свързани с работата на администрацията
5. Управленски умения в администрацията Ще бъдат проведени обучения по стратегически мениджмънт в държавната администрация, управление на електронна администрация, цифрова демокрация и управление на информационната сигурност, организационно развитие и управление на промяната, делова етика и др. аспекти свързани с управленския процес в администрацията.
6. Финансово и стопанско управление Ще бъдат организирани курсове по счетоводна отчетност в бюджета на средства по проекти, финансирани по ОП, управление на собствеността, както и политика и управление на устройство на територията.
7. Управление на човешки ресурси Ще бъдат организирани обучения по планиране на човешки ресурси, управление и оценка на изпълнението, умения за набиране и подбор на служители, техники за разрешаване на конфликти, управление на промяната и преодоляване на стреса и други аспекти, свързани с най-чувствителния аспект от работата в администрацията – човешките ресурси
8. Социални умения Ще бъдат организирани курсове по невро-лингвистично програмиране, презентационни умения и емоционална интелигентност, като част от ключовите социални умения, които следва да притежава всеки държавен служител.
9. Дейности за информация и публичност В настоящият проект са планирани и предвидени действия за публичност и информираност на обществото. За популяризирането на резултатите на проекта са предвидени организация на две пресконференции в началото и в края на проекта, отпечатване и разпространение на брошури с цел информираност и привличане на вниманието към проекта, изработка на уеб банери и публикуване на информация на уеб сайта на МОМН. Дейността предвижда избор на фирма изпълнител, като сред възложените дейности ще бъдат изработка и публикуване на интернет банери, провеждане на две медийни събития/ пресконференции - встъпително (за информиране на неговите цели, задачи и основни дейности) и заключително при неговото финализиране (за отчет на всички получени резултати и разпространение на добрите практики), разпространяване на прессъобщения към медии, разработване и разпространение на информационни материали (брошури) МОМН ще отбелязва финансовия принос на ЕС и ще поставят логото на ЕС и на ОПАК на всеки продукт по проекта, включително на бланки; интернет страници, слайдове, бюлетини, каталози, брошури, листовки; прессъобщения, документи за обучения и семинари и учебни материали, включително и на покани за обучения, програми, материали и т.н.;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
AЙ ТИ СИ И ООД
"Рувекс" АД
ИТ СВЯТ БГ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 285 BGN
Общ бюджет: 47 977 BGN
БФП: 47 977 BGN
Общо изплатени средства: 47 977 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 977 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 857 BGN
2014 9 820 BGN
2015 20 300 BGN
47 977 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 178 BGN
2014 8 347 BGN
2015 17 255 BGN
40 780 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 679 BGN
2014 1 473 BGN
2015 3 045 BGN
7 197 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на завършени обучения от служители в администрацията по е- правителство: изграждане, умения
Индикатор 5 Общ брой на завършени обучения от служители в администрацията по ефективни комуникации в ДА
Индикатор 6 Общ брой на завършени обучения от служители в администрацията по правни аспекти и управление на административната дейност, превенция и противодействие на корупцията
Индикатор 7 Общ брой на завършени обучения от служители по управленски умения в администрацията
Индикатор 8 Общ брой на завършени обучения от служители в администрацията по финансово и стопанско управление
Индикатор 9 Общ брой на завършени обучения от служители в администрацията по управление на човешките ресурси
Индикатор 10 Общ брой на завършени обучения от служители в администрацията по социални умения
Индикатор 11 Общ брой обучителни курсове преминати от служители в администрацията
Индикатор 12 Разпространени прессъобщения в рамките на проекта
Индикатор 13 Изработени уеб банери за проекта
Индикатор 14 Брой организирани пресконференции
Индикатор 15 Изработени рекламни материали ( брошури )
Индикатор 16 Дейност 1: Договори с изпълнители, междинни технически доклади
Индикатор 17 Дейност 2-8: Брой обучени служители
Индикатор 18 Дейност 9: Изработени интернет банери
Индикатор 19 Дейност 9: Проведени пресконференции
Индикатор 20 Дейност 9: Изработени брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз