Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0063-C0001
Номер на проект: Д01-3951/23.04.2013
Наименование: Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е актуализиране на учебните програми в Електротехнически факултет на Технически университет - София, в съответствие с изискванията и с подкрепата на бизнеса, за по-успешна социална и трудова реализация на обучаваните
Дейности: Дейност 7 Създаване и допълване на методични материали, подпомагащи обучението по актуализираните учебни програми
Дейност 5.2 Организиране на работни срещи на ангажираните с отделните учебни програми и комисията по съгласуване
Дейност 2.2 Организиране на периодични срещи с представители на партньора, отворени за всички ключови експерти и преподаватели от факултета
Панели в научната конференция на ЕФ Част от 10.3. Заключителни дейности
Дейност 2.4 Организиране на непрекъсната кореспондентна връзка между ключовите експерти в дадени области и преподаватели от факултета, ангажирани с обучението по съответните предмети
Информационна диплянка за резултатите по проекта Част от 10.3. Заключителни дейности
Дейност 2.1 Организация на работна среща на ключовите експерти, представители на партньора и представители на факултета
Дейност 3.1 Организиране на комисия за съгласуване на учебните програми
Дейност 5.1 Организиране на работни групи по дисциплини
Изработка на лого на проекта Част от 10.1. Дейности при стартиране на проекта
Дейност 9.4 Конкурс за студентски стипендии, предоставени от страна на партньора
Дейност 8.1 Организиране на търгове, закупуване и инсталиране на мултимедиини проектори и интерактивни дъски в 7 учебни зали на факултета
Дейност 1.4 Провеждане на процедура по ЗОП за лицензиран одитор
Дейност 1.1 Организация и управление на предварителната подготовка и началото на проектните дейности
Създаване на Алумни Част от 10.2. Дейности при изпълнение на проекта
Дейност 3.2. Обобщение на предложенията от страна на работодателите и партньора
Дейност 10.4* Процедура по ЗОП за рекламни материали
Създаване и поддръжка на уебстраница на проекта Част от 10.1. Дейности при стартиране на проекта
Дейност 7.1 Изработване на методически материали, в съответствие с промените в учебните планове
Дейност 2.3 Организиране на кръгла маса по тематиката на проекта по време на петата научна конференция на електротехническия факултет през 2013 г.
Дейност 1.2 Планиране на управлението и изпълнението на дейностите
Дейност 1.3. Мониторинг, контрол и отчитане
Дейност 2.5 Споразумение за дългосрочно сътрудничество с партньора по проекта, проучване на възможността за дългосрочно сътрудничество с компаниите, чиито представители са ключовите експерти
Дейност 3.3 Синтезиране на конкретен списък от дисциплини за актуализиране и насоки за актуализация
Дейност 4.1 Организиране на работни групи по дисциплини
Дейност 4.2 Организиране на работни срещи на ангажираните с отделните учебни програми и комисията по съгласуване
Дейност 4.3 Осъвременяване на системата за оценяване
Дейност 5.3 Осъвременяване на системата за оценяване
Дейност 6.1 Изработване на стратегия с план за изграждане и попълване на лабораториите на факултета
Дейност 6.2 Попълване на материалната база на лабораториите на факултета
Дейност 9.1 Провеждане на обучение на студентите от специалности „Електротехника“
Дейност 9.2 Провеждане на обучение на студентите от специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”
Дейност 9.3 Събиране и обобщаване на мнението на студентите (обратна връзка) за осъвременените учебни планове.
Подготовка на комуникационен план Част от 10.1. Дейности при стартиране на проекта
Прессъобщения в страницата на проекта Част от 10.2. Дейности при изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 281 974 BGN
Общ бюджет: 250 310 BGN
БФП: 250 310 BGN
Общо изплатени средства: 250 310 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 250 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 394 BGN
2014 40 996 BGN
2015 152 920 BGN
250 310 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 212 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 935 BGN
2014 34 847 BGN
2015 129 982 BGN
212 764 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 459 BGN
2014 6 149 BGN
2015 22 938 BGN
37 547 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз