Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0008-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-1
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите на Областна администрация Шумен
Бенефициент: Областна администрация Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Повишаване административния капацитет на служителите в Областна администрация Шумен
Дейности: Дейност 1: Създаване на организация за изпълнение на проекта 1.1. Екип на проекта – ръководител, координатор и счетоводител. Ръководителят на проекта ще подготви подробни функционални характеристики. Ще се разработят и сключат граждански договори с членовете на екипа. Ръководителят на екипа ще определи ресурсите за изпълнение на отделните дейности и ще предложи вътрешни правила за изпълнението на проекта. 1.2. Управление и отчитане на дейностите по проекта. 1.3. Провеждане процедура за избор на изпълнител на обученията и дейностите по публичност и визуализацията. Изключение правят обученията по ИПА. Тук ще се ползват и юристите на Областна администрация Шумен
Дейност 2: Провеждане на обучения на служителите в Областна администрация Шумен в Института по публична администрация В Институтът по публична администрация ще се обучават служители на Областна администрация Шумен по следните специалности: 1. Един служител ще бъде обучен в ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (ЕФ-3); 2. Един служител ще бъде обучен в ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ И ЦЕРЕМОНИАЛ (ЕФ-7); 3. Трима служители ще бъдат обучени в ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ КОМУНИКАЦИИ (ЕФ-8); 4. Един служител ще бъде обучен в ОСНОВНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК (за юристи) (ПР-5); 5. Двама души ще изучават УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА (ФС-6); 6. Двама служители ще бъдат обучени в УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ (ФС-8); 7. Един служител ще бъде обучен в АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ (ИТО-4); 8. Един служител ще бъде обучен в ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ С MS EXCEL (базов курс) (ИТО-8); 9. Единадесет души ще изучават ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ С MS EXCEL (напреднали) (ИТО-9); 10. Пет служители ще бъдат обучени в ОБМЕН НА ДАННИ МЕЖДУ MS EXCEL И MS WORD (ИТО-11) 11. Осем служители ще бъдат обучени в ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО-23); 12. Един служител ще бъде обучен в курс по ДЕЛОВИ УМЕНИЯ - УЧАСТИЕ В РАБОТНИ СРЕЩИ, ДИСКУСИИ И ПОСЕЩЕНИЯ (на английски език) (ЧЕО-4) 13. Един служител ще бъде обучен в ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ (на английски език) (ЧЕО-5) В Института по публична администрация ще се проведат обучения за повишаване на професионалната квалификация на 38 служители.
Дейност 3: Провеждане на чуждоезиково обучение на служителите в Областна администрация Шумен Чуждоезиковото обучение е необходимо за всеки служител от администрацията за повишаване на квалификацията му и получаване на допълнителни знания. Една от ключовите компетенции за учене през целия живот е способността за комуникация на чужд език. Общата Европейска квалификационна рамка за изучаване на чужди езици е широко приета от много институции и работодатели в цяла Европа. Тя е професионален инструмент, разработен от Съвета на Европа, за установяване на ясни, постижими стандарти на различни нива на езиковото обучение. Това дава възможност на стандартите да бъдат лесно сравними на международно ниво. За да осъществяват по-компетентно и професионално своята работа е необходимо подобряването на общия английски на служителите на администрацията. Освен това, за служителите на администрацията е изключително важно да надградят своите способности за езиковите умения, необходими за комуникация на работното място - писане на имейли и отчети, изнасяне на презентации, провеждане на телефонни разговори, участия в събрания и телеконферентни връзки, посрещане на чужди делегации. През 2008-2009 г. по проект „Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на Европейския съюз” на МДААР, на част от служителите бе проведено специализирано обучение по английски език за работа с институциите на ЕС. Към настоящия момент в администрацията работят 6 от тях, за които е необходимо да бъде проведено продължаващо, надграждащо обучение, с цел постигане на по-висока компетентност и професионализъм. От друга страна, в периода 2009-2012 г., на работа са назначени 10 нови служители, работещи в момента в администрацията. За постигане конкурентоспособност спрямо своите колеги, за тях, както и за другата част от необучените служители, също е необходимо провеждането на чуждоезиково обучение.
Дейност 4: Провеждане на обучение на Ключова компетентност „Умение за учене“ – тема „Работа в екип“ Организирането и провеждането на обучението ще се възложи на външна организация след провеждане на обществена поръчка. В обучението ще участват служителите на Областна администрация Шумен. Темата на обучението е подбрана след провеждане на проучване съгласно нуждите на служителите.
Дейност 5: Провеждане на обучение на Ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности” на тема „Работа със специфични групи граждани“ Организирането и провеждането на обучението ще се възложи на външна организация, след провеждане на обществена поръчка. В обучението ще участват служителите на Областна администрация Шумен. Темата на обучението е подбрана след провеждане на проучване сред служителите.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност В дейността е предвидено изработка на рекламни материали – календари, бележници, USB памети, химикалки, както и платена публикация в местен вестник. На интернет страницата на Областна администрация Шумен ще бъде изнесена информация за проекта. Предвидена е и изработка и поставяне на информационна табела в сградата на Областна администрация Шумен.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 738 BGN
Общ бюджет: 61 435 BGN
БФП: 61 435 BGN
Общо изплатени средства: 61 435 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 883 BGN
2014 25 553 BGN
2015 0 BGN
61 435 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 500 BGN
2014 21 720 BGN
2015 0 BGN
52 220 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 382 BGN
2014 3 833 BGN
2015 0 BGN
9 215 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени
Индикатор 4 Дейност 1: Сключени договори за екип за управление
Индикатор 5 Дейност 1: Сключени договори за провеждане на обучения
Индикатор 6 Дейност 1: Сключени договори с изпълнители на основните договори.
Индикатор 7 Дейност 2: обучени служители
Индикатор 8 Дейност 2: обучени жени
Индикатор 9 Дейност 2: проведени обучения
Индикатор 10 Дейност 3: обучени служители
Индикатор 11 Дейност 3: обучени жени
Индикатор 12 Дейност 4: обучени служители
Индикатор 13 Дейност 4: обучени жени
Индикатор 14 Дейност 5: обучени служители
Индикатор 15 Дейност 5: обучени жени
Индикатор 16 Дейност 6: Публикувана информация в местен ежедневник
Индикатор 17 Дейност 6: Изработени стенни календари с логото на проекта
Индикатор 18 Дейност 6: Изработени Бележници с логото на проекта
Индикатор 19 Дейност 6: Изработени химикалки с логото на проекта
Индикатор 20 Дейност 6: Изработени USB памет с логото на проекта
Индикатор 21 Дейност 6: Изработена информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз