Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0055-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Морските пристанища с принос в осигуряването на социално-отговорна и устойчива заетост”
Бенефициент: Търговско индустриална камара - Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 17.05.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подобряване възможностите за заетост и условията на труд в предприятията, и по-конкретно в пристанищата в региона, с цел задържане на възрастните работници по-дълго на пазара на труда и пълноценното ползване потенциала на друга „рискова” група - жени, на които предстои да започнат ползването или да се завърнат от отпуск по майчинство.
Дейности: 1. Управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип за управление, който ще се състои от специалисти с ясно дефинирани, разграничими и взаимно допълващи се функции с цел осигуряване на максимална степен на координация, прозрачност и прецизност на изпълнението. Екипът за управление включва трима души от организацията на Бенефициента (ръководител, координатор и счетоводител). За успешното и ефективно изпълнение на проекта и добра координация между трите партньорски организации се предвижда учредяването на Съвет за наблюдение, койтоще се състои от представители на трите организации-партньори. Създаването на съвет за наблюдение гарантира равностойното участие на всички партньори в текущото наблюдение, оценка и планиране на изпълнението и дава възможност за адаптиране на конкретнтие мерки и/или времеви график в съответствие с конкретните нужди на трите организации. Комуникацията между членовете на съвета за наблюдение (телефон, скайп, конферентни връзки, кореспонденция) гарантира ефективност в координацията, като така ще се насочва и дейността на членовете на екипа за управление.
2. Анализ на текущото състояние и дефиниране на добри практики В рамките на провеждането на анализите ще бъдат изследвани следните основни аспекти във всяка от трите страни, обхванати от проекта: - особености на националното законодателство, политики и практики насочени към работници в „рисковите” групи и възрасти – пред-пенсионна възраст, жени, на които предстои да ползват или се връщат от майчинство – целеви групи на проекта; - специфика на практиките и политиките в сферата на човешките ресурси по отошение на представителите на целевите групи, заети в пристанищния сектор; - проучване и дефиниране на добри практики в сферата на управление на човешките ресурси по отошение на представителите на целевите групи, заети в пристанищния сектор; - изготвяне на препоръки за подобряване на текущото състояние и идентифициране на добри практики подходящи за „траснфер” от страните-партньори по проекта към страната на бенефициента.
3. Обмяна на опит и добри практики В рамките на тази дейност ще бъдат проведени работни визити във всяка от партньорските страни, по време на които експертите, участвали в реализацията на дейност 2, както и други лектори, ще представят анализите и идентифицираните добри практики в резултат на дейност 2. Ще бъдат проведени дискусии между експерти и представителите на целевите групи и ще бъдат формулирани конкретни предложения и методики за подобряване управлението на човешките ресурси в пристанищния сектор и, в частност, за повишаване качеството на работните места в страните-партньори, на базата на обменения международен опит и съобразено със спецификата на дейността в пристанищния сектор във всяка страна. Предвижда се в работните визити в Германия и Испания да вземат участие 10 души от България, тримата експерти участвали в изпълнението на дейност 2, както и представители на целевата група, които да имат възможност на място да се запознаят с конкретни идеи и да наблюдават практики и работна среда в страните-партньори. В рамките на работната визита в Бургас, България, се предвижда организирането на конференция с участието на представители на целевата группа и заинтересованите страни, на която не само ще се осъществи обмен ан добри практики и ноу-хау, но и ще се дискутират в по-широк смисъл темата на проекта и очакваното въздействие върху целевата группа, съвместно с представители на партньорските организации.
4. Разработване и пилотно внедряване на инструмент за обследване нуждите, предпочитанията и възможностите на работниците от целевата група Параметрите и функциите на инструмента, под формата на софтуерен продукт, ще бъде разработен съвместно от експерти на трите партньорски организации, с цел да се оползотворят максимално ефективно резултатите и изводите от предходните две дейности, както и да се извлекат ползи от специфичния опит на всички партньори за изготвяне на качествен и приложим краен продукт. Същият ще бъде изцяло насочен към специфичните целеви групи по проекта, като основните характеристики на крайния продукт ще позволяват да се извърши: - оценка на представянето на работното място на работниците, представители на целевите групи; -оценка на нуждите, потребностите от обучение, преквалификация на работниците - представители на целевите групи; - оценка на подходящите условия на работа, в зависимост от специфичните здравословни, социални изисквания и специфични умения на работниците; - оценка на уменията на работниците да участват като обучители/ментори на стажанти, по-млади/новопостъпили работници и др.; - прогнозиране/изчисления за възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост за тези лица.
5. Мерки за информираност и публичност Ще бъдат използвани различни комуникационни средства и канали, в това число провеждане на конференции, работни срещи, публикации в средства за масова информация, изработване на информационни материали, Интернет сайт, публикации в електронни издания и социални мрежи. Всички изпълнявани дейности и разработени материали ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация и публичност, приложими при изпълнението на ОП «Развитие на човешките ресурси».
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 250 132 BGN
Общ бюджет: 204 452 BGN
БФП: 204 452 BGN
Общо изплатени средства: 204 442 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 204 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 026 BGN
2014 150 079 BGN
2015 4 337 BGN
204 442 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 173 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 522 BGN
2014 127 567 BGN
2015 3 686 BGN
173 776 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 504 BGN
2014 22 512 BGN
2015 651 BGN
30 666 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Брой проведени анализи на текущото състояние във всяка страна - партньор
Индикатор 4 Брой проведени работни визити за обмяна на опит и добри практики
Индикатор 5 Съвместно разработване на инструмент за обследване нуждите, предпочитанията и възможностите на работниците от експерти от трите партньорски организации.
Индикатор 6 Брой разработени мерки за информираност и публичност
Индикатор 7 Брой изготвени анализи на текущото състояние във всяка страна – партньор
Индикатор 8 Пилотно внедрен инструмент за обследване нуждите, предпочитанията и възможностите на работниците
Индикатор 9 Брой лица обхванати/повлияни от изпълнението на проекта.
Индикатор 10 % на спад в освобождаването/напускането на възрастни работници и жени, на които предстои или се завръщат от майчинство
Индикатор 11 Брой приложени мерки за информираност и публичност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз