Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0020-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Кариерно развитие на преподавателите от МГУ чрез обучения по ключови компетенции, чуждоезикови обучения и придобиване на умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
Бенефициент: Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 24.04.2013
Дата на приключване: 24.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие на научния потенциал на преподавателите от МГУ, което съответства на целите на ОП РЧР за подобряване качеството на човешкия капитал, постигане на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване
Дейности: Изпълнение на дейност "Въвеждане на съвременни и иновативни методи на преподаване"
Изпълнение на дейност "Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда"
Изпълнение на дейност "Провеждане на изнесени курсове за обучение в минните предприятия с цел апробиране на преподавателите от МГУ, във връзка с ЗРАС в РБ"
Изпълнение на дейност "Провеждане на специализирано чуждоезиково обучение"
Изпълнение на дейност "Информиране и публичност"
Изпълнение на дейност "Управление на проекта"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 134 BGN
Общ бюджет: 66 154 BGN
БФП: 66 154 BGN
Общо изплатени средства: 66 154 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 427 BGN
2014 50 727 BGN
2015 0 BGN
66 154 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 113 BGN
2014 43 118 BGN
2015 0 BGN
56 231 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 314 BGN
2014 7 609 BGN
2015 0 BGN
9 923 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% учители/ преподаватели, завършили програми за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз