Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0019-C0001
Номер на проект: Д01-3970/23.04.2013
Наименование: Изграждане на единна система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Лесотехническия университет - София
Бенефициент: Лесотехнически университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване, апробиране и усъвършенстване на модерна и ефективна система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Лесотехническия университет
Дейности: Подготовка на дейност "Осигуряване на обучения на преподавателите в ЛТУ по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на обучения на преподавателите в ЛТУ по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ"
Изпълнение на дейност "Провеждане на интензивно специализирано чуждоезиково обучение за преподавателите от ЛТУ"
Изпълнение на дейност "Провеждане на курсове за преподавателите от ЛТУ, свързани с повишаване на комуникативните им умения и работа в екип със студенти, дипломанти, докторанти, бизнес партньори и заинтересовани страни"
Изпълнение на дейност "Провеждане на курсове, свързани с повишаване на умения и подготовка на преподавателите от ЛТУ по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ"
Изпълнение на дейност "Провеждане на курсове, свързани с разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани с ECTS на преподавателите от ЛТУ"
Провеждане на курсове, свързани с методика на академичното преподаване и научно-изследователската дейност на преподавателите от Лесотехническия университет"
Изпълнение на дейност "Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда"
Изпълнение на дейност "Апробиране, прилагане и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите в ЛТУ"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Офис консумативи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 799 BGN
Общ бюджет: 67 300 BGN
БФП: 67 300 BGN
Общо изплатени средства: 67 300 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 150 BGN
2014 48 489 BGN
2015 2 661 BGN
67 300 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 728 BGN
2014 41 216 BGN
2015 2 262 BGN
57 205 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 423 BGN
2014 7 273 BGN
2015 399 BGN
10 095 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз