Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0014-C0001
Номер на проект: Д01-4698/11.11.2013
Наименование: СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Бенефициент: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Надграждане на съществуващата система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в РУ, съгласно разпоредбите на ЗРАС в РБ
Дейности: Изпълнение на дейност "Разработване на групов учебен план за обучение на новопостъпили преподаватели"
Изпълнение на дейност "Управление на проекта"
Изпълнение на дейност "Подготовка и провеждане на специализирани и допълнителни курсове"
Изпълнение на дейност "Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на публичност на проекта"
Изпълнение на дейност "Анкетно проучване и оценка за идентифициране на потребностите на целевата група за повишаване на квалификацията и кариерното израстване"
Изпълнение на дейност "Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите в РУ, съгласно ЗРАС в РБ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 301 BGN
Общ бюджет: 92 750 BGN
БФП: 92 750 BGN
Общо изплатени средства: 92 750 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 660 BGN
2014 55 980 BGN
2015 18 109 BGN
92 750 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 861 BGN
2014 47 583 BGN
2015 15 393 BGN
78 837 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 799 BGN
2014 8 397 BGN
2015 2 716 BGN
13 912 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз