Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0003-C0001
Номер на проект: Д01-3967/23.04.2013
Наименование: Развитие на съвременна система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Национален военен университет "Васил Левски"
Бенефициент: НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на образователните услуги чрез прилагането на нови методи и технологии на обучение, адекватни на изискванията на пазара на труда и във взаимодействие с научноизследователския сектор и бизнеса и създаването на система за кариерно израстване на академичния състав на университета в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ
Дейности: Изпълнение на дейност "Повишаване на капацитета за разработване и актуализация на учебно съдържание, обвързано със Системата за натрупване и трансфер на кредити"
Подготовка на дейност "Провеждане на обучения за преподавателите от НВУ "Васил Левски" за въвеждане на съввременни методи за преподаване чрез ИКТ"
Изпълнение на дейност "Провеждане на специализирано езиково обучение на преподаватели - граждански лица"
Подготовка на дейност "Провеждане на интензивно специализирано обучение по английски език за преподаватели офицери"
Подготовка на дейност "Повишаване на капацитета за разработване и актуализация на учебно съдържание, обвързано със Системата за натрупване и трансфер на кредити"
Подготовка на дейност "Визуализация и публичност на проекта и популяризация на резултатите"
Подготовка на дейност "Апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите в НВУ "Васил Левски", съгласно ЗРАС в РБ"
Подготовка на дейност "Усъвършенстване на инструментариум за повишаване на качеството на подготовката за обучение, ориентирано към пазара на труда"
Изпълнение на дейност "Провеждане на интензивно специализирано обучение по английски език за преподаватели офицери"
Подготовка на дейност "Провеждане на специализирано езиково обучение на преподаватели - граждански лица"
Подготовка на дейност "Провеждане на курсове за методика на академичното преподаване и научно-изследователска дейност"
Изпълнение на дейност "Визуализация и публичност на проекта и популяризация на резултатите"
Изпълнение на дейност "Организация за управление, мониторинг и отчетност на проекта"
Изпълнение на дейност "Провеждане на обучения за преподавателите от НВУ "Васил Левски" за въвеждане на съввременни методи за преподаване чрез ИКТ"
Изпълнение на дейност "Усъвършенстване на инструментариум за повишаване на качеството на подготовката за обучение, ориентирано към пазара на труда"
Изпълнение на дейност "Провеждане на курсове за методика на академичното преподаване и научно-изследователска дейност"
Изпълнение на Дейност 6 "Провеждане на курс "Методика на академичното преподаване" и курс "Научно-изследователска дейност"
Изпълнение на дейност "Апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите в НВУ "Васил Левски", съгласно ЗРАС в РБ"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ „АВЕСТА”
"Офис идея" ООД
"Ай Ес Джей Груп" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 254 BGN
Общ бюджет: 129 978 BGN
БФП: 129 978 BGN
Общо изплатени средства: 129 967 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 450 BGN
2014 48 443 BGN
2015 53 074 BGN
129 967 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 183 BGN
2014 41 177 BGN
2015 45 113 BGN
110 472 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 268 BGN
2014 7 266 BGN
2015 7 961 BGN
19 495 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз