Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0012-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) - инвестиция за бъдещето
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на системата за повишаване на професионалните компетенции на преподавателите в ЮЗУ "Неофит Рилски", в съответствие със стратегическата цел за утвърждаване на европейско образователно пространство и осигуряване високо качество на образователния и научния продукт във висшето училище и съобразно изискванията на ЗВО и ЗРАСРБ
Дейности: Изпълнение на дейност "Разработване на концепция за създаване на Институт за научни и приложни изследвания във висшето образование"
Изпълнение на дейност "Провеждане на квалификационни курсове с преподаватели от целевата група"
Изпълнение на дейност "Разработка на учебна документация за провеждане на квалификационните курсове за преподавателите от ЮЗУ "Неофит Рилски"
Изпълнение на дейност "Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища"
Изпълнение на дейност "Организиране и провеждане на конференция"
Подготовка на дейност "Провеждане на кръгла маса"
Изпълнение на дейност "Организиране и провеждане на квалификационен курс: ИКТ в преподаването във висшето училище"
Изпълнение на дейност "Разработка на инструментариум за необходимостта от повишаване на квалификацията на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Изпълнение на дейност "Провеждане на кръгла маса"
Подготовка на дейност "Курс по академичен английски език"
Изпълнение на дейност "Курс по академичен английски език"
Изпълнение на дейност "Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на информираност и публичност на проекта" 11*
Подготовка на дейност "Организиране и провеждане на конференция"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"НИКО 96" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 938 BGN
Общ бюджет: 123 936 BGN
БФП: 123 936 BGN
Общо изплатени средства: 123 936 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 988 BGN
2014 38 455 BGN
2015 56 494 BGN
123 936 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 640 BGN
2014 32 687 BGN
2015 48 020 BGN
105 346 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 348 BGN
2014 5 768 BGN
2015 8 474 BGN
18 590 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% учители/ преподаватели, завършили програми за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз