Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0113-C0001
Номер на проект: A12-22-149
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Велинград за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 15.05.2013
Дата на приключване: 15.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Велинград.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на Обучения в ИПА Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: ПД 1.1 - Превенция на корупционния риск (УА-2) – 10 обучени ПД 1.2 - Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси (ПР-18) – 3 обучени
Дейност 2 Обучение по разговорен английски език Обучение по английски език ще преминат общо 30 служители на общината. Курсът е 150 учебни часа. След завършване на обучението обучаваният трябва да може: • при слушане да разбира най- често срещани употребявани думи и изрази свързани с личността и семейството, обкръжение и работа, може да разбира смисъла в обяви и съобщения; • да чете кратки текстове, открива определена информация в текстове като проспекти, менюта, разписания, писма, служебни документи; • да общува при изпълнението на обичайни задачи, които изискват пряк обмен на информация по познати теми, да участва в разговор с кратки реплики; • да направи с прости изречения описание на семейството си и други хора, образование и работа в сегашно и минало време; • да напише кратко съобщение, лично писмо, благодарност.
Дейност 3 Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за 35 служители, в продължение на 2 дни. Обучението е модулно и обхваща: Модул 1 – „Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда”; Модул 2 – „Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи”; Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите компетенции във връзка с условията за работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи. Обучението ще спомогне за по-лесното преодоляване на насадени предразсъдъци, за оценяване на разнообразието и за по-добро разбиране на ценностните системи на различните групи, за толерантно и конструктивно общуване и активна гражданска и обществена позиция.
Дейност 4 Обучение по подобряване на ключовите компетентности В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение за подобряване на ключовите компетентности на общо 40 служители в продължение на 3 дни. Обучението е модулно и обхваща: Модул 1 – „Екипна ефективност и организационна култура”Модул 2 – „Лидерски умения и ефективни управленски стилове”Модул 3 - „Справяне с конфликти и управление на времето и стреса” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите компетенции във връзка със изграждане и подобряване на ключови управленски и организационни умения и на екипно поведение. Основната насоченост на тази дейност е към изграждането на мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа.
Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от местни, регионални и национални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Велинград ,където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 300 брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати. Ще бъдат направени публикации в медиите – 3 бр. Предвидено е и поставяне на временна информационна табела в сградата на общ. Велинград.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
ГУСТОНЮЗ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 270 BGN
Общ бюджет: 85 432 BGN
БФП: 85 432 BGN
Общо изплатени средства: 85 432 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 854 BGN
2014 67 578 BGN
2015 0 BGN
85 432 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 176 BGN
2014 57 441 BGN
2015 0 BGN
72 617 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 678 BGN
2014 10 137 BGN
2015 0 BGN
12 815 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1: Обучени служители на община Велинград
Индикатор 10 Дейност 1: Служители, получили сертификат
Индикатор 11 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 12 Дейност 2: Учебни часове
Индикатор 13 Дейност 2: Служители, получили сертификат
Индикатор 14 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 15 Дейност 3: Обучителни модули
Индикатор 16 Дейност 3: Служители, получили сертификат
Индикатор 17 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 18 Дейност 4: Обучителни модули
Индикатор 19 Дейност 4: Служители, получили сертификат
Индикатор 20 Дейност 5: Брой пресконференции
Индикатор 21 Дейност 5: Брой отпечатани брошури
Индикатор 22 Дейност 5: Брой публикувани материали
Индикатор 23 Дейност 5: Брой информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз