Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0070-C0001
Номер на проект: A12-22-63
Наименование: ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА С Т Р А Ж И Ц А
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 15.05.2013
Дата на приключване: 15.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите от администрацията и кметствата на Община Стражица чрез подобряване на професионалната компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Обучение за професионално развитие по теми на ИПА В резултат на анализ на потребностите от обучение, направен в процеса на подготовка на проекта, са избрани темите за обучението за повишаване на квалификацията, както и конкретните служители, с потребност от такова обучение. Стъпките за реализиране на дейността са: 1. Разработване на годишния план за обучение на общинска администрация Стражица през 2013 г.. 2. Изпращане на заявки до ИПА. 3. Обучение на 5 служители за „Управление изпълнението на проекти с MS Project” по график на ИПА. 4. Обучение на 4 служители по “Административна стилистика” по график на ИПА. 5. Отчитане на дейността.
Дейност 2: Чуждоезиково обучение. Стъпките за реализиране на дейността са: 1. Провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител на обучението. - Отправяне на публична покана до организации, лицензирани от МОН за чуждоезиково обучение. - Изчакване на сроковете по ЗОП за набиране на оферти. - Разглеждане и оценка на предложенията и избор на изпълнител на обучението. - Сключване на договор с избран изпълнител на поръчката /обучението/. 2. Провеждане на обучението по нива А.1 и В. 1. 3. Отчитане пред ОПАК.
Дейност 3: Обучение за работа с малограмотни граждани и хора в неравностойно положение. Стъпките за реализиране на дейността са: 1. Провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител на обучението. - Отправяне на публична покана. - Изчакване на сроковете по ЗОП за набиране на оферти. - Разглеждане и оценка на предложенията и избор на изпълнител на обучението. - Сключване на договор с избран изпълнител на поръчката /обучението/ 2. Провеждане на обучението. 3. Отчитане пред ОПАК.
Дейност 4: Обучения в ключови компетентности. Стъпките за реализиране на дейността са: 1. Провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител на обучението. - Отправяне на публична покана. - Изчакване на сроковете по ЗОП за набиране на оферти. - Разглеждане и оценка на предложенията и избор на изпълнител на обучението. - Сключване на договор с избран изпълнител на поръчката /обучението/ 2. Провеждане на обучението. 3. Отчитане пред ОПАК.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейността съдържа следните поддейности: Поддейност 1: Провеждане на встъпителна и закриваща пресконференции. Поддейност 2: Периодична информация в регионални вестници. Поддейност 3: Периодична информация в общинския вестник. Поддейност 4: Изработка на специална секция на Проекта на интернет страницата на Общината. Поддейност 5: Документиране на дейностите от проекта със снимков и видео- материали.
Дейност 6: Управление и отчитане на проекта. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. Поддейност 1: Управление на проекта- В управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие 3 души – ръководител, координатор и счетоводител. Със събирането на екипа ще се разпределят задълженията и ще се планира организацията на дейностите по проекта. Поддейност 2: Отчитане на проекта- Ще се изготвят междинни отчети - технически и финансови, съгласно договора за финансиране. Ще се събират документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, удостоверения, сертификати, графици, списъци за получени материали и консумативи, анкетни карти и други). След приключването на проекта ще се изготвят и заключителните отчети.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"АВИ - Дизайн" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 772 BGN
Общ бюджет: 72 628 BGN
БФП: 72 628 BGN
Общо изплатени средства: 72 628 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 300 BGN
2014 56 328 BGN
2015 0 BGN
72 628 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 855 BGN
2014 47 879 BGN
2015 0 BGN
61 734 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 445 BGN
2014 8 449 BGN
2015 0 BGN
10 894 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1: Обучени
Индикатор 10 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 11 Дейност 2: Обучени
Индикатор 12 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 3: Обучени
Индикатор 14 Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 15 Дейност 4: Обучени
Индикатор 16 Дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 17 Дейност 5: Медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 18 Дейност 5: Статии и интервюта в медиите
Индикатор 19 Дейност 5: Секция на проекта на интернет страницата на Община Стражица
Индикатор 20 Дейност 5: Снимки и видеоматериали
Индикатор 21 Дейност 6: Проведени обучения
Индикатор 22 Дейност 6: Обучени служители
Индикатор 23 Дейност 6: Приключени дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз