Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0174-C0001
Номер на проект: А12-22-174
Наименование: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 15.05.2013
Дата на приключване: 15.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез провеждане на специфични обучения
Дейности: 1. Организация и управление Управлението и организацията на проекта ще се изпълнява от екип формиран с оглед осигуряване на успешно изпълнение, добра координация и постоянен мониторинг на проектните дейности. При определянето на числеността екипа е отчетен обхвата на проектното предложение и спецификата на заложените дейности. Дейността обхваща: • Създаване на организационни предпоставки за управлението на проектния цикъл – контролирана среда. • Правилно разпределение на ресурсите и отговорностите при изпълнението на проекта. • Постигане на заложените цели и резултати. • Логистично обезпечаване на изпълнението на дейностите. • Провеждане на тръжните процедури предвидени в проекта.
2. Провеждане на курсове за служителите от районната администрация в Института по публична администрация Под-дейност 2.1: Обучение ”Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда” – сигнатура- (УА-3)- 16 часа/2 дни Под-дейност 2.2: Обучение „Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронно управление” - сигнатура (ИТО-2) – 12 часа/1,5 дни Под-дейност 2.3: Обучение „Основни производства по АПК” за юристи – сигнатура (ПР-5) – 20 часа/2,5 дни Под-дейност 2.4: Обучение „Правна уредба и приложение на ГПК” за юристи – сигнатура – (ПР-7) – 16 часа/2 дни Под-дейност 2.5: Обучение „Специфика на междукултурните комуникации” – сигнатура (ЕФ -5) – 16 часа/2 дни
3. Провеждане на специализирани и групови обучения за развиване на ключови компетентности на служителите от администрацията и повишаване на експертизата им Под-дейност 3.1: Обучение за работа с AUTO CAD за специалисти – 28 човека – 40 учебни часа – 7 дни Под-дейност 3.2: Обучение в областта на строителството и строителния надзор – 33 човека – 60 учебни часа – 10 дни Под-дейност 3.3: Групови обучения по екипна ефективност, мотивация и лична ефективност, асертивно поведение, работа с конфликтни потребители – 150 човека – 20 учебни часа – 2 дни Под-дейност 3.4: Обучение „Информационна сигурност” – 5 човека – 80 учебни часа – 15 дни
4. Дейности за информация и публичност Съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. и Ръководството за информиране и публичност дейностите по информиране и публичност ще се осъществяват чрез: • Изработване на табела за проекта с флага на ЕС, наименование на проекта и посочване на подкрепата от ЕС; • Изработка на 1000 броя брошури за представяне на постигнатите резултати и проведените дейности при реализацията на проекта • Предоставяне на информация за финансовата подкрепа от ЕС по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ в официалната документация на проекта в съответствие с изискванията, предвидени в Ръководството за публичност. • Провеждане на пресконференция при стартирането на проекта за информиране на обществеността и представяне на проекта. • Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Ще се представят заключителните резултати, степента в която проектът е постигнал предварително поставените цели и задачи, перспективите за очаквано устойчиво продължаване на дейността. • Изработване на банер и публикуване на информацията на интернет сайта на общината.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Габриела Консултинг" ЕООД
"Развитие"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 960 BGN
Общ бюджет: 73 299 BGN
БФП: 73 299 BGN
Общо изплатени средства: 73 299 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 992 BGN
2014 55 307 BGN
2015 0 BGN
73 299 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 293 BGN
2014 47 011 BGN
2015 0 BGN
62 304 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 699 BGN
2014 8 296 BGN
2015 0 BGN
10 995 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1: Изготвени междинни и окончателен технически отчети
Индикатор 7 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 8 Дейност 2: Брой теми на курсовете
Индикатор 9 Дейност 2: Брой получени сертификати
Индикатор 10 Дейност 3: Брой обучени служители по специализирани обучения
Индикатор 11 Дейност 3: Брой получени сертификата
Индикатор 12 Дейност 3: Брой проведени групови обучения
Индикатор 13 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 14 Дейност 4: Брой проведени пресконференции
Индикатор 15 Дейност 4: Брой изработени и разпространени брошури
Индикатор 16 Дейност 4: Брой банери
Индикатор 17 Дейност 4: Табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз