Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0178-C0001
Номер на проект: A12-22-177
Наименование: Обучение на служителите в Община Симитли за по-добро административно обслужване
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 14.05.2013
Дата на приключване: 14.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Симитли
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административно обслужване в Община Симитли чрез обучение на служителите в общинската администрация, кметовете и служителите на кметства
Дейности: Дейност 5. Обучение за екипна ефективност и ефективно лидерство Тази дейност обхваща всички служители на Общината, както и кметовете и служителите на кметства. Нейната основна насоченост е към изграждането на ефективни и работещи екипи, мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура, отворена към интегрирането на всички служители в екипа. Тя обхваща провеждането на 2 двудневни обучения – съответно по 30 души всяко, сред които както на ръководни, така и на експертни длъжности, на следните теми: организационна култура, ефективни управленски стилове, методи за вътрешно преодоляване на конфликтни ситуации, как да работим ефективно с колегите, приобщаване на нови хора в екипа, управление на времето и стреса и др. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа.
Дейност 7. Организация и управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител и счетоводител. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът по проекта ще управлява проекта и ще отговаря за подготовката и изпращането на всички необходими документи и доклади до Управляващият орган на ОПАК Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостната организация, изпълнение и отчитане на проекта. Той ще отговаря и за заявките на обученията към ИПА, за оформянето на групите за езиковите обучения, както и за останалите три типа обучения, за присъствието на съответните служители на избраните обучения, както и за постоянно високото качество на обученията. Счетоводителят по проекта ще следи за правилното отчитане на разходите по проекта, за изготвянето на искания за плащане към Управляващия орган, за извършване на плащания към изпълнителите. Ще бъдат изготвени документи за процедирата за избор на изпълнител (и) по ЗОП
Дейност 2. Обучения езикови Обучение по английски език (модул от 120 учебни часа) – 20 обучени, разделени в нива А1, А2, Б1или Б2 в зависимост показани знания на входно ниво
Дейност 1. Обучения в ИПА по теми свързани с електронно управление и открита администрация Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда. (УА–3) – 2 обучени Цифрова демокрация. Управление на информационната сигурност. Нанотехнологии и електронна идентичност (УА–4) – 2 обучени Форми на сътрудничество между администрацията и граждански и бизнес организации (ПР-19) – 2 обучени Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури (за служители на експертни длъжности в държавната администрация) (ПР-25) – 2 обучени Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури (за служители на ръководни длъжности в държавната администрация) (ПР-26) – 2 обучени Методи и техники за прозрачна администрация (ПР-28) – 2 обучени
Дейност 3. Обучение по ефективно общуване и обслужване на на специфични групи граждани Обучение по ефективно общуване и обслужване на на специфични групи граждани – 20 обучени
Дейност 4. Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и натидискриминация Обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за общо 20 служители
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Откриваща и закриваща пресконференции по проекта. Публикации в медиите за придобитата квалификация на общинските служители и кметовете на кметства, както и промените в организацията на работа и обслужването на гражданите и бизнеса в следствие на проведените обучения.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 389 BGN
Общ бюджет: 60 149 BGN
БФП: 60 149 BGN
Общо изплатени средства: 60 149 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 078 BGN
2014 5 053 BGN
2015 41 018 BGN
60 149 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 966 BGN
2014 4 295 BGN
2015 34 866 BGN
51 127 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 112 BGN
2014 758 BGN
2015 6 153 BGN
9 022 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Брой проведени обучения (по проекта)
Индикатор 6 Дейност 1 - Брой обучени служители (по проекта)
Индикатор 7 Дейност 2 - Брой проведени обучения (по проекта)
Индикатор 8 Дейност 2 - Брой обучени служители /по проекта/
Индикатор 9 Дейност 3 - Брой проведени обучения /по проекта/
Индикатор 10 Дейност 3 - Брой обучени служители / по проекта/
Индикатор 11 Дейност 4 - Брой проведени обучения /по проекта/
Индикатор 12 Дейност 4 - Брой обучени служители (по проекта)
Индикатор 13 Дейност 5 - Брой проведени обучения (по проекта)
Индикатор 14 Дейност 5 - Брой обучени служители
Индикатор 15 Дейност 6 - Проведени пресконференции (по проекта)
Индикатор 16 Дейност 6 - Разпространени прессъобщения (по проекта)
Индикатор 17 Дейност 6 - Публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания
Индикатор 18 Дейност 7 - Проведени 12 бр. месечни срещи на екипа
Индикатор 19 Дейност 7 - Изготвени и предадени мин. 4 бр. месечни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 20 Дейност 7 - Проведена 1 процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз