Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0053-C0001
Номер на проект: Д03-91/06.03.2014 г.
Наименование: Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда.
Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се предефинират и актуализират учебните програми в ОКС "бакалавър", направление "Администрация и управление" в съответствие с потребностите на практиката с цел на формиране у студентите на знания, умения и компетентности, адекватни на изискванията на работодателите е дявящи възможност за пълноценна трудова и личностна реализация
Дейности: Дейност 1. Подготовка.
Дейност 1. Изпълнение. Управление на проекта и вътрешен мониторинг. Информираност, визуализация и публичност.
Дейност 2. Подготовка.
Дейност 2. Изпълнение. Анализ и оценка на текущите учебни планове и програми.
Дейност 3. Подготовка.
Дейност 3. Изпълнение. Актуализиране на учебните програми в съответствие с направените изводи и препоръки (като резултат от дейности 1 и 2).
Дейност 4. Подготовка.
Дейност 4. Изпълнение. Тестване и въвеждане на обновените учебни програми в образователния процес.
Дейност 5. Подготовка.
Дейност 5. Изпълнение. Техническо обезпечаване на дейностите по актуализиране, изпробване и въвеждане на новите учебни програми.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 277 520 BGN
Общ бюджет: 266 840 BGN
БФП: 266 840 BGN
Общо изплатени средства: 266 840 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 266 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 504 BGN
2014 155 641 BGN
2015 55 694 BGN
266 840 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 226 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 178 BGN
2014 132 295 BGN
2015 47 340 BGN
226 814 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 326 BGN
2014 23 346 BGN
2015 8 354 BGN
40 026 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз