Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0025-C0001
Номер на проект: Д01-3952/23.04.2013
Наименование: Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ
Бенефициент: Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се усъвършенства системата за квалификация и кариерно израстване в УниБИТ и да се повиши подготовката на преподавателите.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност "Организация и управление"
Подготовка на дейност "Информация и публичност"
Изпълнение на дейност "Информация и публичност"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподавателите от УниБИТ по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ по програми за повишаване на квалификацията"
Изпълнение на дейност "Провеждане на интензивно специализирано чуждоезиково обучение"
Подготовка на дейност "Провеждане на специализирани обучения"
Изпълнение на дейност "Провеждане на специализирани обучения"
Изпълнение на дейност "Създаване на инструментариум за повишаване на качеството на подготовката на преподавателите и ориентиране на обучението към изискванията на пазара на труда"
Изпълнение на дейност "Разработване и внедряване на механизъм за атестиране на преподавателите"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 997 BGN
Общ бюджет: 93 991 BGN
БФП: 93 991 BGN
Общо изплатени средства: 93 991 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 599 BGN
2014 23 549 BGN
2015 50 843 BGN
93 991 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 659 BGN
2014 20 016 BGN
2015 43 216 BGN
79 892 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 940 BGN
2014 3 532 BGN
2015 7 626 BGN
14 099 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз