Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0087-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика
Бенефициент: Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 10.05.2013
Дата на приключване: 10.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: • Трансфер на ноу-хау най-добри практики между партньорите за постигане изискванията, заложени в международните стандарти за натурална и органична козметика; • Анализ на нивото на козметичната промишленост в България е експертите от бранша и установяване на проблемите им при изпълнение изискванията на международните стандарти за натурална и органична козметика; • Представяне на най-добри иновативни практики при прилагане изискванията на международните стандарти за натурална и органична козметика; • Установяване на постоянни партньорски отношения с европейски експерти в областта на производството и сертификацията на натурални и органични козметични продукти.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Успешно изпълнение на проекта съгласно заложените цели, индикатори в определения срок за определение бюджет.
Дейност 2. Работно посещение в Белгия Членовете на екипа на кандидата ще пътуват до Брюксел, Белгия за провеждане на среща с партньорската организация и уточняване на съдържанието на семинарите, които ще се водят от европейските експерти. Посещението ще продължи четири дни.
Дейност 3. Анализ по групи предприятия за готовността на бранша да отговори на изискванията на международните стандарти за натурална и органична козметика За да се предложат правилните подходи и практики за приложение на международните стандарти за натурална и органична козметика, е необходимо да се направи анализ на текущото състояние на предприятията – до каква степен те са готови да приложат новите правила, какви са основните проблеми за това и какви биха били най-правилните подходи за внедряването на новите правила в контекста на българската икономическа реалност, възможността на предприемачите от козметичния бранш да инвестират средства в това и срока, за който може да стане преминаването на производството към изискванията на стандартите.
Дейност 4. Сборник с нормативни актове и стандарти Ще бъде подготвен Сборник, който да улесни използването на нормативната уредба и стандартите, действащи в България и ЕС и приложими за предприятията от козметичната промишленост. Сборникът ще бъде раздаден на всеки член на БНАЕМПК. Дейностите по подготовка на сборника са следните: 1. Подготовка на съдържанието от експерта. 2. Издаване на сборника от изпълнител.
Дейност 5. Работна среща 1 Ще бъде проведена еднодевна работна среща между представители на българските козметични производители и европейските експерти за изясняване на конкретни практически трудности и проблеми при внедряването на изискванията на международни стандарти и сертифициращи органи. Срещата ще бъде проведена деня преди семинар 1. Необходимостта от подобни срещи е за изясняване на практически и конкретни проблеми на участниците в семинарите за конкретната тема.
Дейност 6. Семинар „Общи тенденции при стандартизацията и сертификацията на натурални и органични козметични продукти. Ролята на NaTrue в областта на натуралната сертификация.” Подготовка и провеждане на семинара с участието на представители на козметичната асоциация NaTrue и Пфайфер консултинг ООД, ключови експерти от Германия, водещи в козметичната промишленост и представители на българските козметични предприятия – членове на Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика.
Дейност 7. Документален одит на досиета на пет козметични продукта Български козметични производители ще предоставят на европейските експерти по натурална и органична сертификация пет досиета на свои продукти. Експертите ще проучат досиетата и придобият преки впечатления от проблемите пред натуралната и органична сертификация в България.
Дейност 8. Работна среща 2 Ще бъде проведена еднодневна работна среща между представители на българските козметични производители и европейските експерти за изясняване на конкретни практически трудности и проблеми при внедряването на изискванията на международни стандарти и сертифициращи органи. Срещата ще бъде проведена деня преди семинар 2. Необходимостта от подобни срещи е за изясняване на практически и конкретни проблеми на участниците в семинарите за конкретната тема.
Дейност 9. Семинар „Практическо прилагане на изискванията на международните стандарти за натурална и органична козметика” Български козметични производители ще практически и конкретни напътствия от европейските експерти по натурална и органична сертификация как да подготвят досиета на свои продукти за сертификация. Българските специалисти ще разработят едно примерно досие.
Дейност 10. Работна среща 3 Ще бъде проведена еднодневна работна среща между представители на българските козметични производители и европейските експерти за изясняване на потребностите от актуализация на информацията относно международните стандарти за сертификация. Срещата ще бъде проведена деня преди семинар 2. Необходимостта от подобни срещи е за изясняване на практически и конкретни проблеми на участниците в семинарите за конкретната тема.
Дейност 11. Семинар „Натурална и органична козметика, сертификация. Преглед на законодателната рамка. Готовността на българските компании за сертифициране на свои продукти.” Ще бъде направено обобщение на наблюденията и констатациите на експертите по време на контактите им с българските специалисти. Ще бъдат представени промените в нормативната база и стандартите в областта на натуралната и органична сертификация.
Дейност 12. Наръчник с добри практики, за подпомагане работата на фирмите -членки на българската НПО при подготовка и изпълнение на изискванията на международните стандарти за натурална и органична козметика Наръчникът ще се подготвя на части след провеждане на всеки семинар. Експертът, който ще го подготви, ще присъства на работните срещи, които ще се провеждат преди семинарите, и на самите семинари и ще се запознава с добрите практики, които ще представят водещите семинара. След приключване на семинара, експертът ще подготви една част от Наръчника. Така след провеждане на 3-те семинара, ще се сглобят трите части на Наръчника и ще се издаде пълното издание. Ще се подготвят 100 бройки, които ще бъдат раздадени на български фирми от козметичната индустрия и на европейските фирми чрез партньора по проекта. Дейностите ще включват: 1. Подготовка на част 1 2. Подготовка на част 2 3. Подготовка на част 3 4. Събиране на всички части и преглед 5. Издаване на Наръчника
Дейност 13. Визуализация на проектните дейности Визуализацията на проектните дейност обхваща всички дейности, свързани с популяризирането на проекта сред обществеността и заинтересованите страни. Представянето на целите, дейностите и резултатите от проекта, може да послужи като модел за подготовка и разработване на подобни проекти в други сфери на промишлеността и да се кандидатства за финансиране от фондовете на ЕС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 387 BGN
Общ бюджет: 115 842 BGN
БФП: 115 842 BGN
Общо изплатени средства: 115 842 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 077 BGN
2014 90 764 BGN
2015 0 BGN
115 842 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 316 BGN
2014 77 150 BGN
2015 0 BGN
98 465 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 762 BGN
2014 13 615 BGN
2015 0 BGN
17 376 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Доклади от семинари по проект 0087
Индикатор 2 Присъствени списъци семинари - проект 0087
Индикатор 3 Доклади от работни срещи - проект 0087
Индикатор 4 Сключени договори с ключови експерти по проект 0087
Индикатор 5 Сключени договори с членове на екипа за управление
Индикатор 6 График на процедурите за избор на изпълнители по проект 0087
Индикатор 7 Месечни справки за отчитане на проектните дейности към ДО по проект 0087
Индикатор 8 Междинни доклади по проект 0087
Индикатор 9 Финален доклад по проект 0087
Индикатор 10 Конференции по проект 0087
Индикатор 11 Публикации в печатната преса по проект 0087
Индикатор 12 Постери - проект 0087
Индикатор 13 Флаери - проект 0087
Индикатор 14 Брошури по проект 0087
Индикатор 15 Линк към Интернет страница по проект 0087
Индикатор 16 Анализ - проект 0087
Индикатор 17 Наръчник с добри практики - проект 0087
Индикатор 18 Сборник с нормативна уредба по проект 0087
Индикатор 19 Участници в семинарите по проект 0087
Индикатор 20 Участници в работни срещи по проект 0087


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз