Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0103-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социално включване, чрез сътрудничество без граници
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Равен шанс за деца в риск"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 30.04.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Иновативен подход за социално включване на уязвими групи; Обмяна на добри практики и изграждане на партньорски мрежи; Повишаване на човешките възможности и гражданско съзнание за осигуряване на „здрава” природна среда.
Дейности: Съвет за управление и оперативно изпълнение на проекта Дейността произтича от необходимостта от регулярно планиране, реализиране и отчитане на заложените по проекта дейности. Съвета ще включва представител на водещата организация, представители на партньорските организации, от България и членовете на екипа за администриране на проекта – максимум 6 човека. Дейността на съвета ще осигури необходимото ниво на организация и вътрешен мониторинг при изпълнението на дейностите по проекта. Функциите на съвета за управление на проекта, включват: директно вземане на решения, контрол на изпълнението на планираните дейности, текущ мониторинг и др. Срещите ще се провеждат ежемесечно, в офиса на Кандидата, в гр. Видин.
Набиране на консултанти и експерти Дейността предвижда набиране на консултанти/експерти с необходимата квалификация и опит. За целта ще бъдат разработени конкретни задания/профили на съответните специалисти, които ще се публикуват на интернет сайта на Кандидата www.ravenshans.org и на Партньор 2 www.phoenix-inspire.org. Консултантите/експертите ще участват в организирането и изпълнението на всички дейности по проекта, насочени към целевите групи. Експертите от страна на Партньор 3 – Колеж по изкуства и технологии Родеръм, са дългогодишни служители на коллежа и притежават богат опит и практика в сферата на образованието, социалните дейности, кутъринга и готварството, екологията и др.
Иновативен подход за социално включване на уязвима група младежи Насърчаване на социалното включване на уязвима група младежи и осигуряване на равни възможности за успешна интеграция и преодоляване на социалното изключване. Установяване на позитивни връзки и приятелства с колежи от Англия, за подобряване на информираността за други култури, езици и възможности.
Курс по готварство и хранителни услуги Дейността предвижда обучение в курс по готварство и хранителни услуги за уязвими групи младежи. Ще се сформират две групи, като всяка група ще се състои от 5 лица на възраст от 19 г. до 25 г.
Подкрепа за родители Дейността предвижда работа с родители на деца от рискови групи, ученици от СОУ „Христо Ботев” гр. Грамада, в рамките на 32 часа /разпределени по 16 часа месечно/. Работата с родители ще се води от представител на СОУ „Христо Ботев”, Партньор по проекта. Програмата ще бъде разработена, съобразно нуждите и потребностите на целевата група родители.
Сътрудничество в образователната и социална сфера Чрез обмяна на опит и информация, между партньорите от България и Англия, ще дадем възможност за взаимодействие и сътрудничество между представители на различни институции, експерти и родители по въпроси свързани с образованието, обучението и ученето през целия живот, социалното включване и развитието на гражданското самосъзнание и повишаване на родителския капацитет. Представители на Rotherham College, експерти в следните области: образование, социални дейности и кетъринг ще посетят гр. Грамада.
Обмяна на добри практики Предвиждаме група от 14 човека /учители, родители и консултанти/, в рамките на три дни да посетят Rotherham College и други местни образователни и социални институции. За родителите ще бъде предоставена възможност за среща с представители на различни етноси, живеещи в Rotherham. За учителите ще бъде предоставена възможност, да наблюдават работата в мултикултурна среда, в местни училища, в които се обучават деца от различни етноси. През вторият ден на посещението, се предвижда провеждане на среща с представители на местна власт, в областта на социалното подпомагане. Третият ден ще се анализират и дискутират създадените впечатления и информация от осъществените срещи и наблюдения.
Форум „Ден на Земята” Форума ще бъде организиран и проведен в рамките на 1 ден на територията на гр. Видин с мин. 30 броя участници (представители на Кандидата; Партньорите; НПО; местна власт, институции и представители на местната общност). Организациите партньори, ще вземат активно участие във форума, чрез осигуряване на експерти в областта на екологията и опазването на околната среда. Като израз на мерките и действията за опазване на околната среда в глобален мащаб, на следващият ден в гр. Грамада, ще се проведе среща с местните жители по идентифициране на екологични проблеми на региона. След срещата предвиждаме организирано почистване на най-замърсените природни райони с активното участие на ученици, младежи и др. жители на Грамада.
Наръчник „За един добър родител” Дейността предвижда работа в екип от Функционален експерт и Функционален експерт -асистент, които в рамките на общо 160 часа, ще систематизират информация от реализираните дейности по проекта, в насока образование и социални дейности. Същата ще бъде публикувана в Наръчник „За един добър родител” с не повече от 50 стр.
Публичност на проекта Дейността по информиране и публичност на проекта включва организиране и провеждане на две пресконференции, в началото за старта на проекта и представяне на заложените цели и дейности и в края с цел отчитане на резултатите и осигуряване на устойчивост на проекта, след финализирането му. Изготвяне и печат на листовки и плакати за повишаване информираността на местната общност и обяви за текущи събития. Изработка на табели, постери, съдържащи информация за предоставената безвъзмездна финансова помощ, партниращата организация, периода на изпълнение на проекта и др. задължителни елементи, съгласно изискванията на ДО. Всички информационни материали ще бъдат на български и английски език.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 168 194 BGN
Общ бюджет: 105 545 BGN
БФП: 105 545 BGN
Общо изплатени средства: 105 542 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 639 BGN
2014 59 695 BGN
2015 12 208 BGN
105 542 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 593 BGN
2014 50 741 BGN
2015 10 377 BGN
89 711 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 046 BGN
2014 8 954 BGN
2015 1 831 BGN
15 831 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Социално включване на младежи от уязвима група
Индикатор 2 Подкрепени родители
Индикатор 3 Осигуряване условия за сътрудничество и обмяна на добри практики за родители
Индикатор 4 Осигуряване условия за сътрудничество и обмяна на добри практики за младежи
Индикатор 5 Осигуряване условия за сътрудничество и обмяна на добри практики за учители
Индикатор 6 Младежи от уязвима група
Индикатор 7 Подкрепени родители по проект 0103
Индикатор 8 Осъществени сътрудничества и обмяна на добри практики за родители
Индикатор 9 Осъществени сътрудничества и обмяна на добри практики за младежи
Индикатор 10 Осъществени сътрудничества и обмяна на добри практики за учители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз