Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0217-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Обмен на иновативни практики в управление на човешките ресурси и създаване на стажантски програми
Бенефициент: "Ноема" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 10.05.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Основната цел на разработения проект е чрез трансфер на добри практики да се развият нови умения за нови работни места и по-конкурентоспособни предприятия и да се разработи модел за реализация на стажантска програма. Това се осъществява чрез постигане на следните специфични цели:
Дейности: Дейност 3. Разработване на иновативен модел и въвеждане на добри практики за управление на човешките ресурси чрез стажантски програми и валидиране на модела. За реализиране на тази дейност ще бъде подробно разписана стажантска програма като методи на реализация, конкретни процедури, менторство, условия. Ще бъдат подробно разработени предварителни споразумения и критерии за подбор на стажанти. За да се тества системата, ще бъдат подбрани и включени 4 стажанти за период от 6 м. всеки, като с тях ще работят двама ментори. Разработената програма ще бъде валидирана в края на периода на тестване.
Дейност 6. Управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от предварително избрания екип от 3 члена: ръководител, координатор проект, финансов мениджър.
Дейност 1. Проучване на опита на немските партньори и запознаване с иновативни методи на изследвания и развитие на нови умения за конкурентоспособно управление на човешките ресурси. Провеждане на серия от партньорски срещи в България с немските партн Дейността ще се фокусира върху идентифициране на добри практики, използвани от партньора, върху анализ на приложимостта им в дейността на кандидата и трансфер. За целта ще бъде проведена една първоначална среща при партньора, непосредствено след началото на изпълнение, за прецизиране на графика и уточняване на конкретните параметри и след това серия от партньорски срещи в България. Ще бъдат проведени три партньорски срещи с експерти от страна на партньора, всяка в рамките на 5 дни за споделяне на конкретен практически опит.
Дейност 4. Организиране на събития за изграждане и популяризиране на партньорската мрежа и установяване на нови бизнес възможности за целевата група. Тази дейност предвижда организирането на две събития за обмен на добри практики, информация и популяризиране на иновативния модел на стажантски програми. Събитията ще бъдат организирани с участието на партньора като ще бъдат под формата на 3-дневни изнесени информационни семинари с участието на до 18 човека. Информационните семинари ще бъдат модерирани от професионален модератор и ще включват дискусионни панели и интерактивни сесии.
Дейност 2. Провеждане на стажове и партньорски срещи в Германия за представители на целевата група – развитие на нови умения за конкурентоспособност и обмен на иновативни идеи. Стажове за 4 представители от целевата група по менторски програми и 2 па Тази дейност предвижда да се организират и реализират 4 едномесечни стажове за представителите на целевата група при партньора, които ще влязат в ролята на стажанти с ментори от партньора и по този начин ще се подготвят за обучители при реализиране на съответната стажантска програма от кандидата. В допълнение към стажовете ще бъдат организирани и две партньорски срещи в Германия за проследяване на работата и обмен на идеи и дискусии във връзка с разработваната стажантска програма.
Дейност 5. Информация и публичност 1. Организиране на 2 пресконференции – една в началото на проекта, за представянето му и една в края на проекта – за представяне на резултатите 2. Изработване на банер 3. Публикации в печатните и електронни медии (5) 4. Дизайн и изработване на брошури с информация за проекта (1000)
Партньори
Партньори:
Ай Ес Ем Глобал Дайнамикс ГмбХ
Изпълнители:
"ХИТ-Т.Т" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 143 BGN
Общ бюджет: 133 152 BGN
БФП: 133 152 BGN
Общо изплатени средства: 133 151 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 429 BGN
2014 0 BGN
2015 101 722 BGN
133 151 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 714 BGN
2014 0 BGN
2015 86 464 BGN
113 178 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 714 BGN
2014 0 BGN
2015 15 258 BGN
19 973 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Проведени стажове по проект 0217
Индикатор 3 Брой партньорски срещи по проект 0217
Индикатор 4 Обмен на добри практики по проект 0217
Индикатор 5 Създадена и валидирана стажантска програма


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз