Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0188-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Трансфер на най – добри практики за развитие на сектор Мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси
Бенефициент: Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 30.04.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване човешкия потенциал в МСП от сектор Мебелно производство и формиране на конкурентно поведение в интернационална среда чрез обмен на ноу-хау.
Дейности: 1. Организация и управление
2. Дейности за информиране и публичност Предвидена е подготовка, отпечатване и разпространение на информационна брошура за проекта във формат А5, пълноцветен печат, тираж от 1000 издания, гланцирана. Тя ще съдържа информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта
3. Работна среща свързана с проучване на системата за подпомагане на експортно-ориентираните предприятия във Великобриитания. Посещение на ангажираните в проекта експерти във Великобритания. Запознаване и споделяне опита на британските и българските партньори, както чрез срещи, така и чрез вторични източници/публикации, доклади и др./ Работната среща ще се проведе в рамките на 6 дни (2 от които са предвидени за пътуване). Участие в нея ще вземат 4 експерти от България свързани с изпълнението на основните дейности по проекта. Предвиден е симултанен превод.
4. Изследване и анализ на потенциалните възможности за трансфер на най-добри практики в мебелния сектор. Анализ на наличните актуални тематични направления в развитието на човешките ресурси за МСП от сектор Мебелно производство. Преглед и анализ на наличните методики за обучение на мениджъри и специалисти. Анализа ще послужи за основа на обучението на целевата група.
5. Организиране на дискусионен форум. Излагане, дискутиране и синтез на наличните знания и техники за усвояване на умения. Предвидено е да вземат участие представителите на целевата група, 4 експерти от България и двама от Великобритания. Местоположение – България. Предвиден е симултанен превод. / общо 53-ма представители /
6. Разработване на предложения за проекти за вътрешнофирмено развитие на ключови служители от фирмите, участници в проекта с подкрепата на експертите от проекта. Консултирана самостоятелна работа на участниците в обучението. По тази дейност ще работят 4+2 експерти (съвместно кандидат и партньор)
7. Провеждане на кръгла маса с български фирми по въпросите на развитието на човешките ресурси в конкурентна интернационална среда. Реализиране на форум по конкретни проблемни области с участието на 1 експерт (престой в рамките на 3 дни) от Великобритания и 53 участници от България. Оценка на възможностите за адаптация на добри чужди практики.
8.Разработване на практически фирмени проекти за развитието на човешките ресурси. Проектите следва да идентифицират конкретни проблеми във фирмите, свързани с интернационализацията на тяхната дейност, потребностите от специфични знания и умения и да предложат иновативни ресурсно- обезпечени решения за решаване на проблемите чрез усвояване на съответните знания и умения.
9. Работна среща за обмяна на опит и добри практики на 20 представители на български МСП от сектор Мебелно производство във Великобритания заедно с български експерти. В рамките на пет работни дни (2 от тях са предвидени за път) ще бъдат организирани срещи-дискусии с местни експерти, предприемачи и мениджъри. В работната среща ще вземат участие 20 представители на целевата група. В срещата ще участват и 4 експерта от България, които изпълняват основните дейности. С оглед маркиране и анализиране на основните моменти от организираната среща е предвиден допълнителен ден, в който експертите от България ще работят с 4 експерти от партньорската организация. (2 от общо 6 дни са предвидени за път). Предвиден е симултанен превод.
10. Разработване на ръководство за развитие на персонала на МСП от двата сектора в конкуретна интернационална среда, базирано на нуждите, обучението и чуждата добра практика. Ръководството ще акцентира върху проблемите на интернационализацията на МСП; нерешени проблеми на практиката на управление на човешките ресурси с акцент върху иновативните бизнес процеси; представяне на добри практики от чужбина и страната; адаптиране и внедряване на резултатите от изследванията. Осигуряването на такова иновативно пособие идва като реакция на липсата на съвременни методически пособия, свързани с потребностите на целевата група. Ръководството ще бъде издадено в 1000 екземпляра.
11. Заключителна конференция Представяне на резултатите от проекта пред по-широк кръг представители на целевата група. Брой участници- минимум 90 – по двама представители от фирмите от целевата група. Провеждане в рамките на 2 дни. Предвиден е консекутивен превод.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 282 058 BGN
Общ бюджет: 217 420 BGN
БФП: 217 420 BGN
Общо изплатени средства: 217 420 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 217 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 000 BGN
2014 57 276 BGN
2015 104 144 BGN
217 420 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 184 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 600 BGN
2014 48 685 BGN
2015 88 522 BGN
184 807 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 400 BGN
2014 8 591 BGN
2015 15 622 BGN
32 613 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица ангажирани като експерти
Индикатор 3 Брой лица от целевата група
Индикатор 4 Брой лица от целевата група, които са участвали в работното посещение
Индикатор 5 Брой разработени практически проекти
Индикатор 6 Работно среща за обмяна на добри практики
Индикатор 7 Кръгла маса - проект 0188
Индикатор 8 Дискусионен форум - проект 0188
Индикатор 9 Заключителна конференция - проект 0188
Индикатор 10 Разработено учебно ръководство по проект 0188
Индикатор 11 Разработване на практически фирмени проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз