Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0172-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Кооперациите - възможност за социално включване чрез труд за хора с увреждания
Бенефициент: Национален съюз на трудово-производителните кооперации /НС на ТПК/
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 10.05.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Популяризиране дейността на трудово-производителните кооперации, като възможност за социално включване чрез труд за хора с увреждания, на национално (Италия и България) и Европейско равнище (ЕК – ГД EMPL, ENTR, MARKT; ЕИСК).
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и отчетност на проекта. Със заповед на председателя на НС на ТПК ще бъде утвърден екипът за организация и управление на проекта, както и ще бъде определен офис за администриране на проекта. С членовете на екипа за организация и управление на проекта ще се сключат договори за изпълнение на ангажиментите по проекта, в които ще бъдат задълженията на всяка една страна по договора. Ежемесечно, всеки член от екипа за организация и управление на проекта ще се отчита за свършената работа пред председателя на НС на ТПК или пред изрично упълномощено от него лице.
Дейност 2: Информационна кампания В процеса на изпълнение на дейността ще бъдат изработени електронен Наръчник със събраните добри практики и препоръки, изработени и отпечатани: информационни брошури, плакати, информационни табла. Ще бъдат направени публикации в печатни медии, имащи за цел популяризиране на проектните дейности, публичните събития, които ще бъдат организирани по проекта и финансовия принос на ЕС към проекта. В рамките на изпълнение на дейността, се предвижда и заснемане на 20 минутен филм за дейността на кооперациите, който да визуализира реално извършващата се дейност в тях.
Дейност 3: Организиране и провеждане на регионални форуми на тема „Трудово-производителните кооперации, като част от социалната икономика”. Организиране и провеждане на четири /4/ регионални форума в градовете: София, Варна, Бургас и Плевен, на които ще се представи дейността на кооперациите от системата на НС на ТПК, условията на работа в тях и възможностите, които те предоставят за социално включване на хора с увреждания. В подготвителния етап на изпълнение на дейността ще се направи проучване за дейността на кооперациите и възможностите, които те предлагат за трудово ангажиране в момент на икономическа криза, условията за работа в тях и необходимостта от промяна на нормативната уредба. За целта ще бъдат сключени договори с един социолог, един специалист по трудова медицина и един специалист по организация на труда. Резултатите ще бъдат анализирани както на база регионални съюзи, така и на база национално ниво. Същите ще бъдат презентирани по региони на предвидените регионални форуми, а като цяло анализът ще бъде представен на националната кръгла маса, която се предвижда да се проведе по проекта.
Дейност 4: Организиране и провеждане на национална кръгла маса на тема „Политика на държавата по отношение на трудово-производителните кооперации и възможностите, които те предоставят за социално включване на хора с увреждания”. Кръглата маса ще се проведе в гр.София. За участие в нейната работа ще бъдат поканени ръководители и експерти на министерства, ведомства, работодателски и синдикални организации, ръководители и експерти от Националните кооперативни съюзи, ръководители на агенции и др. органи имащи отношение по въпросите на социалното включване на хората с увреждания, ръководители и експерти на НС на ТПК,председатели на Районни кооперативни съюзи на ТПК, председатели на ТПК, член кооператори на ТПК, в т. ч. хора с увреждания, представители на научните среди работещи по проблемите на социалната и трудова интеграция на хората с увреждания и др.
Дейност 5: Организиране и провеждане на обучителен семинар в Италия организиран от ИРЕКООП гр. Флоренция на тема: „Добри практики и ефективни начини за решаване на появили се проблеми при развитието на италианските кооперативн Предвижда се организирането и провеждането на тридневен семинар в Италия от ИРЕКООП- гр.Флоренция. Поради големия брой лица, които е предвидено да участват в него (40 лица – ръководители от НС на ТПК и ТПК), същият ще се проведе два пъти (ще бъдат изпратени две групи с 20 участника). Участниците в семинара ще бъдат запознати с ролята на италианските кооперации за развитието на социалната икономика, с нормативната им уредба и с добри практики използвани от тях, които имат значение на НОУ-ХАУ, за ефективно и устойчиво развитие на ТПК и увеличаване на техните възможности за социална и трудова интеграция на хора с увреждания. Италианските експерти ще направят анализ и препоръки относно добрите италиански практики и тяхното адаптиране съобразно специфичните условия на ТПК. Ще бъдат посетени специализирани и не специализирани кооперации, които са известни с добрите си практически постижения в областта на социалното включване на хора с увреждания. Ще се установят директни връзки и взаимоотношения за взаимно полезно партньорство между български и италиански кооперации. За лектори (обучители) ще се използват италиански учени, които със своите научни разработки в областта на социалната икономика са водещи в Европейския съюз.
Дейност 6: Организиране и провеждане на обучителен семинар в България организиран от НС на ТПК на тема: „Добри практики и ефективни начини за решаване на появили се проблеми при развитието на българските трудово-производителни кооперации, съпоставка Предвижда се провеждането на еднодневен семинар с минимум 60 участници, между които и двамата обучители участвали в проведения в Италия семинар. Участниците ще получат нови знания необходими им за развитието на ТПК, като субекти на социалната икономика, при динамично променящата се пазарна среда. Ще бъдат запознати с новостите в теорията и практиката за ефективно и устойчиво развитие на ТПК съобразно условията в България. Ще се запознаят с конкретните пътища и мерки, които следва да реализират за увеличаване възможностите на кооперациите за социална и трудова интеграция на хора с увреждания. Ще се направи критичен анализ на добрите италиански практики, оценка и посочване на пътищата за тяхното внедряване в качеството на НОУ-ХАУ в ТПК. Ще се направи критичен анализ на съществуващата нормативна уредба и обосноват предложения за тяхното усъвършенстване с цел развитието на ТПК като основен субект на социалната икономика
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 254 573 BGN
Общ бюджет: 180 034 BGN
БФП: 180 034 BGN
Общо изплатени средства: 180 034 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 680 BGN
2014 116 354 BGN
2015 0 BGN
180 034 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 128 BGN
2014 98 901 BGN
2015 0 BGN
153 029 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 552 BGN
2014 17 453 BGN
2015 0 BGN
27 005 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой осъществени информационни кампании за запознаване на обществеността с дейността на ТПК и за възможностите, които те предоставят за трудова ангажираност на хора с увреждания
Индикатор 2 Брой проведени семинари извън страната за обмяна на опит и ноу-хау
Индикатор 3 Брой проведени изследвания - проект 0172
Индикатор 4 Брой разработен и преведен наръчник за добри практики
Индикатор 5 Брой лица, обхванати от информационни кампании
Индикатор 6 Брой участници в семинара - проект 0172
Индикатор 7 Заснет филм за дейността на ТПК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз