Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0109-C0001
Номер на проект: A12-22-145
Наименование: Ефективна и компетентна общинска администрация Каолиново
Бенефициент: Община Каолиново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 13.05.2013
Дата на приключване: 13.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каолиново
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители в община Каолиново за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Каолиново, в чийто състав са включени ръководител на проекта, счетоводител и координатор. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. В рамките на дейността ще бъде подготвена документацията за провеждане на тръжните процедури.
Дейност 2 Обучения в Института по публична админисрация Предвидените обучения по съответното приложимо законодателство ще преминат общо 6 служители на общината. Ще бъдат проведени от Института по публична администрация. Конкретно това са: Юрист-1 служител 1.Обучение по АПК обучение по Основни производства по АПК (ПР-5) е предназначени за юристи в централната и териториалните администрации и имат за цел да представят основните принципи на административния процес, спецефични норми на Административноправния кодекс и относимата към него съдебна практика, както и визията на Европейските демократични правни системи за прилагането на принципите и нормите на административния процес Ръководители и експерти на община - 5 1.Обучение по "Работа с електронно подписани документи" обучение по: - Обработване на електронно подписани документи – получаване на документа, проверка валидността на подписа (верификация), отваряне на документа; - Обработка: редакция, становище, затваряне на документа; - Съхранение и изпращане на електронно подписан документ Обработка и съхранението ще позволи на общината да прилага разпоредбите на ЗЕДЕП в съответствие с приложимите изисквания и тълкуването от компетентните органи. За участниците в обучението са предвидени командировъчни в размер според Наредбата за командировките в страна.
Дейност 3 Модулно обучение по ключови компетентности Обучение по ключови компетентности ще преминат общо 80 служители на общината, както следва: 1.Обучение „Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” В обучението ще се включат 30 служителя Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси" - 11 служители; Дирекция "Бюджет и финанси"- 8 служители; Отдел "Инвестиции и устройство на територията" - 5 служители и Отдел "Местни данъци и такси" - 6 служители 2. Обучение „Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализация на интеграционните процеси” В обучението ще се включат 30 служителя Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси" - 8 служители; Дирекция "Бюджет и финанси"- 6 служители; Отдел "Инвестиции и устройство на територията" - 3 служители и Отдел "Местни данъци и такси" - 3 служители 2. Обучение „Лидерски умения и екипна ефективност” В обучението ще се включат 20 служителя Ръководни длъжности – 12; Експерти в диреции "Административно обслужване и човешки ресурси" - 2 служители; Дирекция "Бюджет и финанси"- 2 служители; Отдел "Инвестиции и устройство на територията" - 2 служители и Отдел "Местни данъци и такси" - 2 служители Всички служители успешно курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Дейност 4 Обучение „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация” Обучение по компютърни умения ще преминат общо 26 служители (две групи)на общината. Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel. Работа в интернет среда. Продължителността на обучението ще е 60 уч. часа. Всички служители успешно курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от местни, регионални и национални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Каолиново, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъде изготвена временна информационна табела, подготвени и отпечатани 200 цветни брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"ИЗ-ПРО" ООД
"БИ-ПРОМОУШЪН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 878 BGN
Общ бюджет: 71 516 BGN
БФП: 71 516 BGN
Общо изплатени средства: 71 516 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 776 BGN
2014 55 740 BGN
2015 0 BGN
71 516 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 409 BGN
2014 47 379 BGN
2015 0 BGN
60 788 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 366 BGN
2014 8 361 BGN
2015 0 BGN
10 727 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 По Дейност 1 - проведени тръжни процедури по проектното предложение
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени!
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат!
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията, с получаване на сертификат!
Индикатор 7 Дейност 1 : проведена тръжна процедура
Индикатор 8 Дейност 1: сключени договори!
Индикатор 9 Дейност 1: проведени работни срещи
Индикатор 10 Дейност 2: обучени служители
Индикатор 11 Дейност 3: обучени служители
Индикатор 12 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 13 Информация и публичност: организиране пресконференции
Индикатор 14 Информация и публичност: две публикации в регионални медии
Индикатор 15 Информация и публичност: изработени 200 информационни бюлетина
Индикатор 16 Информация и публичност: временна информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз