Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0025-C0001
Номер на проект: A12-22-15
Наименование: Общинска администрация Берковица-съвременна и компетентна
Бенефициент: Община Берковица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 13.05.2013
Дата на приключване: 13.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители в община Берковица за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима члена – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
2. Обучения в Института по публична администрация /ИПА/ 2.1 Стратегически мениджмънт в държавната администрация /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-1/. В обучението ще бъдат включени 6 служители на ръководни длъжности от община Берковица. Продължителността на обучението е 3 дни, 24 часа. Целта е служителите да получат теоретични познания за стратегическия мениджмънт в държавната администрация; да развият практически умения за разработване, мониторинг и отчетност на стратегически документи; 2.2 Превенция на корупционния риск /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-2/. В обучението ще бъдат включени 5 служителя на ръководни и експертни длъжности, които са изложени на корупционен натиск. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта е да създаване на проактивен подход и корупционна превенция, да се идентифицират рисковете и стратегиите; да се изграждят практически умения по установяването на конфликт на интереси. 2.3 Публичен имидж – елемент на доброто управление /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-6/. В обучението ще бъдат включени 5 бр. служители на ръководни длъжности и експерти от звената, които поради спецификата на работата си представят общината на различни форуми. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 часа. Целта на обучението е да се представят подходи и решения за изграждане на ефективен публичен имидж, като елемент на доброто управление. 2.4 Връзки с обществеността / сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-3/. В обучението ще бъдат включени 4 служители на общинска администрация, които поддържат контакти с медии, служителите от структурно звено „Канцелария на кмета”, секретар на общината, кмет, заместник-кмет. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта на обучението е да формират и развият практически умения за ефективна работа с медиите; да се представят особеностите на изграждането на персонални, институционални и държавни публични образи. 2.5 Държавен протокол и церемониал / сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-7/. В обучението ще бъдат включени 4 служители от общинска администрация, отговорни за осъществяване на протоколните дейности, служителите от структурно звено „Канцелария на кмета”, секретар на общината, заместник-кмет. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта на обучението да запознае участниците с нормативната база и с основните насоки при подготовката и провеждането на обществени прояви, делови срещи и посещения на гости в страната и на делегации в чужбина . За участниците в обучението са предвидени командировъчни в размер според Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
3. Обучения по ключови компетентности Обучения ще се проведат по следните теми: 3.1 Лидерски умения и екипна ефективност. В обучението ще се включат 30 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предвидено за всички ръководни длъжности в администрацията. Целта е да формира и усъвършенства ключови управленски, оперативни и организационни умения на общинските служители и екипи. 3.2 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти. В обучението ще се включат 60 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предназначено за служители в общинска администрация. Целта на обучението е участниците да усъвършенстват уменията си за учене, да развият личностния си и професионален потенциал, да повишат гражданските, професионалните и социални знания и умения за ефективни преговори и справяне с конфликти. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
4. Компютърни обучения 4.1 Компютърните приложения в ежедневната ни работа. Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel за създаване на текстови документи и изготвянето на справки чрез електронни таблици. Работа в интернет среда и електронно подписани документи, с цел подготовка към предоставяне на електронни услуги по електронен път от кметствата и обвързаност с общинския център. В обучението ще бъдат включени 15 служителя, работещи в кметствата по населени места. Продължителността на обучението ще е 60 уч. часа. 4.2 Компетентности за електронно управление. В обучението ще бъде представена информация за електронно правителство, перспективи за развитие в общината, необходимия административен капацитет на служителите за електронно управление. Практически обучението ще е насочено към работа с електронно подписани документи, как да подаваме проектни предложения по електронен път. Миграционно компютърно обучение за преминаване към по-високи версии на WORD 2007-2010 Excel 2007-2010, презентиране с Power Point. В обучението ще бъдат включени 15 служителя, продължителността на обучението е 60 учебни часа. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
5. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на информационни листи с темите на обученията. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях. Изработка на банер за сайта на общината с проекта и задължителните лога на ОПАК. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространяване на пресконференциите и обученията. Форми за заявления за обучение на общинските служители. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Офис консумативи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 381 BGN
Общ бюджет: 81 358 BGN
БФП: 81 358 BGN
Общо изплатени средства: 81 358 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 105 BGN
2014 41 253 BGN
2015 0 BGN
81 358 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 089 BGN
2014 35 065 BGN
2015 0 BGN
69 155 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 016 BGN
2014 6 188 BGN
2015 0 BGN
12 204 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 по дейност 1 - Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 по дейност 2 - Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени (бр.)
Индикатор 4 по дейност 3 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз