Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0154-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Информационен мост България – Кипър”
Бенефициент: Конфедерация на независимите синдикати в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 30.04.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подобряване на сътрудничеството между българските и кипърските синдикати за защита на трудовите права на българските граждани работещи в Кипър;
Дейности: 1. Формиране и организация на екипа за управление на проекта и разпределение на задачите, текущо и финално отчитане на проекта.
2. Подготовка и стартиране на процедури за подбор на изпълнители съгласно българското законодателство.
3. Направа на проучване и изготвяне на анализ на проблемите на българските работници в Кипър и отношението на кипърските работодатели към чуждите работници и най-вече към българите. Дейността предвижда извършване на проучване сред българските работници в Кипър и сред кипърските работодатели. Въз основа на направеното проучване ще се подготви анализ кои са областите от трудовото и осигурителното законодателство на Кипър, които са непознати или неразбираеми за българските граждани, от каква информация имат нужда, до каква степен са нарушени правата им и други. Същевременно ще се провери нагласата на кипърските работодатели да наемат български граждани и как ги оценяват като работници, какви положителни страни и отрицателни има в качествата им на работници.
4. Проучване и превод на кипърското законодателство в областта на труда и социално-осигурителните отношения и превод на други информационни материали напр. браншови колективни трудови договори и други. Извършване на превод на кипърското трудово-правно и осигурително законодателство на български език. Извършване на превод на от български на гръцки и от гръцки на български на документи, рекламни материали, включително симултантен превод по време на обученията.
5. Организиране и провеждане на две обучения във всяка една от страните за подготовка на консултанти по кипърското и българското законодателство, включително това на ЕС в областта на трудовата миграция, защита на трудовите права и условията на труд, Обученията ще са необходими за подготовката на експерти в две насоки – едната към разбиране и прилагане трудовото и осигурителното законодателство на двете страни членки с цел подготовка на експерти, които да информират и консултират български граждани с намерение да работят или работещи в Кипър и от друга страна посещения на място за демонстрация действието на КТД в Кипър.
6. Издаване и разпространение на два вида брошури – брошура „Моите трудови права в Кипър” и брошура относно прилагането на КТД. Един от достъпните начини за информиране и консултиране на българските работници е чрез предоставяне на писмена информация в достъпен вид за техните права и задължения и начините за решаване на възникнали проблеми. Издаването на брошура е ефективен начин да се достигне до повече хора, дори без да има пряк контакт с експерт или консултант.
7. Създаване и функциониране на информационно бюро в Кипър за обслужване на българските работници там и среща с техни представители По дейността се предвижда създаване на информационно бюро на подходящо място в Кипър, до което да имат достъп гражданите на България работещи там, както и възможност да ползват електронни услуги. Този начин на обслужване е свързан с минимум средства за тях от една страна, а от друга може на място да се предоставят документи и доказателства за наличието на нарушение на трудовите им права. Бюрото ще разполага с консултант, който ще бъде в определени часове, съобразени с работното време, на разположение на българските граждани.
8. Създаване и поддържане на електронни приложения към интернет страниците на двата синдиката и отпечатване на материали в печатните им издания Всички материали изготвени в рамките на проекта ще се публикуват в печатните издания на двата синдиката и техните електронни страници в специални приложения. Това ще даде достъп на обществеността, както и представители на целевите групи, които не са участвали пряко или не са имали възможност да посетят на място информационното бюро да имат достъп до консултации, превод на законодателствата, отговори на общи въпроси и казуси.
9. Дейности по информиране и публичност В рамките на дейността ще се издадат информационни брошури с резултатите от проекта на два езика, ще се направят публикации в медиите , за да се спазят изискванията за информираност и публичност. Ще се организират четири пресконференции по две във всяка от страните в началото и в края на проекта
10. Закупуване на материали и консумативи Изпълнението на дейностите е свързано с необходимостта от закупуване на материали и консумативи за обученията, рекламно-информационната дейност, подготовката на отчети, доклади и други. На всички материали и консумативи ще се отпечата логото на проекта и на ЕС съгласно изискванията на Ръководството.
11. Одит Избор на одитираща фирма и извършване на одит на дейностите от външен одитор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 271 229 BGN
Общ бюджет: 224 152 BGN
БФП: 224 152 BGN
Общо изплатени средства: 224 152 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 224 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 246 BGN
2014 169 906 BGN
2015 0 BGN
224 152 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 109 BGN
2014 144 420 BGN
2015 0 BGN
190 529 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 137 BGN
2014 25 486 BGN
2015 0 BGN
33 623 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Брой издадени брошури по проект 0154
Индикатор 4 Брой нови идеи
Индикатор 5 Брой консултирани лица по проект 0154


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз