Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0004-C0001
Номер на проект: Д01-3968/23.04.2013
Наименование: Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите на ВУАРР
Бенефициент: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите на ВУАРР
Дейности: Подготовка на дейност "Провеждане на предварителни проучвания за състоянието на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във ВУАРР и потребностите на преподавателите от обучение"
Изпълнение на дейност "Провеждане на предварителни проучвания за състоянието на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във ВУАРР и потребностите на преподавателите от обучение"
Подготовка на дейност "Разработване на учебни планове"
Изпълнение на дейност "Разработване на учебни планове"
Подготовка на дейност "Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда"
Изпълнение на дейност "Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда"
Подготовка на дейност "Обучение по въвеждане на съвременни методи на преподаване чрез ИКТ"
Изпълнение на дейност "Обучение по въвеждане на съвременни методи на преподаване чрез ИКТ"
Подготовка на дейност "Провеждане на интензивно специализирано чуждоезиково обучение"
Изпълнение на дейност "Провеждане на интензивно специализирано чуждоезиково обучение"
Подготовка на дейност "Провеждане на курсове, свързани със специализирани обучения"
Изпълнение на дейност "Провеждане на курсове, свързани със специализирани обучения"
Подготовка на дейност "Провеждане на курсове за полагане на съвременни образователни стратегии и технологии"
Изпълнение на дейност "Провеждане на курсове за полагане на съвременни образователни стратегии и технологии"
Подготовка на дейност "Провеждане на курсове за разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани със системата за натрупване и трансфер на кредити"
Изпълнение на дейност "Провеждане на курсове за разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани със системата за натрупване и трансфер на кредити"
Подготовка на дейност "Провеждане на курсове по методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност"
Изпълнение на дейност "Провеждане на курсове по методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност"
Подготовка на дейност "Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във ВУАРР съгласно ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение
Изпълнение на дейност "Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във ВУАРР съгласно ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение
Подготовка на дейност "Осигуряване на публичност"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на публичност"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полиграф комерс" ЕООД
"Привилидж вижън" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 491 BGN
Общ бюджет: 91 515 BGN
БФП: 91 515 BGN
Общо изплатени средства: 91 509 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 698 BGN
2014 0 BGN
2015 55 811 BGN
91 509 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 343 BGN
2014 0 BGN
2015 47 440 BGN
77 783 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 355 BGN
2014 0 BGN
2015 8 372 BGN
13 726 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз