Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0157-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”
Бенефициент: Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 30.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) на проектното предложение е постигане на устойчивост на работните места като следствие от сътрудничеството между целевите групи за развитие на квалификацията на работещите в сферата на търговията и услугите.
Дейности: 6. Провеждане на дискусионен форум Провеждане на двудневен дискусионен форум с презентации на добри практики и поликити, които се прилагат в Европейския съюз по отношение развитието на квалификацията на заетите, ученето през целия живот и инвестирането в човешкия капитал. Ще бъдат дискутирани и систематизирани възможностите за налагане на иновативни местни, национални и транснационални стратегии в тази област. На форума ще участват мин. 60 представители на целевите групи, заинтересованите страни и външни експерти. (50 представители на целевите групи от България и 10 от партньора)
7. Провеждане на заключителна конференция Провеждане на заключителна конференция, в рамките на два дни в края на проектния периода, на която ще бъдат преставени и анализирани проведените дейности и резултатите от тях. Ще бъдат обсъдени разработените мерки и стратегията за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите за устойчивост на работните места. Стратегията ще бъде основата за изготвяне и приемане на план, гарантиращ бъдещата съвместна дейност. В конференцията ще вземат участие не по-малко от 40 представители на всички заинтересовани страни и на целевите групи от България и Гърция
1. Организационна дейност Разработване на план за действие за изпълнение на проектните дейности, с посочени отговорници и срокове по изпълнението. Организация, координация и логистика на провеждащите се и на предстоящите дейности.
8. Провеждане на информационна кампания Осигуряване на широка публичност на постигнатите при изпълнението на проекта резултати и създаване на предпоставки за приложението им в практиката
4. Разработване на пакет от мерки за развитие на квалификацията в сферата на търговията и услугите. На основата на проведен анализ на проблемите за реализация на квалификационни програми и на обменени добри практики в областта, да се изготви пакет от препоръчителни мерки и насоки за съвместни инициативи и дейности на целевите групи. Изпълнението на дейността ще осигури пълноценното усвояване на ноу-хау и развитие на съществуващите добри практики.
5. Провеждане на встъпителна конференция Провеждане на встъпителна конференция. Тя ще се проведе в рамките на два дни в началото на проектния период и при участието на не по-малко от 50 представители на целевите групи и заинтересованите страни (45 от България и 5 от Гърция). На нея ще бъде предоставена информация за стартирането на проекта, етапите и дейностите по него, както и очакваните резултати.
2. Информиране и публичност Популяризиране на: Финансовата помощ на ЕС в подкрепа на развитието на човешките ресурси, насърчаването на образованието и обучението, подобряването на конкурентноспосбността и постигането на пълна заетост. Целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.
3. Анализ на проблемите и възможностите за реализация на квалификационни програми и отражението им върху кариерното развитие на заетите в търговията и услугите. Анализ на прилагането на квалификационни програми (или липсата им) върху трайната заетост в търговията и услугите. Дефиниране на причините, поради които не се реализират квалификационни програми от работодателите или заетите не проявяват интерес към включване в тях. Изследване на възможностите за достъп до информация и участие на по-широк кръг заети, вкл. и на такива от уязвими групи, в различни форми на обучение и квалификация. Изготвяне на аналитичен доклад - стратегия за развитие на квалификацията в сферата на търговията и услугите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 233 142 BGN
Общ бюджет: 220 366 BGN
БФП: 220 366 BGN
Общо изплатени средства: 220 363 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 220 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 628 BGN
2014 60 140 BGN
2015 113 595 BGN
220 363 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 187 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 634 BGN
2014 51 119 BGN
2015 96 555 BGN
187 308 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 994 BGN
2014 9 021 BGN
2015 17 039 BGN
33 054 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой лица, подобрили нивото си на информираност за моделите на квалификация в сектори туризъм и сулуги
Индикатор 5 (Д) Брой проведени регионални кръгли маси в хода на провеждането на информационна кампания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз