Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0122-C0001
Номер на проект: A12-22-158
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Благоевград чрез обучение в страната
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 10.05.2013
Дата на приключване: 10.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Благоевград чрез обучение в страната, което ще доведе до подобряване на административното обслужване в Общинската администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Дейности: Дейност 1 : Провеждане на Обучения, курсове и семинари 1.1.Обучения, които са включени в каталога за обучения на ИПА 1.2. Чуждоезиково обучение, различно от предлаганите от ИПА
Дейност 2 : Дейности за информация и публичност Дейностите по осигуряване публичност и информация на проекта ще бъдат осъществени в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по програмата. Информационната кампания ще бъде организирана така, че последователността на мероприятията и разпространението на информационно-осведомителните материали да осигуряват прозрачност на процеса по реализация на проекта. 1. Организиране и провеждане на пресконференция за публичност на проекта при стартирането на проектните дейности. С цел информиране на обществеността от община Благоевград, екипът по проекта ще организира пресконференция. На нея ще бъде дадена информация за целите на Оперативна програма „Административен капацитет” и настоящата схема, за целите на проекта и за очакваните резултати. След провеждане на събитието ще бъде публикувана статия в регионална печатна медия и ще бъдат направени съобщения по местни радио и тв станция с цел даване на още по-широка публичност. Стартът на проекта ще бъде отразен и на уеб-сайта на Община Благоевград. 2. Дейности за информация и публичност В рамките на настоящия проект ще бъдат изготвени следните рекламно-информационни материали, които ще имат за цел да предоставят информация при стартирането, по време на изпълнението и след приключването на проектните дейности: 2.1. Рекламни брошури – ще бъдат изготвени 500 цветни брошури, които ще съдържат подробна информация за проекта - 500 бр. ще съдържат информация за Оперативна програма Административен капацитет и настоящата схема, за целите на проекта и за очакваните резултати. Те ще бъдат разпространени сред гражданите и посетители на Община Благоевград. 2.2. Рекламни плакати /цветни/ – 150 плаката, които ще бъдат разлепени на обществени места и сгради с цел по - широко информиране за дейностите по проекта, целите, очакваните резултати и т.н. 2.3. Банери – ще бъдат изготвени 2 броя банери съгласно насоките за информация и публичност, които ще се ползват при провеждането на двете пресконференции. 2.4. Публикации в пресата – ще бъдат публикувани 2 статии в централни и местни печатни медии: - 1 бр. при старта на проекта за информиране на гражданите за Оперативна програма „Административен капацитет” и настоящата схема, за целите на проекта и за очакваните резултати. - 1 бр. След заключителната пресконференция за информиране обществеността за постигнатите резултати по проекта. 3. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция След приключване изпълнението на дейностите ще бъде организирана заключителна пресконференция за информиране обществеността за постигнатите резултати по проекта. След провеждане на пресконференцията ще бъде публикувана статия в местна печатна медия. Информация за постигнатите резултати ще бъде публикувана на уеб-сайта на Общинска администрация Благоевград
Дейност 3 : Организация и управление на проекта Сключване на Договори с екипа. Редовни работни срещи с цел спазване графика за изпълнение на проектните дейности. Изготвяне на Планове, графици,отчети на членовете на екипа, документация от тръжни процедури, финален технически и финансов отчет, финансово- счетоводна инфорация и отчети.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД
Езикова школа "Астони" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 989 BGN
Общ бюджет: 70 221 BGN
БФП: 70 221 BGN
Общо изплатени средства: 70 221 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 998 BGN
2014 52 223 BGN
2015 0 BGN
70 221 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 298 BGN
2014 44 390 BGN
2015 0 BGN
59 688 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 700 BGN
2014 7 833 BGN
2015 0 BGN
10 533 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Проведени обучения, курсове и семинари
Индикатор 5 Дейност 1 : Брой участници в обученията
Индикатор 6 Дейност 1 : Брой проведени Обучения, курсове и семинари
Индикатор 7 Дейност 1 : % от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 8 Дейност 1 : % обучени жени
Индикатор 9 Дейност 2 : Проведена тръжна процедура за избор и подписан договор с външен изпълнител;
Индикатор 10 Дейност 2 : Проведени пресконференции
Индикатор 11 Дейност 2 : Изработени и разпространени цветни брошури
Индикатор 12 Дейност 2 : Изработени и разлепени рекламни плакати /цветни/
Индикатор 13 Дейност 2 : Изработени Банери
Индикатор 14 Дейност 2 : Публикации в пресата
Индикатор 15 Дейност 3 : Брой сключени договори с членовете на екипа за управление
Индикатор 16 Дейност 3 : Брой разработени пакети документация за избор на ръководител
Индикатор 17 Дейност 3 : Брой подписани договори с изпълнители
Индикатор 18 Дейност 3 : Подписан Договор с ИПА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз