Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0061-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Европейски център за младежка заетост и предприемачество
Бенефициент: Сдружение "Развитие на личността и човешките общности" Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 29.04.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да се развие устойчиво транснационалното сътрудничество между организации от ЕС за активно включване в заетост на младите хора чрез обмен на информация, идеи, добри практики и добавяне на стойност към прилаганите политики и практики на пазара на труда.
Дейности: Дейност 1. Информационна кампания.
Дейност 2. Разработване на методология и инструментариум на социалния експеримент. Работно партньорско посещение във Великобритания.
Дейност 3. Подбор и въвеждащо обучение на консултанти . Работно партньорско посещение в България
Дейност 4. Провеждане на социалния експеримент . Поддържащо обучение и супервизия на консултантите .
Дейност 5. Разработване и тиражиране на печатни издания
Дейност 6. Заключителна конференция
Дейност 7. Администриране и управление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 079 BGN
Общ бюджет: 184 024 BGN
БФП: 184 024 BGN
Общо изплатени средства: 184 002 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 184 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 000 BGN
2014 145 002 BGN
2015 0 BGN
184 002 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 150 BGN
2014 123 252 BGN
2015 0 BGN
156 402 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 850 BGN
2014 21 750 BGN
2015 0 BGN
27 600 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Проведен иновативен социален експеримент на пазара на труда
Индикатор 4 Внедрен в практиката иновативен модел за он-лайн услуги на пазара на труда
Индикатор 5 Проведени международни работни посещения
Индикатор 6 Брой проведени транснационални обучения
Индикатор 7 Брой обучени в транснационални обучения
Индикатор 8 Брой печатни издания популяризиращи иновативни подходи, обменения опит и добри практики
Индикатор 9 Брой организации и институции -участници в транснационална европейска мрежа за младежка заетост
Индикатор 10 Брой проведени информационни кампании популяризиращи обменения опит и добри практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз