Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0166-C0001
Номер на проект: A12-22-165
Наименование: Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения.
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 09.05.2013
Дата на приключване: 09.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета и мотивацията на служителите на общинска администрацията Смолян чрез обучения
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Осигуряване на добри организационни мерки, ефективно управление и превантивен и текущ контрол по изпълнението на всички предвидени дейности по проекта
Дейност 2. Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2013 г В рамките на тази дейност ще бъдат обучени служители на общинска администрация Смолян по теми както следва: 1. Превенция на корупционния риск (УА-2), 2 служители 2. Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда. (УА-3), 2 служители 3. Делова етика (УА-7), 4 служители 4. Планиране на човешките ресурси (ЧР-1), 5 служители 5. Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация (ЧР-2), 4 служители 6. Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси, (ЧР-6), 2 служители 7. Връзки с обществеността (ЧР-6), 2 служители 8. Практически умения за ефективни комуникации, (ЕФ-8), 2 служители 9. Оценка на въздействието на новата нормативна уредба, (ПР-1), 2 служители 10. Административно регулиране на стопанската дейност, (ПР-2), 2 служители 11. Прилагане на новата нормативна уредба за планиране на човешките ресурси, (ПР-3), 2 служители 12. Основни производства по АПК (за юристи), (ПР-5), 2 служители 13. Основни производства по АПК (за неюристи), (ПР-6), 4 служители 14. Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс (за юристи), (ПР-7), 2 служители 15. Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс (за неюристи), (ПР-8), 2 служители 16. Политика на европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България (за експерти), (ПР-10), 4 служители 17. Управление на отпадъците. Европейски норми и практики. (ПР-16), 2 служители 18. Методи и техники за прозрачна администрация, (ПР-28), 2 служители 19. Е-правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие, (ИТО-1), 2 служители 20. Системи за управление на информационната сигурност на административното звено, (ИТО-3), 2 служители 21. Работа с електронно подписани документи, (ИТО-5), 2 служители 22. Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD, (ИТО-6), 4 служители 23. Работа със списъци и база данни в MS EXCEL, (ИТО-14), 2 служители 24. MS EXCEL за икономисти, (ИТО-15), 5 служители 25. LINUX SERVER ADMINISTRATION, (ИТО-26), 2 служители 26. Комуникативни умения на английски език (базов курс), (ЧЕО-2А), 7 служители 27. Комуникативни умения на английски език (надграждащ), (ЧЕО-2Б), 5 служители 28. Делови умения – участия в работни срещи, дискусии и посещения (на англ. Език), (ЧЕО-4), 2 служители 29. Презентационни умения (на английски език), (ЧЕО-5), 2 служители 30. Английски език за работа с институции на ЕС, (ЧЕО-6), 4 служители 31. Комуникативни умения на немски език (базов курс), (ЧЕО-9А), 5 служители 32. Комуникативни умения на немски език (надграждащ курс), (ЧЕО-9Б), 5 служители 33. Разговорен френски език (базов курс), (ЧЕО-14А), 4 служители
Дейност 3. Обучения в ключови компетенции извън каталога на ИПА В рамките на дейност 3 ще бъдат реализирани две под-дейности, както следва: 3.1 Работа със софтуерни продукти – ArchiCAD, AutoCAD, Corel Draw Този тип обучение не се предлага в каталога на ИПА, но е от съществена важност за повишаване на квалификацията на служителите в специализираната администрация. В обучението ще бъдат включени 5 служители. 3.2 Обучение за работа в екип. Обучението по под-дейност 3.2 е насочено към оптимизиране на ефективността на работата, мениджмънт и лидерство, формиране, управление и мотивиране на екипа, екипни роли и е на база на актуалните потребности, заявени от служителите в община Смолян. В рамките на обучението ще се цели постигането на умения в посока Уеднаквяване/ стандартизиране на вътрешноекипните процеси на комуникация, надграждане на специфични управленски и организационни умения за работа, отработване на единни комуникационни послания при работа с граждани, бизнес, развитие на ключови комуникационни умения за провеждане на информационни срещи, дискусии и други публични събития;
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Д и К" ООД
"Елаве Терапи" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 976 BGN
Общ бюджет: 72 327 BGN
БФП: 72 327 BGN
Общо изплатени средства: 72 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 995 BGN
2014 54 332 BGN
2015 0 BGN
72 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 296 BGN
2014 46 182 BGN
2015 0 BGN
61 478 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 699 BGN
2014 8 150 BGN
2015 0 BGN
10 849 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1 - Съставени и подписани протоколи от срещи
Индикатор 5 Дейност 1 - Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 6 Дейност 1 - Сключени законосъобразни и целесъобразни договори с изпълнители
Индикатор 7 Дейност 1 - Навременно изготвяне на технически и финансови отчети
Индикатор 8 Дейност 1 - Верифицирани разходи по проекта
Индикатор 9 Дейност 2 - Бр. Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 2 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 11 Дейност 2 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 12 Дейност 3 - Бр. Обучени служители
Индикатор 13 Дейност 3 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 14 Дейност 3 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 15 Дейност 4 - Брой пресконференции
Индикатор 16 Дейност 4 - Брой отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 17 Дейност 4 - Брой публикации в интернет страницата
Индикатор 18 Дейност 4 - Брой отпечатани и разпространени работни бележници
Индикатор 19 Дейност 4 - Брой изработени и разпространени химикали
Индикатор 20 Дейност 4 - Брой отпечатани и разпространени папки
Индикатор 21 Дейност 4 - Брой изработени и разпространени тениски
Индикатор 22 Дейност 4 - Брой изработени банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз