Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0175-C0001
Номер на проект: A12-22-173
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация Калояново
Бенефициент: Община Калояново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 09.05.2013
Дата на приключване: 09.05.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Калояново
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на общинска администрация Калояново
Дейности: Дейност 1. Организация и управление Дейността по организация и управление на проекта включва: оперативно управление и мониторинг на проекта; провеждане на процедури съгласно ЗОП; отчетността по проекта. Оперативното управление и мониторинг на проекта е насочено към текущото управление и наблюдение за реализирането на планираните дейности. Екипът на проекта ще бъде двучленен - ръководител и счетоводител. Естеството на дейностите налага възлагането им на изпълнител/и. Екипът на проекта ще отговаря за провеждане на поръчки за избор на изпълнители, съобразно действащото законодателство. Изготвяне на отчетна документация по проекта е свързана със създаване на предпоставки за навременно подготвяне на необходимите документи, стриктно и навременно предаване на отчетната документация, съгласно правилата на ОПАК и изискванията на УО на програмата.
Дейност 2. Обучения в Институт по публична администрация Служителите от общинска администрация Калояново ще вземат участие в обучения, включени в каталога на Института по публична администрация. Обученията ще бъдат в следните сфери: ● Организационно развитие. Управление на промяната, където ще бъдат обучени 13 служители, от които 8 жени. При сформиране на група над 10 обучавани ИПА изпраща лекторите в определеното за провеждане на обучението място. В този случай таксите следва да се завишат с 10%. ● Управление и оценка на изпълнението, където ще бъдат обучени 2 служители, от които 1 жена ; ● Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси, където ще бъде обучен 1 служител-жена; ● Практически умения за ефективни комуникации, където ще бъде обучен 1 служител-жена; ● Конфликт на интереси – правна рамка и практики, където ще бъдат обучени 16 служители, от които 10 жени. Това обучение ще се проведе извън София и Банкя, където е учебната база на ИПА. При сформиране на група от над 10 обучавани ИПА изпраща лекторите в определеното за провеждане на обучението място. В този случай таксите следва да се завишат с 10%. ● Е- правителство: успешни практики и предпоставки за развитие, където ще бъде обучен 1 служител. ● Административно обслужване, където ще бъде обучен 1 служител-жена. ● Разговорен английски език (базов курс), където ще бъдат обучени 3 служители, от които 2 жени. ● Разговорен английски език (надграждащ курс), където ще бъдат обучени 3 служители, от които 2 жени. ● Разговорен немски език (базов курс), където ще бъдат обучени 2 служители, от които 2 жени.
Дейност 3. Други обучения извън каталога на ИПА Служителите от общинска администрация Калояново ще участват в следните обучения: ● Работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и непритежаващи правни познания. В обучението ще участват 50 служители, от които 28 жени. ● Екипна ефективност. В обучението ще участват 50 служители, от които 28 жени. ● Лична ефективност. В обучението ще участват 55 служители, от които 30 жени. ● Ефективно лидерство. В обучението ще участват 25 служители, от които 12 жени. ● Умение за водене на преговори. В обучението ще участват 25 служители, от които 12 жени.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се осъществят разнообразни мерки, насочени към популяризиране на проекта, неговите цели, дейности, постигнати резултати, източници на финансиране. По-конкретно в процеса на изпълнение на проекта ще бъде извършено следното: • Пресконференции- встъпителна и заключителна; • Изпращане на регулярни прессъобщения до медиите за изпълнението на проекта; • Разработване и разпространение на листовки за началото и края на проекта; • Разработване и разпространение на брошури за началото и края на проекта; Информиране на обществеността за изпълнението на проекта чрез интернет страницата на община Калояново. Ще се спазват задължения по отношение на изискванията за информация и публичност, посочени в Приложение 13 от „Технически характеристики на мерките за информация и публичност”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 308 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Дейност 1 - Проведени работи срещи на ЕУП
Индикатор 4 Дейност 2 - Бр. обучения
Индикатор 5 Дейност 2 - Получени сертификати (по проекта)
Индикатор 6 Дейност 3 - Бр. обучения
Индикатор 7 Дейност 3 - Получени сертификати за участие в определените модули
Индикатор 8 Дейност 4 - Проведени пресконференции (по проекта)
Индикатор 9 ДЕйност 4 - Разпространени прессъобщения излъчвания
Индикатор 10 Дейност 4 - Разработени и разпространени брошури
Индикатор 11 Дейност 4 - Разработени и разпространени листовки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз