Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0014-C0001
Номер на проект: A12-22-3
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в Община Вълчи дол
Бенефициент: Община Вълчи дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 09.05.2013
Дата на приключване: 09.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Вълчи дол
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на администрацията на Община Вълчи дол
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. За изпълнение на дейността се предвиждат следните под-дейности: 1.1. Обсъждане на задачите и съвместната работа на екипа за реализация на проекта. Организиране на първа работна среща; 1.2. Определяне на специалисти привлечени към работния екип и неговите членове, отговорни за изпълнението на задачи от проекта; 1.3.Определяне на задачите на всеки член на екипа. Определяне на изпълнителите на всяка задача; 1.4. Определяне на процедурите за вземане на решения, за комуникация, за отчитане на получените резултати; 1.5.Планиране на проектните задачи и подготвяне на подробен работен план; 1.6.Подготовка и провеждане на процедури по възлагане на услуги на външни изпълнители; 1.7.Осигуряване на текущ контрол на изпълнението на задачите по проекта; 1.8.Администриране и управление на финансовите разходи. Текущо следене на разпределението на финансовите средства и тяхното изразходване за изпълнението на задачите на проекта. - Тази дейност е присъща и необходима за нормалното администриране на дейностите и под-дейностите на проекта, както и комуникации с УО на ОПАК; - Включва освен администрирането на дейностите и подготовката и провеждане на процедури по възлагане на услуги на външни изпълнители; - Натрупване на опит, знания и умения за ръководене на проекти от този тип.
Дейност 2. Обучения в ИПА: -Връзки с обществеността (ЕФ-3); -Държавен протокол и церемониал (ЕФ-7); -Основни производства по АПК /за неюристи/(ПР-6); -Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР-9); -Актуални въпроси при изготвянет (ЕФ-3)-Развиване на умения за управление на комуникационните процеси и за ефективна работа с медиите; (ЕФ-7)- Запознаване с нормативната база и основни насоки при подготовката и провеждането на обществени прояви и делови срещи в страната и чужбина; (ПР-6)-Запознаване с функционирането на основните институти в административното право и процес; (ПР-9)-Разясняване разпоредбите на новия Семеен кодекс и др. закони; (ФС-2)- Систематизиране на знанията за принципите и изискванията за финансова отчетност и контрол; (ИТО-2)- Изграждане на основни професионални знания в областта на информационните технологии, необходими за успешно прилагане на ЗЕУ.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност За изпълнение на дейността се предвиждат следните под-дейности: 1. Организация и провеждане на пресконференции - при стартиране и финализиране на проекта; 2.Издаване на информационни материали: информационна табела, информационна брошура; 3. Периодично публикуване на текуща информация за работата по проекта на сайта на общината, общинския вестник „ЕКИП 2000” и/или др. медии.
Дейност 4. Обучение за работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и такива, които не притежават правни познания. Обучението ще бъде насочено към придобиване на умения от служителите на ОбА Вълчи дол за ефективна комуникация и пълноценното обслужване на граждани, принадлежащи към тази специфична група , в т.ч. инвалиди, глухонеми, неграмотни или полуграмотни и др., както и такива, които не притежават правни познания.
Дейност 5. Обучение за екипна и лична ефективност Целта на обучението е запознаване с факторите и придобиване на умения за прилагане на положителни практики, които благоприятстват екипната и лична ефективност в следните аспекти: Атмосфера - добрите отношения, уважението между членовете и активното участие на всички са важни предпоставки за екипна ефективност. Справяне с конфликт – откритата дискусия, доверието между членовете и правилния подход в конфликтни ситуации е предпоставка за по-висока ефективност. Лидерство - умелото ръководство на екипа от един или повече негови членове предопределя успеха или неуспеха в постигането на общата цел. Мотивация - ако членовете на екипа са истински мотивирани за работа, екипът може да надхвърли очакванията.. Професионално и личностно развитие – членовете на екипа усещат, че не просто постигат определени организационни цели, но и се развиват в личностен и професионален план. Цели на екипа – един екип е много по-ефективен, ако членовете му вземат пряко участие в определянето на целите му и периодично оценяват постигнатото. Вземане на решение – ако екипът има изработен ясен общоприет механизъм за вземане на решения, ползите от екипната работа са много по-големи, а ефективността – значително по-висока. Сътрудничество – Когато хората си сътрудничат, крайните резултати ще са далеч по-високи, отколкото ако всеки работи индивидуално. Комуникации - Общуването ражда идеи, дава решения, изглажда недоразумения – накратко, повишава ефективността на екипа. Критика - от това дали в екипа се критикува на принципна или на личностна основа се предопределя и прогреса или застоя на един екип. Постигане на целите – един от най-важните фактори. Всичко остава на заден план, когато целта на екипа е постигната.
Дейност 3. Компютърно обучение -Запознаване с основните положения и команди на операционната система Microsoft Windows, създаване на умения за работа с нейните основни средства - настройване на системата, създаване на документи, организирането им, отпечатване, стартиране и работа с приложни програми. -Запознаване с възможностите, които предлага световната мрежа – създаване на умения за ефективно търсене на информация по Интернет и социалните мрежи. Работа с електронна поща - получаване и изпращане на електронна поща. -Запознаване с основните понятия и възможности на Microsoft Word, придобиване на практически умения за създаване на документи, тяхното редактиране, оформяне и отпечатване. Съобразно наличните технически възможности /2 помещения с по 8 учебни места/, обученията ще се проведат в групи, т.е. 2 обучения по 7 служители и 2 обучения по 8 служители.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Офис консумативи ООД
ЦПО "Виктория-ПМ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 156 BGN
Общ бюджет: 44 575 BGN
БФП: 44 575 BGN
Общо изплатени средства: 44 575 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 631 BGN
2014 30 291 BGN
2015 3 653 BGN
44 575 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 037 BGN
2014 25 747 BGN
2015 3 105 BGN
37 889 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 595 BGN
2014 4 544 BGN
2015 548 BGN
6 686 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1 - Протокол от първа работна среща
Индикатор 5 Дейност 1 - План за действие /работен план
Индикатор 6 Дейност 1 - Процедура за избор на изпълнител
Индикатор 7 Дейност 1 - Избран изпълнител
Индикатор 8 Дейност 1 - Технически и финансови отчети
Индикатор 9 Дейност 2 - Брой участници
Индикатор 10 Дейност 2 - Брой обучения
Индикатор 11 Дейност 3 - Брой участници
Индикатор 12 Дейност 3 - Брой обучения
Индикатор 13 Дейност 4 - Брой участници
Индикатор 14 Дейност 4 - Брой обучения
Индикатор 15 Дейност 5 - Брой участници
Индикатор 16 Дейност 5 - Брой обучения
Индикатор 17 Дейност 6 - Проведени пресконференции
Индикатор 18 Дейност 6 - Изработена информационна табела/и
Индикатор 19 Дейност 6 - Изработена и разпространена информационна брошура
Индикатор 20 Дейност 6 - Публикувани информации за работата по проекта на сайта на общината
Индикатор 21 Дейност 6 - Публикации в общинския вестник „ЕКИП 2000” и/или др. медии.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз