Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.1.01-0004-C0001
Номер на проект: 0019-ЦИО-3.1
Наименование: Осигуряване на информираност и познания за усвояването на средства от ЕС
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 18.12.2008
Начална дата: 18.12.2008
Дата на приключване: 31.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на активност и устойчиви нива на информираност и познание по усвояването на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България сред заинтересованите лица
Дейности: Дейност 1 Разработване на концепция за ефективна кампания, целяща постигане на устойчиви нива на познания В рамките на тази дейност изпълнителят ще осигури създаването на консултативен екип от висококвалифицирани експерти - представители на всеки Управляващ орган на oперативна програма, експерти по информация и публичност по отделните оперативни програми, представители на социално-икономическите партньори, външни консултанти по въпросите на публичност и информираност и журналисти. Консултативният екип ще подпомага изпълнителя по проекта при разработването на концепция и координирането на дейностите по кампанията. Създаването на подобна структура за постигане целите на настоящия проект е наложително, тъй като изброените представители, които ще бъдат включени в състава на екипа са специалистите, които имат достъп до достоверна, актуална и детайлна информация по процесите, които ще бъдат популяризирани чрез кампанията. Широкото представителство в екипа и привличането на външни консултанти ще допринесе за обективността на информацията, на нейната оценка и анализ и генериране на правилните и навременни послания. Членовете на консултативния екип, провеждайки регулярни заседания и обменяйки налични данни, ще съберат и обобщят факти за информираността и степента на познаване на процеса на усвояване на средства от СКФ от заинтересованите страни. Консултативният екип ще анализира настоящите информационни нужди на заинтересованите лица. По този начин ще се придобие ясна представа за състоянието на изходната ситуация и ще се набележат мерки за преодоляване на недостатъците. На базата на тези данни и изводи, членовете на екипа, ще подпомогнат изпълнителя да разработи концепция за осъществяване на ефективна информационна, образователна и рекламна кампания, посредством която да се постигнат по-високи нива на познаване на европейските структурни фондове и привличане на потенциалните бенефициенти да се възползват от възможностите, които те предоставят. В рамките на тази дейност се очаква да се идентифицират и най-ефективните информационни и рекламни формати за различните видове медии – печатни, електронни, външни, интернет, информационен филм.
Дейност 2 Изграждане и поддържане на активен и ефективен диалог В рамките на тази дейност ще бъде организирано посещение на български журналисти, отговарящи за отразяването на европейската проблематика, в страна членка на ЕС. Ще бъдат поканени журналисти от водещи медии за участие в работното посещение с образователно-рекламен характер. Предварително ще бъде разработена и съгласувана с приемащата страна програма на посещението, така че визитата да постигне поставената цел – запознаване на представителите на българските средства за масово осведомяване с процесите на усвояване на средствата от ЕС и в други страни-членки и демонстриране „на терен” на ефектите от европейското финансиране. Изпълнението на тази дейност ще надгради усилията за обучаване на журналистите, отразяващи темата за еврофондовете у нас и ще спомогне на представителите на българските медии да формират позициите си относно ефекта от успешното усвояване на средства от СКФ. За популяризиране на напредъка на България в процеса на усвояване на СКФ пред представители на медиите от страни членки на ЕС ще се подготви и организира посещение в България на чужди журналисти от страни членки на ЕС. Целта на посещението е да се представят достиженията и напредъка на България в процеса на усвояване на средства от СКФ. Осъществяването на подобно посещение ще допринесе за изграждане на положителен образ на страната ни в чуждите медии като държава, която се възползва от ефективно от приноса на Общността, спазвайки правилата на ЕС. С цел постигане на по-високи нива на заинтересованост към темата от страна на журналистите ще бъде проведен и конкурс за журналисти за най-добро отразяване на проект или програма, съфинансирани от СКФ. Ще бъде изработен регламент за провеждане на конкурса с помощта на консултативния екип и ще се сформира жури от специалисти, които да оценяват и класират журналистическите материали. Междувременно ще се изготви специален интернет сайт/или страница в съществуващ такъв, за конкурса, където в периода на реализация на конкурса, постоянно ще се публикуват журналистическите материали, отразяващи въпросите, свързани с европейските структурни фондове. След извършване на всички подготвителни действия, конкурсът ще се обяви официално със специално събитие. В рамките на събитието ще бъде представен регламентът за участие, членовете на журито, както и разработената интернет страница. След изтичане на срока за участие в конкурса и след като журито оцени и класира всички журналистически материали, се предвижда провеждане на заключително събитие за приключване на конкурса, обявяване на призьорите и връчване на наградите. След провеждане на конкурса се предвижда интернет сайта/страницата, създадена в изпълнение на тази дейност, да продължи да се поддържа, като постоянно ще се актуализира с нови журналистически материали, посветени на процеса на усвояване на европейските структурни фондове в България.
Дейност 3 Създаване и поощряване развитието на среда, обуславяща проактивно отношение към оперативните програми Дейност 3 ще се реализира в две основни направления: 1. Диферeнцирано надграждане на информираността на широката общественост чрез интерактивни инициативи като провеждане на роуд шоу с инфо щандове за широката общественост; 2. Укрепване и оптимизирано ползване на медийни комуникационни канали чрез разработени, тествани и разпространени рекламни формати за различните видове медии. Двете направления са взаимообвързани. Те се явяват продължение на дейност 2 и диалогът с медиите е неизменна част от осъществяването на тази дейност. 1. Диференцирано надграждане на информираността на широката общественост чрез интерактивни инициативи като провеждане на роуд шоу с инфо щандове за широката общественост В изпълнение на дейността се предвижда организиране и осъществяване на роуд шоу в шестте региона на планиране в страната, насочено към широката общественост, което включва и техническите елементи като логистика (определяне на локациите, наем на зали, наем на хотел, техника, осигуряване на инфо щандове и др.). Изпълнителят ще има ангажиментите по същинското организиране на роуд шоуто като разработване на програма за публичните събития, включени в него; осигуряване на експерти, които да са лектори по време на събитията; подготовка на материали за участниците и др свързани дейности. За привличане на журналистите за отразяване на събитията се предвижда предварително изпращане на стандартни прессъобщения и осигуряване на материали от събитието. Предвижда се да се изработят и да се разпространят различни видове промоционални материали, които да онагледяват и подкрепят цялостната кампания за постигане на устойчиви нива на информираност и повишаване степента на познания относно СКФ в България сред заинтересованите лица. Също така се предвижда изпълнителят да разработи месечна вложка към национално печатно издание, която да съпровожда кампанията по време на роуд шоуто. Вложката ще съдържа обща информация за програмите и процесите на управление и усвояване на средствата от СКФ у нас. Освен това след приключване на публичните събития, планираме издаване на обобщено издание „Въпроси и отговори за СКФ”. Съдържанието на това издание ще се базира на обобщена информация от въпросите и отговорите по време на проведените публични събития. Предвижда се също да се изработят и други промоционални материали, които ще обезпечат реализацията на проекта като цяло. Провеждането на роуд шоуто ще е съпроводено и от мащабна информационно-рекламна кампания, второто направление на дейност 3. 2. Укрепване и оптимизирано ползване на медийни комуникационни канали чрез разработени, тествани и разпространени рекламни формати за различните видове медии Изпълнението на това направление ще започне с подготвителна работа по изграждане на медийни партньорства с ключови за провокиране на активността на заинтересованите страни медии. Тези партньорства ще се затвърдят по време на изпълнението на целия проект и се очаква да продължат да съществуват и след неговото приключване Междувременно се предвижда творческа работа по разработване на различни информационно-рекламни формати, която ще се базира на разработената концепция и дадените препоръки от консултативния екип. При разработването на форматите ще се вземе предвид, че те ще бъдат излъчвани и отпечатвани в различни по вид медии. Така например трябва да има формат за електронни медии, за печатни медии, за интернет рекламиране, за външни медии. Също така ще се разработи на информационен филм за европейските структурни фондове и провеждането на роуд-шоуто. След разработването на всички предвидени формати, те следва да бъдат тествани. Тук отново активно ще се включат специалистите от консултативния екип, така че да се подберат такива формати, които ще привлекат вниманието на заинтересованите страни и ще ги мотивират да се включат в процеса на усвояване на европейските структурни фондове. Избраните най-ефективни формати ще бъдат разпространени за публикации и излъчвания в печатните и електронни медии, външни медии, интернет рекламиране, телевизионни и радио предавания, информационен филм, реклама в национални и регионални вестници и списания, редакционни и рекламни материали. Предвижда се по време на осъществяване на роуд шоуто медийната информационна и рекламна кампания да е най-активна, т.е. публикациите и излъчванията, посветени на СКФ, да са най-многобройни.
Разходи за управление и изпълнение на проекта
Непредвидени разходи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КОНСОРЦИУМ "ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ЕВРОФОНДОВЕТЕ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 771 000 BGN
Общ бюджет: 1 466 172 BGN
БФП: 1 466 172 BGN
Общо изплатени средства: 1 466 172 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 466 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 354 200 BGN
2010 500 081 BGN
2011 615 939 BGN
2012 - 4 049 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 466 172 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 246 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 301 070 BGN
2010 425 069 BGN
2011 523 548 BGN
2012 - 3 441 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 246 246 BGN
В т.ч. Национално финансиране 219 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 53 130 BGN
2010 75 012 BGN
2011 92 391 BGN
2012 - 607 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
219 926 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой на всички публикации (печатни материали – ръководства, резюмета, книжки, брошури, информационни листовки и др.)
Индикатор 2 Брой организирани събития (форуми, конференции, семинари, прес-конференции, работни групи), които популяризират европейските и националните стратегически документи и насоки, политиките и мерките по Структурните фондове
Индикатор 3 Степен на удовлетвореност на целевите групи от организираните събития/кампании.
Индикатор 4 Брой конкурси
Индикатор 5 Брой посещения в страни членки на ЕС
Индикатор 6 Брой посещение на чужди журналисти
Индикатор 7 Брой документи
Индикатор 8 Степен на удовлетвореност на журналистите от посещенията.
Индикатор 9 Видове промоционални материали и рекламно-информационни формати.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз